+48 44 77 70 001

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym- międzyuczelnianym lub uczelnianym. Świadczenie przysługuje od drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub od pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium rektora może otrzymać student, który zaliczył wszystkie przedmioty w pierwszym przewidzianym terminie oraz uzyskał bezwarunkową rejestrację na kolejny rok akademicki.

Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.


Najlepszych studentów (zał. Nr 7) należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające osiągnięcia:
  za wyniki w nauce
 • a) gdy średnia ocen za poprzedni rok studiów wynosi 4,90 – 5,00
 • b) gdy średnia ocen za poprzedni rok studiów wynosi 4,75 – 4,89.

  osiągnięcia naukowe tj.:
 1. aktywna praca w kole naukowym tj. znaczące opracowania lub referaty nie objęte programem nauczania, potwierdzoną przez opiekuna koła – podwyższa o 0,01 średnią ocen od referatu,
 2. udział w pracach naukowo-badawczych, potwierdzonych przez kierownika projektu podwyższa o 0,02 średnią ocen,
 3. potwierdzoną współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickim lub naukowymi, w tym z zagranicznymi podwyższa o 0,02 średnią ocen,
 4. cykliczne publikacje w wydawnictwach np. WSM w Warszawie i innych uczelni, instytutach podwyższa o 0,3 średnią ocen od publikacji,
 5. aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych tj. wygłoszenie referatu, prezentacji lub prelekcji – podwyższa o 0,02 średnią ocen,
 6. I,II lub III miejsce otrzymane w olimpiadach,
 • osiągnięcia artystyczne tj.:
 1. uzyskanie I, II lub III miejsca w konkursach i festiwalach na szczeblu międzynarodowym lub krajowym – podwyższa o 0,3 średnią ocen,
 2. organizacja lub udział w wydarzeniach artystycznych uczelni np. przedstawienia teatralne itp. – podwyższa o 0,2 średnią ocen.
 3. inne np. organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych przez wolontariat, praca w komisji itp. – podwyższa o 0,01 średnią ocen
 • osiągnięcia sportowe tj.:
  uzyskanie przez studenta I, II lub III miejsca we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – międzyuczelnianym:
 1. Mistrzostwa Świata lub Europy – podwyższa o 0,35 średnią ocen,
 2. Akademickie Mistrzostwa Świata lub Europy – podwyższa o 0,30 średnią ocen,
 3. Mistrzostwa Polski lub Akademickie Mistrzostwa Polski – podwyższa o 0,30 średnią ocen,
 4. czynny udział w rozgrywkach drużynowych w najwyższej lidze krajowej – podwyższa o 0,1 średnią ocen.

Oświadczenie (zał. nr 1) studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie.)

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane w jest liczbie nie większej niż 10% liczby studentów z 100% na danym kierunku studiów.

UWAGA

Świadczenia pomocy materialnej:

1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
a) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
b) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3. do okresu 12 semestrów, o którym mowa w pkt. 1 wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
4. Przepisy pkt. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.