+48 22 59 00 730

Biuro Praktyk
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – Grupa 53 NG / 51 NG

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRAKTYK NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, STUDIAJEDNOLITE MAGISTERSKIE

Praktyki zawodowe w kształceniu przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela i stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu z równorzędnym zaliczeniem innych zajęć zgodnie z planem studiów.

 1. Praktyka realizowana jest w wymiarze 270 godzin zegarowych –w przypadku studiów jednolitych magisterskich – na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 2. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy

Zakład pracy, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe musi spełniać następujące kryteria:

 • prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego się o odbycie praktyki zawodowej;
 • zapewnia realizację praktyk zawodowych, zgodnych z kierunkiem studiów studenta, odbywającego praktyki zawodowe, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu ich realizacji;
 • zapewnia realizację celu praktyk, określonego w § 2 ust. 2 regulaminu praktyk;
 • przestrzega zasad bhp.

DOKUMENTACJA

 1. SKIEROWANIE (załącznik nr 4) – student składa w Biurze Praktyk, następnie podpisane przedstawia w zakładzie pracy, w którym realizuje praktykę.
 2. UMOWA (załącznik nr 5) – zawierana jest między Uczelnią a zakładem pracy i stanowi warunek rozpoczęcia praktyki.
 3. DZIENNIK PRAKTYK (załącznik nr 3) – student składa po odbyciu praktyki w Biurze Praktyk.
 4. FORMULARZ WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA (załącznik nr 2) – ocena dokonywana przez opiekuna praktyk zawodowych w zakładzie pracy, student składa po odbyciu praktyk w Biurze Praktyk.
 5. OŚWIADCZENIE (załącznik nr 6) – dla osoby pełniącej funkcję zakładowego opiekuna praktyk, student składa przed rozpoczęciem praktyk.

Uzupełnione i podpisane przez zakład pracy dokumenty tj. umowę, skierowanie na praktykę oraz oświadczenie student jest zobowiązany złożyć w Biurze praktyk nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki. Po upływie wskazanego terminu dokumenty nie będą przyjmowane, co może skutkować niezaliczeniem praktyki.

UWAGA: W związku z tym, iż dzienniczek praktyk (załącznik nr 3) jest do pobrania w wersji edytowalnej, zaleca się jego uzupełnienie na komputerze.

REALIZACJA ORAZ FORMY PRAKTYK

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGIGCZNA

Semestr: IV – 30 godziny

przedszkole – 15 godzin

szkoła klasy I – III edukacja wczesnoszkolna – 15 godzin (20 jednostek lekcyjnych po 45 minut)

Semestr: VI – 30 godziny

przedszkole – 15 godzin

szkoła klasy I – III edukacja wczesnoszkolna – 15 godzin (20 jednostek lekcyjnych po 45 minut)

Semestr: VIII – 90 godziny

przedszkole – 45 godzin

szkoła klasy I – III edukacja wczesnoszkolna – 45 godzin (60 jednostek lekcyjnych po 45 minut)

PRAKTYKA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNA

Semestr IX – 30 GODZIN

przedszkole – 15 godzin

szkoła klasy I – III edukacja wczesnoszkolna (wskazanie: szkoła z oddziałami integracyjnymi, praca indywidualna z dzieckiem) – 15 godzin (20 jednostek lekcyjnych po 45 minut)

PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA

Semestr: VI – 30 godziny

przedszkole – 15 godzin

szkoła klasy I – III edukacja wczesnoszkolna – 15 godzin (20 jednostek lekcyjnych po 45 minut)

Semestr: IX – 30 godziny

przedszkole – 15 godzin

szkoła klasy I – III edukacja wczesnoszkolna – 15 godzin (20 jednostek lekcyjnych po 45 minut)

PRAKTYKA CIĄGŁA

Semestr: VI – 30 godziny

przedszkole – 15 godzin

szkoła klasy I – III edukacja wczesnoszkolna – 15 godzin (20 jednostek lekcyjnych po 45 minut)

Program praktyk