PROJEKT

Managing Future

POWR.03.05.00-00-Z026/18

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 6 557 677,85, kwota dofinansowania wynosi 6 360 944,85

Termin realizacji projektu: 01.04.2019 r. do 31.03.2023 r.

Managing Future

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienie jakości nauczania przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie w okresie do 31.03.2023.

Cel projektu służy realizacji celów PO WER, w tym przede wszystkim celów szczegółowych Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020:

 • Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
 • Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz cudzoziemców
 • Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego, poprzez objęciem swoim zakresem merytorycznym działań wskazanym w SzOOP

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowią:

1. Studenci:

 • 100 studentów/ek (w tym 50 K), którzy/e podejmą naukę na poziomie wyższym na nowych specjalnościach kształcenia na kierunku Zarzadzanie objętym projektem, studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia.
 • 24 studentów/ek (14 K) ostatnich 4 semestrów studiów na kierunku Psychologia studia stacjonarne, który/e odbędą staże zawodowe


2. 100 Pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni (w tym 50K),
którzy ukończą szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne.

3. 50 pracowników kadry zarządzającej i administracji Uczelni (w tym 25 K), którzy ukończą szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze

Działania w projekcie

1. Nowe specjalności na studiach stacjonarnych i zaocznych II stopnia (przez 4 semestry, po 120 godzin na studiach stacjonarnych i 60 godzin na studiach niestacjonarnych):

 • Ochrona danych osobowych
 • Rachunkowość i podatki w msp
 • Zarządzanie Międzynarodowe
 • Zarządzanie Publiczne

W ramach projektu będą uwzględnione wyłącznie koszty utworzenie nowego programu kształcenia i wprowadzenia nowych elementów dydaktyki w nowym, dotychczas nie realizowanym przez wnioskodawcę zakresie czy formule.

Działania równościowe tj. sale bez barier architektonicznych, przekazywanie treści edukacyjnych o równości szans kobiet i mężczyzn, prawa antydyskryminacyjnego, bez stereotypów o rolach społeczno-zawodowych kobiet i mężczyzn, językiem wrażliwym na płeć, w miarę potrzeb stosowania powiększonej czcionki dla osób niedowidzących w materiałach dydaktycznych.

 

2. Wysokiej jakości staże zawodowe dla 24 (w tym 14 kobiet) studentów studiów stacjonarnych z kierunku Psychologia

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i pracodawców, którzy zgodnie zgłaszają potrzebę zwiększenia w czasie studiów praktycznego przygotowania do zawodu w formie staży. Wsparcie projektu zapewnia rozwój kompetencji studentów niezbędnych w funkcjonowaniu na rynku pracy, też zagranicznym, co w finale wzmocni ich atrakcyjność podczas starań o pracę i ograniczy zagrożenie bezrobociem obserwowanym wśród osób z wyższym wykształceniem.

1. Kurs English for Businness, 120 godzin, 10 grup, łącznie dla 100 osób

2. Szkolenie lepsze prezentacje, 30 godzin, 10 grup, łącznie dla 100 osób

1. Kurs English for Businness 50 osób, 5 grup
2. Lepsze prezentacje 50 osób, 5 grup
3. Efektywne negocjacje biznesowe 50 osób, 5 grup
4. 4 z 10 do wyboru szkoleń miękkich:

 • Praca w organizacji o zróżnicowanej strukturze demograficznej 20 osób, 2 grupy
 • Komunikacja w środowisku pracy na wyższej uczelni 20 osób, 2 grupy
 • Wystąpienia publiczne 20 osób, 2 grupy
 • Internacjonalizacja uczelni – kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji dla różnorodności międzynarodowej 20 osób, 2 grupy
 • Stres jako pozytywny motywator 20 osób, 2 grupy
 • Wykorzystywanie kompetencji indywidualnych do osiągania celów jednostek i grup 20 osób, 2 grupy
 • Budowanie postawy asertywnej w środowisku akademickim 20 osób, 2 grupy
 • Rozwiązywanie konfliktów – świadome wchodzenie w konflikt, rozumienie go, zażegnywanie i rozwiązywanie 20 osób, 2 grupy
 • Nauczanie metodą Blended learning 20 osób, 2 grupy
 • Windows i Android – efektywne połączenie systemów 20 osób 2 grupy