+48 22 59 00 730

dr Maria Staworzyńska-Grządziel

Autorka wielu publikacji naukowych.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej z zakresu pedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Zainteresowania naukowe obejmująwszechstronny rozwój dziecka w aspekcie krytycznej analizy wybranych rozwiązań zaczerpniętych z praktyki szkolnej i przedszkolnej oraz wskazania lepszych rozwiązań postępowania pedagogicznego. 

W pracy naukowo-dydaktycznej szczególne miejsce zajmuje problematyka dotycząca systemu wartości oraz funkcjonowania fałszywej świadomości multimedialnej dziecka w świetle nowej rzeczywistości kształcenia – pomiędzy deklarowanym i urzeczywistnianym systemem wartości.   Promotor wielu prac licencjackich i magisterskich.

Wybrane publikacje

  • Staworzyńska-Grządziel M. (2021). Ekologia w świecie małego dziecka w kontekście zrównoważonego rozwoju, Studia Społeczne WSM nr 4, https://mans.org.pl/studia-spoleczne/numery-czasopism/
  • (2016) Maria Montessori – kobieta, która wyprzedziła swój czas” W: Alternatywne metody wspierające proces kształtowania u ucznia postaw koniecznych do rynku pracy, (red:) Kust I., Michalak-Dawidziuk J., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa ISBN/EAN: 978-83-7520-225-0
  • (2014) Efekty uczenia się w kontekście czynników warunkujących kształtowanie przekonań i postaw w procesie nauczania –uczenia się W:(red.:) Szlosek F., Badanie. Dojrzewanie. Rozwój. Tradycyjne i nowe rozumienie badań jakościowych. Profesorowi Stanisławowi Kaczorowi w 90 – lecie urodzin, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom ISBN 978-83-7789-296-1
  • (2014) Proces polaryzacji uwagi jako fenomen świadomości w systemie wychowania Marii Montessori, w: Autokreacja innowacyjna w procesie wychowawczym, (red.:) Kust I., Michalak-Dawidziuk J., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa ISBN 978-83-7520-167-3
  • (2012) ADHD – czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi problemem współczesności; ZESZYTY NAUK PEDAGOGICZNYCH Nr 2/2012 Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk ISBN 1730-7074
  • (2012) Wpływ mediów na psychikę i rozwój dziecka. Dziecko a reklama telewizyjna W: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku” (red.:) M. Ciosek, E. Bielicki) Wyd. Adam Marszałek, Toruń ISBN: 978-83-7780-471-1
  • (2011) Diagnozowanie powodzeń i niepowodzeń edukacyjnych uczniów i ich uwarunkowania, W: Nauka-Edukacja-Wychowanie (red.: Zacharuk T., Nyczkało N., Kunikowski J., ), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce ISBN 978-83-7051-609-3
  • (2009) Kształcenie w warunkach wielokulturowości wyzwaniem dla współczesnej szkoły W: Kształcenie ustawiczne dla wielokulturowości, ( Red.:) T. Lewowicki, F. Szlosek, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom ISBN 978-83-7204-799-1
  • (2007) Od samooceny do oceny zewnętrznej czyli o awansie nauczyciela W: Ewolucja kwalifikacji nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych ( red.:) F. Szlosek, Forum polsko – ukraińskie, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa – Siedlce –Radom; ISBN 978-83-7204-596-6

Dyżury

Kontakt