+48 44 77 70 001

Rekrutacja 2022 / 2023

Administracja

Jeżeli interesujesz się:

  • administracją rządową i samorządową
  • organizacją i zarządzaniem w administracji publicznej
  • organizacją i ustrojem samorządu terytorialnego
  • zasadami funkcjonowania polskiego systemu organów administracji
  • administracyjnym funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych i instytucji Unii Europejskiej
  • legislacją administracyjną
  • technikami negocjacji i mediacji w administracji

Opis kierunku

Studia przygotowują do pracy w organach władzy publicznej i zapewniają solidne podstawy merytoryczne. Plan studiów zakłada kształcenie z zakresu prawa i administracji, kładąc nacisk na naukę przedmiotów prawniczych, o których wiedza jest niezbędna podczas pracy w administracji. Obserwowana integracja grup studentów pozwala na sprawne, wyjątkowo ciekawe, zawsze skuteczne i optymalne merytorycznie prowadzenie zajęć.

Perspektywy zawodowe

Sprawowanie funkcji administracyjnych w organach administracji publicznej i gospodarczej

Praca w firmach doradczych działających na rzecz administracji rządowej i samorządowej

Praca w pragmatyce urzędniczej w administracji publicznej (rządowej i samorządowej)

Praca w organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej

Kontynuowanie nauki na kierunku prawo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, historia, politologia

Praca w małej i średniej przedsiębiorczości

Specjalności

Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie kadry dla szeroko rozumianej sfery administracji publicznej, w tym wyposażenie absolwentów w bogatą wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji państwowej oraz umiejętności stosowania prawa. Program nauczania został tak opracowany, by skoncentrować naukę na obszarze podstaw i zależności funkcjonowania aparatu administracji publicznej i jednoczesnym wskazaniu granic związania prawem oraz światowych tendencji ewolucji aparatu państwowego w ujęciu historycznym i współczesnym.
 

Absolwent tej specjalności legitymuje się bogata wiedzą teoretyczną w przedmiocie istnienia i funkcjonowania modeli aparatu administracji publicznej mając jednocześnie szerokie umiejętności stosowania prawa w tym obszarze.

Specjalność Bezpieczeństwo pracy (BHP) przeznaczona jest dla osób, które chcą uczestniczyć w kształtowaniu i administrowaniu warunkami pracy gwarantującymi bezpieczeństwo osób ją wykonujących.

Absolwenci tego kierunku, posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko w zakresie obowiązujących standardów, lecz również szerokiego spektrum prawnych uwarunkowań bezpieczeństwa pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Ukończenie tej specjalności daje umiejętności kontroli systemów bezpieczeństwa pracy, wdrażania nowych rozwiązań oraz kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia.

Specjalność administracja samorządowa koncentruje się na funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego. W ramach specjalności student otrzyma pogłębioną wiedzę na temat podstaw organizacyjnych oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego, statusu urzędników samorządowych.

Specjalność zamówienia publiczne powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów biegle poruszających się w tej tak szybko ewoluującej materii. Studia na tym kierunku przygotowują nie tylko do prowadzenia procedury zamówień publicznych z ramienia podmiotów sfery administracji państwowej, ale dają też możliwość edukacji dla pracowników podmiotów sektora prywatnego biorących udział w tej procedurze zarówno w kraju jak i za granicą

Specjalność ta, z uwagi na swoją aktualność i ogromne zainteresowanie studentów WSM przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę w zakresie prawa pracy, spraw kadrowych oraz polityki zatrudnienia na polskim rynku pracy oraz w państwach Unii Europejskiej. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu prawa, w tym praktyków (radców prawnych, adwokatów).

Specjalność ta koncentruje się na funkcjonowaniu administracji ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego jak również bezpieczeństwa informacji. W ramach programu zajęć student nabywa wiedzę dotyczącą procedur bezpieczeństwa w administracji.

Specjalność przydatna we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Wiedza nabyta w ramach tej specjalności może być wykorzystywana w administracji publicznej, w wielu strukturach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego a także w sektorach gospodarki rynkowej. Ochrona danych osobowych nabiera dużego znaczenia, szczególnie w dobie rozwijającej się bardzo szybko informatyzacji życia publicznego i prywatnego.

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat

Studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: magister

Czesne

Opłata

I stopień niestacjonarne

II stopień niestacjonarne

Semestralna

2000 zł

2500 zł

Miesięczna (5 rat w semestrze)

400 zł

500 zł

Opłata

I stopień niestacjonarne

II stopień niestacjonarne

Semestralna

580 €

690 €

Miesięczna (5 rat w semestrze)

125 €

150 €

Rekrutacja w 3 krokach