PROJEKT

Inteligencja emocjonalna polskich menedżerów z niepełnosprawnością na rynku pracy

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie, „ Inteligencja emocjonalna polskich menedżerów z niepełnosprawnością̨ na rynku pracy” przyjętego do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 lipca 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków zmienionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków, w związku z art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn.zm.).

Wartość projektu wynosi 287 100 zł, kwota dofinansowana – 279 600 zł, ze środków przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Termin realizacji projektu: 9.06. 2022 r. – 01.06.2024

Inteligencja emocjonalna polskich menedżerów z niepełnosprawnością̨ na rynku pracy

Cel projektu:

Celem projektu jest zweryfikowanie w jaki sposób kształtowana jest inteligencja emocjonalna wśród studentów i menedżerów aktywnie działających na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem grup z małym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (z wyłączeniem niepełnosprawności intelektualnej) oraz ocena stopnia umiejętności wykorzystania tych kompetencji w pracy zawodowej.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie świadomości pracodawców, kadry naukowo-dydaktycznej uczelni na temat wykorzystywania i kształtowania inteligencji emocjonalnej wśród menedżerów z niepełnosprawnościami.
 2. Rozpowszechnienie na rynku krajowym i zagranicznym problematyki inteligencji emocjonalnej wśród menedżerów z niepełnosprawnościami
 3. Stworzenie kodeksu dobrych praktyk w wyżej wymienionym obszarze
 4. Wymiana wiedzy i doświadczeń́ związanych z inteligencją emocjonalną wśród menedżerów z niepełnosprawnościami
 5. 5.Wypracowanie rekomendacji dla uczelni wyższych i pracodawców, upowszechnienie wyników badań empirycznych.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 4 grup docelowych:

 • 108 studentów uczelni wyższych studiujących na kierunkach menedżerskich z niepełnosprawnością̨ w stopniu małym i umiarkowanym z wyłączeniem niepełnosprawności intelektualnej
 • 108 menedżerów z niepełnosprawnością̨
 • 108 pracodawców
 • 101 wykładowców akademickich, będących jednocześnie pracownikami funkcyjnymi na uczelni.

Działania realizowane w projekcie:

 1. Opracowanie modelowych narzędzi pomiarowych i przeprowadzenie badań
 2. Opracowanie raportu końcowego z badań
 3. Monografia w języku polskim i angielskim
 4. Międzynarodowa konferencja naukowa