+48 22 59 00 730

Biuro Praktyk
Informatyka gr. 53 DR

Informacje ogólne

 1. Praktyka realizowana jest w wymiarze 6 miesięcy (720 godzin zegarowych) –w przypadku studiów pierwszego stopnia – na kierunku informatyka.
 2. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy.

INFORMACJA OGÓLNA
Praktyka realizowana jest w ramach trzech etapów:
• etap pierwszy – praktyka ogólna, w ramach której student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące realizowanego przez siebie kierunku studiów (2 semestr),
• etap drugi – praktyka kierunkowa, w ramach której student poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje ogólne zdobyte w pierwszym etapie praktyki (4 semestr),
 etap trzeci – praktyka specjalnościowa, w ramach której student pogłębia i rozszerza wiedzę oraz uzyskuje umiejętności i kompetencje pozwalające mu na przygotowanie samodzielnie pracy dyplomowej, w tym inżynierskiej, zgodnej ze studiowaną przez studentkę/studenta specjalnością (6 semestr).

Zakład pracy, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe musi spełniać następujące kryteria:

 • prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego się o odbycie praktyki zawodowej;
 • zapewnia realizację praktyk zawodowych, zgodnych z kierunkiem studiów studenta, odbywającego praktyki zawodowe, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu ich realizacji;
 • zapewnia realizację celu praktyk, określonego w § 2 ust. 2 regulaminu praktyk;
 • przestrzega zasad bhp.

DOKUMENTACJA

 1. SKIEROWANIE (załącznik nr 4) – student składa w Biurze Praktyk, następnie podpisane przedstawia w zakładzie pracy, w którym realizuje praktykę.
 2. UMOWA (załącznik nr 5) – zawierana jest między Uczelnią a zakładem pracy i stanowi warunek rozpoczęcia praktyki.
 3. DZIENNIK PRAKTYK (załącznik nr 3) – student składa po odbyciu praktyki w Biurze Praktyk.
 4. FORMULARZ WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA (załącznik nr 2) – ocena dokonywana przez opiekuna praktyk zawodowych w zakładzie pracy, student składa po odbyciu praktyk w Biurze Praktyk.
 5. OŚWIADCZENIE (załącznik nr 6) – dla osoby pełniącej funkcję zakładowego opiekuna praktyk, student składa przed rozpoczęciem praktyk.

Uzupełnione i podpisane przez zakład pracy dokumenty tj. umowę, skierowanie na praktykę oraz oświadczenie student jest zobowiązany złożyć w Biurze praktyk nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki. Po upływie wskazanego terminu dokumenty nie będą przyjmowane, co może skutkować niezaliczeniem praktyki.

UWAGA: W związku z tym, iż dzienniczek praktyk (załącznik nr 3) jest do pobrania w wersji edytowalnej, zaleca się jego uzupełnienie na komputerze.