PROJEKT

Innowacyjni Nauczyciele

POWR.03.05.00-00-A055/21

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 3 745 254,95, kwota dofinansowania wynosi 3 633 867,30

Termin realizacji projektu: od 01.01.2022 do 31.12.2023

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie i jej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji 60 osób – kadry administracyjnej, zarządzającej oraz dydaktycznej, w systemie szkolnictwa wyższego, do 31.12.2023.

Główne założenia projektu zostaną zrealizowane za sprawą wdrożenia działań szczegółowych, nastawionych na zwiększenie kompetencji i świadomości pracowników naukowych oraz administracyjnych w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami, zmianę struktury jednostki uczelnianej, wdrożenie procedur oraz aktów prawnych, pozwalających na architektoniczne i dydaktyczne dostosowanie uczelni do potrzeb studentów niepełnosprawnościami, a także zniesienie barier organizacyjnych i cyfrowych

Cel główny wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanego  w PO WER problemu, jaki wnioskodawca chce złagodzić poprzez realizację projektu – jest nim niewystarczająca dostępność edukacji dla studentów z niepełnosprawnościami na poziomie szkolnictwa wyższego. Osiągnięcie zakładanego celu głównego w okresie realizacji projektu tj. 01.01.2022 – 31.12.2023 przyczyni się do realizacji celu szczegółowego PO WER PI 10II „Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji” poprzez dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych i procedur kształcenia.

 • wdrożenie zmian organizacyjnych w dokumentach prawnych uczelni
 • powołanie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością oraz całego BON w tym dostęp do usług psychologa
 • dokonanie zmian architektonicznych niwelujących bariery komunikacyjne
 • doposażenie MANS w technologie wspierające osoby z niepełnosprawnością
 • wdrożenie narzędzi dydaktycznych wspierających edukację (e-usługi)
 • przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń kadr uczelni, w tym pracowników administracyjnych, nauczycieli akademickich oraz władz uczelni jak również studentów (szkolenia on line)

Przedmiotowy projekt ma przygotować uczelnie na kompleksowe przystosowanie do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i stworzenie uczelni dostępnej zgodnie z zasadami zawartymi w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu:

W projekcie zostanie wspartych 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn). Bezpośrednią grupą docelową w projekcie są: uczelnia, kadra uczelni WSM, tj. kadra dydaktyczna, administracyjna, zarządzająca. Dodatkowo wsparciem zostaną objęci wszyscy studenci (pośrednio, w trakcie i po realizacji projektu w zakresie szkoleń on line – film/tutorial/szkolenie przygotowane i nagrane w trakcie realizacji projektu). Kadra uczelni, tj. kadra dydaktyczna z wszystkich kierunków: Administracja, Psychologia, Bezpieczeństwo Narodowe,  Finanse i rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (40 osób, w tym 20 mężczyzn20 kobiet). Kadra administracyjna i zarządzająca zatrudniona na stanowiskach merytoryczno-specjalistycznych i technicznych w poszczególnych pionach struktury uczelni tj. kadra administracyjna (6 mężczyzn i 7 kobiet), zarządzająca (3 kobiety i 4 mężczyzn). Uzasadnienie wyboru wskazanej grupy docelowej zakłada grupę na poziomie 60 uczestników (kadra dydaktyczna 40 osób, administracyjna 13 osób oraz kadra zarządzająca 7 osób)

Działania w projekcie

 1. Struktura organizacyjna tj. stworzenie Biura Osób z Niepełnosprawnościami, zatrudnienie psychologa
 2. Architektura – działania w zakresie zwiększenia dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i informacyjnej ścieżka MIDI
 3. Procedury – aktualizacja oraz stworzenie nowych procedur
 4. Technologie wspierające oraz rodzaje wsparcia edukacyjnego – wsparcie procesu rekrutacji i edukacji
 5. Szkolenia – dla kadry uczelni oraz studentów