+48 22 59 00 730

dr Marcin Konarski

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Urodził się w Lublinie. W latach 1992-1996 uczęszczał do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie (profil biologiczno-chemiczny). W 1996 r. podjął studia z zakresu prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i  Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dnia 21 czerwca 2001 r. złożył egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym i uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy magisterskiej pt. Status jeńców wojennych w świetle prawa międzynarodowego przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Anny Przyborowskiej-Klimczak. W latach 2001-2005 odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dnia 26 czerwca 2007 r. obronił rozprawę doktorską pt. Stanowienie aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego przygotowaną pod kierunkiem Prof. zw.  dra hab. Stanisława Wrzoska (recenzenci: prof. dr hab. Stefan Korycki, dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL). Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w uchwale z dnia 25 września 2007 r. nadała jednogłośnie stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność prawo administracyjne. Od 1 października 2007 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Administracji (wcześniej Katedrze Postępowania Sądowo-Administracyjnego, oraz Katedrze Prawa Cywilnego) na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (od 2015 r.  Wydziale Nauk Społecznych i Administracji; od 2019 r. Instytucie Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa). W latach 2009-2014 sekretarz Prof. dra. hab. Mieczysława Sawczuka (1930-2014),MAE. 


Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: historia państwa i prawa XVIII i XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem myśli prawno-ustrojowej ruchów rewolucyjnych i narodowowyzwoleńczych, problematyka nowożytnej koncepcji prawa oporu, oraz prawo administracyjne materialne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych.

Działalność

Od 1 października 2007 r. prowadził/prowadzi:

 • wykład Prawo administracyjne;
 • wykład Postępowanie administracyjne;
 • wykład Postępowanie sądowo-administracyjne;
 • wykład Prawo legislacyjne;
 • wykład Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej;
 • wykład Zasady ustroju politycznego państwa;
 • wykład Historia prawa polskiego;
 • wykład Historia administracji;
 • ćwiczenia Postępowanie administracyjne;
 • ćwiczenia Postępowanie sądowo-administracyjne;
 • konwersatorium Decentralizacja;
 • konwersatorium Myśl polityczno-prawna francuskiego Oświecenia.

Wybrane publikacje

Dyżury

Kontakt