Innowacyjni Nauczyciele

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Informacje na temat projektu,
które każdy, kto chce rozpocząć bezpłatną naukę na sześciosemestralnych studiach magisterskich,
znać powinien

„Innowacyjni Nauczyciele”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.01.00-00-KN06/18

O projekcie

Cel

Realizacja projektu pozwoli wykształcić sylwetkę INNOWACYJNEGO NAUCZYCIELA tj. specjalistę w zakresie rozwoju ucznia, otwartego na nowości i zmiany, z kreatywnym podejściem do otaczającej go rzeczywistości i uczniów, umiejącego rozwiązywać problemy, dbającego o rozwój swoich uczniów. Projekt zawiera bardzo istotne elementy kształcenia tj. innowacyjność i nowoczesność metod pedagogicznych, interdyscyplinarność, w tym Design Thinking, zastosowanie narzędzi cyfrowych, Learning-by-Doing, rozwój kompetencji kognitywnych oraz interpersonalnych.

Biuro projektu

Bieżące informacje

Rozkład zajęć na profilu praktycznym

6 semestrów

Jednolite studia magisterskie
(tok indywidulany)

3590 godzin zajęć dydaktycznych

Tryb dzienny

300 godzin praktyki pedagogicznej

420 godzin języka obcego (angielski)

120 godzin seminarium dyplomowego

Innowacyjni Nauczyciele

Rekrutacja

Cykl kształcenia oraz materiały dydaktyczne (skrypty przedmiotowe) są bezpłatne

Zgodnie z regulaminem rekrutacji. W przypadku przyznania takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń tj. data złożenia podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Z przeprowadzonej rekrutacji będzie sporządzony protokół oraz zostanie przygotowana lista rankingowa oraz lista rezerwowa osób, które spełniły warunki uczestnictwa, lecz uzyskały niższą liczbę punktów (biorąc pod uwagę uzyskaną w procesie rekrutacji liczbę punktów i datę zgłoszenia).

W przypadku rezygnacji Uczestnika zostanie przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej. Za moment przystąpienia do projektu uznaje się dzień pierwszej formy wsparcia (po wypełnieniu i złożeniu kompletu wymaganych dokumentów).

Komplet dokumentów projektowych:

ZARZĄDZENIE NR 4/11/2020 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE

z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie delegowania uprawnień Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie dotyczącego kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna „Innowacyjni Nauczyciele” realizowanego w ramach projektu POWR.03.01.00-00-KN06/18

ZARZĄDZENIE NR 5/11/2020 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE

z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie indywidualnego procesu kształcenia dla Studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna „Innowacyjni Nauczyciele” realizowanego w ramach projektu POWR.03.01.00-00-KN06/18 w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie

Pamiętaj aby w trakcie składania dokumentów dołączyć skan świadectwa maturalnego

Rozpoczęcie udziału w projekcie:

Za dzień rozpoczęcia  udziału w projekcie uznaje się dzień złożenia dokumentów uczestnictwa tj. formularz zgłoszeniowy, umowa studiów, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, zobowiązanie do przekazania informacji dotyczących sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie do 4 tygodni.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

Personel odpowiedzialny
za realizację projektu

Kierownik projektu „Innowacyjni Nauczyciele”

prof. nadzw. dr hab.
Anita Frankowiak

Asystent kierownika projektu. Specjalista ds. marketingu i zarządzania.

mgr Marek Salwowski

Niezastąpiona specjalistka ds. rozliczeń i controllingu finansów projektu

mgr Agnieszka Olesiejuk