PROJEKT

Społeczna Odpowiedzialność Uczelni a wykluczenie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

O projekcie

Projekt Społeczna Odpowiedzialność Uczelni a wykluczenie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy przyjęty do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa II” ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa II” i naborze wniosków, na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).

Kwota projektu: 486 868 zł

Cel ogólny:

Celem ogólnym projektu jest ocena wpływu działań społecznie odpowiedzialnych podejmowanych przez uczelnie wyższe na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Cele szczegółowe

1. Analiza działań CSR podejmowanych przez uczelnie w zakresie integracji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.
2. Identyfikacja barier utrudniających zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.
3. Ocena skuteczności działań CSR uczelni w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.
4. Propozycja działań CSR, które mogą wpłynąć na zwiększenie szans zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.
5. Wskazanie korzyści wynikających z działań CSR uczelni w zakresie integracji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Grupa badawcza

  • Badaniami zostanie objętych 5 grup docelowych:
    300 studentów (osoby niepełnosprawne)
  • 100 pracodawców zatrudniających studentów bądź absolwentów uczelni wyższych z niepełnosprawnością
  • 100 absolwentów uczelni wyższych z niepełnosprawnością
  • 50 nauczycieli akademickich
  • 50 pracowników funkcyjnych