+48 22 59 00 730

Oświadczenie Wydawcy

Oświadczenie Wydawcy – Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie o konieczności przestrzegania zasad etyki wydawniczej, tzw. Publishing Ethics and Malpractice Statement  

Oświadczenie Wydawcy – Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie o konieczności przestrzegania zasad etyki wydawniczej, tzw. Publishing Ethics and Malpractice Statement Oświadczam, że czasopismo naukowe pt. „ Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego” wydawane przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie działa zgodnie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Comitee on Publication Ethics – COPE). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redaktorzy czasopisma, autorzy, rada naukowo-programowa, recenzenci) powinni stosować się do standardów zachowań etycznych stosowanych w czasopiśmie wydawanym przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie. W przypadkach domniemanej lub stwierdzonej nierzetelności naukowej, próby nieuczciwej publikacji recenzji lub plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorami czasopisma podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to szybka publikację erraty, lub w uzasadnionych przypadkach pełne wycofanie artykułu z czasopisma. Ewentualne przypadki „ghostwritting” i „guest authorship” będące przejawem nierzetelności naukowej, będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp. ). Okres karencji za nieuczciwe zaangażowanie się w proces publikacji dla którejkolwiek z w/w stron wynosi od 2 do trzech lat.

„Statement of the Publisher – Rector of the Warsaw Management University about the need to comply with the principles of publishing ethics, the so-called Publishing Ethics and Malpractice Statement

I declare that the scientific journal The ‚Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego’ /’Technological Progress In Food Processing’ published by the Warsaw Management University operates in accordance with the Code of Conduct of the Publishing Ethics Committee (Comitee on Publication Ethics – COPE). council, reviewers) should adhere to ethical behavior standards used in the journal published by the Warsaw Management University. In cases of alleged or proven scientific misconduct, attempts to dishonestly publish a review or plagiarism, the publisher, in close cooperation with the magazine’s editors, will take all appropriate measures to clarify the situation and amend the article. This includes rapid publication of the errata, or full withdrawal of a journal article in justified cases. Possible cases of “ghostwritting” and “guest authorship” being a manifestation of scientific misconduct, will be documented and unmasked, including notification of relevant entities (institutions employing authors, scientific societies, associations of scientific editors, etc.). The grace period for dishonest involvement in the publication process for any of the above websites is from 2 to three years.