+48 22 59 00 730

Dziekan Wydziału Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

dr Monika Bychowska

Zainteresowania naukowe

prawo konkurencji w Polsce i UE, prawo pomocy publicznej, prawo ochrony konsumentów

Działalność

• Radca prawny.
• Pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (1998-2009).
• Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK zajmowała sią przeciwdziałaniem porozumieniom antykonkurencyjnym przedsiębiorców oraz praktykom nadużywania przez przedsiębiorców dominującej pozycji     rynkowej.
• Współpracownik Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network).

Wybrane publikacje

  • Bychowska, Granica obniżonego standardu dowodów w postępowaniach w sprawie porozumień ograniczających konkurencję Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 października 2019 r., sygn. akt I NSK 58/18, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, nr 9, z. 2, s. 163-169.
  • C. Bansiński, M. Bychowska, Konkurencja jako kryterium usuwania kolizji norm w prawie ochrony konkurencji i regulacjach odrębnych, [w:] Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomułka, M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
  • Bychowska, Między efektywnością administracji a pewnością sytuacji prawnej przedsiębiorców, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), nr 5, t. 4, 2015, s. 59-73.
  • Bychowska, Granice ingerencji organu antymonopolowego w wolność gospodarczą w kontekście regulacji dotyczących ochrony konsumentów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t.3, z.78, 2016, s. 49-63.
  • Banasiński, M. Bychowska, Zakaz nadużywania pozycji dominującej, [w:] Polskie prawo antymonopolowe : zarys wykładu, C. Banasiński, M. Bychowska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, s. 110-161.
  • C. Banasiński, M. Bychowska, Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców, [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce Tom II, M. Konarski (red.), Wydawnictwo Marek Woch, Warszawa 2013.