+48 44 77 70 001

Rekrutacja 2022 / 2023

Zarządzanie

Jeżeli interesujesz się:

 • założeniem własnej firmy
 • zarządzaniem firmą i jej częściami składowymi
 • zarządzaniem zespołami pracowniczymi
 • tworzeniem wizerunku firm
 • rozpoznawaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami
 • krytycznym analizowaniem, interpretowaniem i ocenianiem zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie rozwija umiejętność wprowadzania pojawiających się nowych koncepcji zarządzania, wynikających z powstawania nowych standardów i norm, np. w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości i efektywności działania firm, czy też aktywności innowacyjnej. Przygotowuje do tworzenia struktur organizacyjnych umożliwiających sprawny przebieg procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz kierowania zespołami pracowników w różnych działach firm, a także zespołami o charakterze międzywydziałowym.

Absolwent kierunku Zarządzanie posiada wiedzę o właściwościach i procesach zarządzania całą organizacją, a także jej składowymi, tj. zatrudnionymi pracownikami, finansami, innowacjami, marketingiem, zasobami rzeczowymi, wiedzą i informacjami. Wiedzę tę absolwent potrafi zastosować poprzez wykorzystanie funkcji planowania, organizowania, kierowania i kontroli. Absolwent posiada także wiedzę o otoczeniu organizacji i sposobach jego diagnozy. Zna metody statystyczne i potrafi je wykorzystać w badaniach społecznych, gospodarczych i marketingowych.

Perspektywy zawodowe

Specjalisty ds. organizacji i zarządzania

Menedżera średniego i wyższego szczebla

Kierownik działu marketingu

Przedsiębiorca handlowy i produkcyjny

Specjalista PR

Dyrektor biura projektowego

Specjalności

Kwalifikacje absolwenta – studia I stopnia

Social Media stają się wiodącym narzędziem komunikacji dla organizacji każdej wielkości. Interaktywne, innowacyjne i natychmiastowe – umożliwiają budowanie relacji z konsumentami poprzez angażowanie użytkowników i budowanie nowego doświadczenia marki. Obecnie wyzwaniem jest rozwój nowych skutecznych sposób komunikacji, aby wykorzystać możliwości e-Marketingu i moc Internetu do rozwoju biznesu i sprzedaży online.

Absolwent tej specjalności otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania przedsiębiorstw w branży marketingowej, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania sytuacją kryzysową w social media, komponowanie kampanii promocyjnych przy wykorzystaniu narzędzi public relations, w tym e-PR, tworzenie strategii marketingowej, wizerunkowej i komunikacyjnej w social media. Absolwent jest ukierunkowany na znajomość strategii marketingowej w Internecie, projektowania stron internetowych i aplikacji, zarządzania bazami danych, utrzymywania relacji z klientami, przygotowywania analiz marketingowych kanałów online, kreowania i pozycjonowania marki w Internecie, tworzenia kampanii reklamowych, planowania, organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych i wizerunkowych w popularnych serwisach społecznościowych. Absolwent posiada umiejętność organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się i negocjowania. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, jako koordynator mediów społecznościowych, specjalista ds. mediów społecznościowych, content designer, specjalista ds. PR i komunikacji, social media manager oraz community manager.

Przedmioty i bloki specjalnościowe pozwalają na zdobycie kompetencji praktycznych dopasowanych do kontekstu rynkowego. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, kreatywność, wpływ na rzeczywistość, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu. Umożliwi to prowadzenie własnej działalności, podejmowania pracy w agencjach kreatywnych (reklamowych, mediowych, badawczo-rozwojowych) oraz podjęcia studiów drugiego stopnia, w tym samokształcenie.

Kwalifikacje absolwenta – studia II stopnia

Social Media stają się wiodącym narzędziem komunikacji dla organizacji każdej wielkości. Interaktywne, innowacyjne i natychmiastowe – umożliwiają budowanie relacji z konsumentami poprzez angażowanie użytkowników i budowanie nowego doświadczenia marki. Obecnie wyzwaniem jest rozwój nowych skutecznych sposób komunikacji, aby wykorzystać możliwości e-Marketingu i moc Internetu do rozwoju biznesu i sprzedaży online.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ma zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarujących, w tym przedsiębiorstw, organizacji.

Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego zaplanowania i wdrożenia kampanii komunikacji marki lub firmy. Ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej, a także dysfunkcji. Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. Posiada wiedzę z zakresu podstaw psychologii społecznej i psychologii reklamy, wiedze na temat możliwości platform społecznościowych w zakresie promocji marek. Absolwent posiada umiejętności podejmowania decyzji o charakterze strategicznym, taktycznym i operacyjnym w zakresie planowania poszczególnych instrumentów komunikacji marketingowej. Posiada umiejętność obsługi narzędzi do monitoringu social mediów, umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych.

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, jako koordynator mediów społecznościowych, specjalista ds. mediów społecznościowych, content designer, specjalista ds. PR i komunikacji, social media manager oraz community manager.

Zajęcia realizowane będą w formie warsztatów i konwersatoriów, prowadzone przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się branżą social media. Będą to zajęcia nastawione przede wszystkim na praktyczną wiedzę i umiejętności.

Kwalifikacje absolwenta – studia I stopnia

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach.
Zdobyta wiedza dotyczy w szczególności struktury przedsiębiorstwa, organizacji stanowisk pracy, priorytetów działania, optymalizacji wykorzystania niezbędnych zasobów, planowania działalności, analizy efektywności i oceny sprawności organizacji, komunikowania się, kierowania zespołami pracowniczymi.
W ramach oferowanej specjalności absolwent zdobywa wiedzę i kwalifikacje z zakresu oceny pozycji firmy na rynku, analizy i badań rynku – motywów, intencji, wzorów zakupu i konsumpcji, preferencji i satysfakcji klientów, organizowania działalności logistycznej, opracowywania kampanii promocyjnej z wykorzystaniem marketingu bezpośredniego i public relations, obsługi klientów i utrzymywania więzi z klientami, marketingu turystyki i środków produkcji, budowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
Absolwent posiada kompetencje niezbędne do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności menedżerskich w organizacjach gospodarczych, publicznych, a zwłaszcza na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, analizy i badań rynku, ds. reklamy, merchandisingu, menedżera produktu, public relations, ds. dystrybucji i sprzedaży, ds. obsługi klientów i interesantów.
Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej, zdolność organizowania pracy zespołowej.
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcia studiów drugiego stopnia oraz samokształcenia.
W trakcie kształcenia na tej specjalności, oprócz wykładów i ćwiczeń, na których prezentowane są studia przypadków (opisy wprowadzania i funkcjonowania różnych rozwiązań sfery marketingowej w wybranych organizacjach), przygotowywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze, dla rozwiązania określonych problemów. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 • Controlling w marketingu
 • CRM-zarządzanie związkami z klientami
 • Logistyka marketingowa
 • Marketing bezpośredni
 • Marketing polityczny i public relations
 • Marketing środków produkcji
 • Marketing turystyki
 • Komunikacja marketingowa
 • Strategie marketingowe
 • Wprowadzenie nowego produktu na rynek + opakowania

 

Kwalifikacje absolwenta – studia II stopnia

Absolwent tej specjalności otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji, identyfikacji skutków wpływu otoczenia na procesy zarządzania oraz podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.
Posiadana wiedza umożliwia zrozumienie funkcjonowania organizacji gospodarczych i publicznych, określanie strategii organizacji i priorytetów działania, optymalizację wykorzystania niezbędnych zasobów, planowanie jej działalności, sprawowanie nadzoru i kontroli osiągania celów i realizacji zadań, reagowanie na zmiany.
Absolwent zdobywa wiedzę i kwalifikacje w zakresie kształtowania marketingowej koncepcji organizacji, formułowania strategii marketingowej, analizy i badań rynku, organizowania i kierowania realizacją funkcji marketingowych, współpracy z innymi służbami organizacji oraz z zewnętrznymi uczestnikami rynku w umacnianiu pozycji rynkowej, analizy konkurencji i formułowania strategii konkurowania, marketingu innowacji, marketingu ekologicznego i marketingu miejsca.
Absolwent posiada kompetencje niezbędne do zajmowania samodzielnych stanowisk eksperckich i stanowisk kierowniczych w organizacjach gospodarczych i publicznych, na których wymagana jest gruntowna wiedza z zarządzania i marketingu, w szczególności stanowiska zastępcy dyrektora (prezesa) ds. marketingu, doradcy dyrektora (prezesa) ds. marketingu, kierownika działu marketingu, kierownika zespołu ds. badań i analiz marketingowych, ds. zarządzania produktem/grupą produktów, ds. polityki promocji, ds. zarządzania ceną, ds. zarządzania dystrybucją, ds. zarządzania rynkiem, ds. zarządzania kategorią.
Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności, podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenia.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 • Marketing miejsca
 • Zachowania nabywców
 • Zarządzanie strategiczne marketingiem
 • Marketing innowacji
 • Ekomarketing

Kwalifikacje absolwenta – studia I stopnia

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach.
Poza wiedzą uzyskaną na kierunku Zarządzanie z przedmiotów o charakterze podstawowym i kierunkowym, absolwent posiada pogłębioną wiedzę o przedsiębiorstwie działającym w gospodarce rynkowej. Jest przygotowany do rozwiązywania wielorakich, trudnych problemów ekonomicznych, organizacyjnych, społecznych i prawnych – zgodnie z regułami całej gospodarki unijnej i to we wszystkich zakresach.
W ramach oferowanej specjalności absolwent zdobywa wiedzę i kwalifikacje z zakresu zarządzania międzynarodowego, regulacji konkurencji na rynku europejskim, konkurencyjności na nim polskich towarów i usług, logistyki międzynarodowej, rozwoju Unii Europejskiej, europejskiego rynku kapitałowego, zarządzania zmianami oraz metod i technik zarządzania.
Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą mu bycie twórczym pracownikiem na różnych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa, a przede wszystkim rozwiązywanie problemów na średnich szczeblach zarządzania. Może pełnić funkcje specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania. Jest przygotowany do przeprowadzania analiz biznesowych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej, zdolność organizowania pracy zespołowej. Zdobyta wiedza umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia oraz samokształcenie.
W trakcie kształcenia na tej specjalności, oprócz wykładów i ćwiczeń, na których prezentowane są studia przypadków (opisy wprowadzania i funkcjonowania różnych rozwiązań sfery ekonomicznej w wybranych organizacjach), przygotowywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze, dla rozwiązania określonych problemów. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.

Wykaz realizowanych przedmiotów

 • Szkolenia pracownicze
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Pozyskiwanie i dobór pracowników
 • Metody badań społecznych
 • Organizacja i kierowanie pracą zespołową
 • Polityka zatrudnienia i rynek pracy
 • Audyt pracy
 • Controlling personalny
 • Kapitał intelektualny w ZZL
 • Zasoby ludzkie w zarządzaniu wartością firmy

Kwalifikacje absolwenta – studia II stopnia

Absolwent tej specjalności otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada także wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji, identyfikacji skutków wpływu otoczenia na procesy zarządzania oraz podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.
Absolwent nabywa wiedzę na temat zarządzania personelem w organizacji, w tym zagadnień psychologii zarządzania, zarządzania kapitałem ludzkim, kreatywności i innowacyjności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, rozwoju i doradztwa zawodowego, społecznych stosunków pracy.
Absolwent posiada umiejętność organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się i negocjowania. Posiada umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów decyzyjnych na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w obszarze zrządzania zasobami ludzkimi, zorientowanych na rozwój kapitału ludzkiego. Zdobyte kwalifikacje są cenione w przywódczej pracy z zespołami ludzkimi oraz niezbędne dyrektorom firm, kierownikom komórek kadrowych, specjalistom ds. pracowniczych oraz w działalności eksperckiej.
Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności, podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenia.
W trakcie kształcenia na tej specjalności, oprócz wykładów i ćwiczeń, na których prezentowane są studia przypadków (opisy wprowadzania i funkcjonowania różnych rozwiązań sfery personalnej w wybranych organizacjach), przygotowywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze, dla rozwiązania określonych problemów. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.

Wykaz realizowanych przedmiotów

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Społeczny system pracy
 • Kreatywność i innowacyjność w ZZL
 • Rozwój zawodowy
 • Kultura organizacji

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent tej specjalności otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania pojawiających się problemów. Posiada także wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania biznesem, w tym tworzenia biznesplanu, wyboru i realizacji strategii, zarządzania poszczególnymi funkcjami przedsiębiorstwa (marketing, finanse, HR, innowacje, kontakty z otoczeniem), prowadzenia analiz i budowania przewagi konkurencyjnej.

Absolwent nabywa umiejętność kierowania ludźmi. Ważne są w tym zakresie zagadnienia związane z budowaniem zespołów, współpracą, przyjmowaniem roli przywódczej, inicjowaniem działań twórczych i innowacyjnych, organizowaniem pracy oraz motywowaniem ludzi, inspirowaniem innych.

Na specjalności Menedżer biznesu studenci doskonalą kompetencje biznesowe – które są niezbędne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (np. tworzenie biznesplanu, tworzenie i realizacja strategii, zarządzanie kryzysem w organizacji, zarządzanie projektami, zarządzanie takimi funkcjami przedsiębiorstwa jak marketing, finanse, innowacje, HR). Grupa druga to kompetencje interpersonalne związane z zarządzaniem ludźmi i kontaktami z klientami (np. kierowanie zespołem, przywództwo, motywowanie, kreatywność).

Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu.

Kształcenie odbywa się z aktywnym zaangażowaniem studentów, dominują zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów, prowadzone są dyskusje, odbywają się zajęcia doskonalące pracę w zespołach.

Absolwent jest przygotowany do pracy w organizacjach różnej wielkości, prowadzenia własnej działalności, podjęcia studiów drugiego stopnia oraz samokształcenia.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Koncepcje i style przywództwa
 •     Przywództwo a zarządzanie firmą w warunkach niepewności
 •     Tworzenie i wdrażanie skutecznych strategii
 •     Przywództwo a zaufanie w tworzeniu i zarządzaniu zespołem
 •     Metody i techniki wywierania wpływu

Kwalifikacje absolwenta – studia I stopnia

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach.


Ponadto zdobywa wiedzę specjalistyczną w dziedzinie prowadzenia rachunkowości i wykorzystania controllingu w przedsiębiorstwie. W ramach oferowanej specjalności absolwent zdobywa wiedzę i kwalifikacje z zakresu rachunkowości małych firm, rachunku kosztów i controllingu, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości budżetowej, rachunkowości komputerowej i analizy sprawozdawczości finansowej.


Absolwent jest przygotowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, klasyfikacji i kontroli kosztów działalności przedsiębiorstwa, kalkulacji kosztów wytwarzania, wykorzystywania informacji z systemu informacyjnego rachunkowości i controllingu na potrzeby budżetowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto posiada umiejętności wykorzystywania narzędzi informatycznych do przetwarzania danych finansowych, w tym umiejętność obsługi programu komputerowego SYMFONIA.


Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji księgowego, analityka finansowego, kontrolera finansowego, specjalisty ds. controllingu, planowania i budżetowania. Posiada wiedzę i umiejętności przygotowujące szczególnie do pracy w biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i jednostkach usługowych lub budżetowych oraz instytucjach finansowych (bankach).
Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej, zdolność organizowania pracy zespołowej.


Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcie studiów drugiego stopnia oraz samokształcenia.
W trakcie kształcenia na tej specjalności, oprócz wykładów i ćwiczeń, na których prezentowane są studia przypadków (opisy wprowadzania i funkcjonowania różnych rozwiązań sfery finansowej w wybranych organizacjach), przygotowywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze, dla rozwiązania określonych problemów. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów

 •     Rachunkowość małych firm
 •     Wybrane aspekty rachunkowości finansowej
 •     Standardy sprawozdawczości finansowej
 •     Rachunek kosztów
 •     Controlling
 •     Rachunkowość ubezpieczeń społecznych
 •     Sprawozdawczość finansowa
 •     Rachunkowość budżetowa
 •     Rachunkowość komputerowa
 •     Analiza sprawozdawczości finansowej

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ma zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarujących, w tym przedsiębiorstw, organizacji.

Prawdziwe przywództwo istnieje wtedy, gdy lider ma dobre rezultaty oraz jest szanowany przez ludzi, którzy chcą za nim podążać. Na specjalności studenci dowiedzą się w jaki sposób realizować wizję strategiczną rozwoju przedsiębiorstwa, jakich technik używać w budowaniu strategii, komunikowaniu celów pracownikom, motywowaniu do realizowania stawianych zadań, jakich używać narzędzi w procesie zarządzania zespołami pracowników, jak skutecznie wprowadzać zmiany w przedsiębiorstwie, w jaki sposób rozpoznawać oraz doskonalić własny potencjał przywódczy, jakich używać sposobów dla zapewnienia harmonijnego rozwoju przedsiębiorstwa, jakie wnioski można wyciągać z teorii oraz modeli przywództwa dla praktyki.

Absolwent posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością), posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii organizacji.

Absolwent jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji, jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań.

Kształcenie odbywa się z aktywnym zaangażowaniem studentów. Dominują zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów, prowadzone są dyskusje, odbywają się zajęcia doskonalące pracę w zespołach. W części zajęć dydaktycznych uczestniczą przedstawiciele praktyki gospodarczej. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audio-wizualnego. Absolwenci są przygotowania do pracy na stanowiskach kierowniczych w organizacjach różnej wielkości, jako menedżerowie zespołu, działu lub całego przedsiębiorstwa oraz jako menedżerowie własnej firmy, różnego rodzaju agencjach konsultingowych.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają prowadzenie własnej działalności, podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenie.

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Koncepcje i style przywództwa
 •     Przywództwo a zarządzanie firmą w warunkach niepewności
 •     Tworzenie i wdrażanie skutecznych strategii
 •     Przywództwo a zaufanie w tworzeniu i zarządzaniu zespołem
 •     Metody i techniki wywierania wpływu

Kwalifikacje absolwenta – studia II stopnia

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji, identyfikacji skutków wpływu otoczenia na procesy zarządzania oraz podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.

Ponadto absolwent cechuje się znajomością rachunkowości w ujęciu prawa polskiego i międzynarodowego oraz umiejętnością wykorzystania narzędzi controllingu finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, przy szerokiej ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów oraz technologii informatycznych. Absolwent posiada umiejętność analizy informacji, wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, wykorzystując szerokie instrumentarium rachunkowości zarządczej i controllingu.

Absolwent jest specjalistą zdolnym do podejmowania zadań i rozwiązywania złożonych problemów występujących w rachunkowości i zarządzaniu finansami organizacji gospodarczych (np. w ramach grup kapitałowych), jednostek budżetowych oraz instytucji finansowych, przygotowania dokumentów (sprawozdań finansowych), dokonywania analiz i podejmowania decyzji inwestycyjnych takich jak wprowadzanie nowego produktu, usługi czy technologii, doboru źródeł finansowania i szacowania ryzyka związanego z tymi decyzjami. Zdobył wiedzę menedżerską wspomagającą współpracę między jednostkami gospodarczymi i instytucjami finansowymi (np. bankami).

Absolwent posiada przygotowanie do pełnienia funkcji dyrektora finansowego, głównego księgowego i księgowego, analityka ds. ekonomicznych, analityka ds. kontroli kosztów, analityka kredytowego, kontrolera finansowego, specjalisty ds. rachunkowości zarządczej i controllingu. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności, podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenia.

Wykaz realizowanych przedmiotów

 •     Polityka bilansowa
 •     Rachunkowość podatkowa
 •     Instrumentarium controllingu
 •     Rachunkowość grup kapitałowych
 •     Rachunkowość międzynarodowa

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent tego kierunku uzyska wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczących istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Będzie posiadał wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji, identyfikacji skutków wpływu otoczenia na procesy zarządzania oraz podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych, będzie znał podstawowe zasady efektywnej komunikacji w zespole. Umożliwi mu to zrozumienie funkcjonowania organizacji gospodarczych i publicznych, określenie strategii organizacji i priorytetów działania, optymalizację wykorzystania niezbędnych zasobów, planowania jej działalności, sprawowania nadzoru i kontroli osiągania celów i realizacji zadań, reagowania na zmiany w otoczeniu.
Absolwent po ukończeniu specjalności „Zarządzania projektami” zdobędzie wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z takich obszarów jak: efektywne zarządzanie projektami, metod i technik zarządzania projektami, kompetencje menedżerskie w zarządzaniu projektami, informatycznego wspomagania w zarządzaniu projektami oraz controllingu i budżetowanie projektów, będzie w stanie wyjaśnić zasady aplikacji oraz prowadzenia projektów współfinansowanych z funduszy UE biorąc pod uwagę zarówno aspekt metodologiczny jak i finansowy.
Absolwent tej specjalności będzie dysponować wiedzą teoretyczną dotyczącą współczesnego zakresu zarządzania projektami jak również umiejętnościami z zakresu przygotowania, oceny efektywności, realizacji i monitorowania przebiegu projektów w stopniu wymaganym do swobodnego funkcjonowania w praktyce organizacji działających dla zysku i non-profit. Pozna podstawowe metody wspomagające zarządzanie projektami i będzie posiadał umiejętność ich implementacji jak i innowacyjnego podejścia do ich wdrażania, będzie posiadał umiejętność analizy i oceny efektywnego wdrażania projektów będzie posiadał umiejętność pracy zespołowej i będzie posiadał zdolność do podejmowania zadań i rozwiązywania złożonych problemów występujących w obszarze zarządzania projektami oraz ich controlingu i budżetowania projektów.
Absolwent dodatkowo zostanie zapoznany z informatycznym narzędziami wspomagającymi obszar zarządzania projektami.

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent tej specjalności po jej ukończeniu będzie umiał odnaleźć się w przedsiębiorstwie, jako menadżer projektów (projekt manager) w komórkach zajmujących się zarządzaniem projektami nie tylko regionalnymi, ale i unijnymi. Absolwent będzie posiadał kwalifikacje i kompetencje do zajmowania stanowisk samodzielnych, stanowisk eksperckich czy też pełnić funkcję dyrektora, doradcy, analityka, specjalisty lub kontrolera w zakresie zarządzania projektami.
Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w agendach UE, jednostkach administracji samorządowej i rządowej wykorzystujących fundusze unijne oraz wszelkich instytucjach wdrażających zarządzanie projektami unijnymi.
Dodatkowo program studiów zapewnia przygotowanie do egzaminów certyfikujących na menedżerów projektów, prowadzonych przez międzynarodowe organizacje certyfikujące.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do samodzielnego zarządzania projektami jak i podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenia.

Wykaz realizowanych przedmiotów:

1. Efektywne zarządzanie projektami

2. Metody i techniki zarządzania projektami

3. Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu projektami

4. Informatyczne wspomaganie w zarządzaniu projektami

5. Controlling i budżetowanie projektów

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent specjalności menedżer HR dysponować będzie interdyscyplinarną, praktyczną i użyteczną wiedzą z szeroko rozumianego zakresu zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa z uwzględnieniem nowoczesnych trendów w tym obszarze, które pozwolą na tworzenie w firmie nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie znaczenia działu personalnego.  Po ukończeniu tej specjalności będzie wyposażony w umiejętności diagnozowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych narzędzi HR.  Menedżerowie nabędą również umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w ujęciu międzynarodowym. Pogłębione zostaną również jego umiejętności z zakresu zarządzania zespołami pracowniczymi z perspektywy menedżera.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 1. Kadry i płace
 2. Zarządzanie karierą
 3. Budowanie zaangażowania pracowników
 4. Nowoczesne narzędzia HR
 5. Zarządzanie projektami i pracą zespołową

Perspektywy zawodowe

 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej np. firma konsultingowa
 • pracownik działu HR
 • pracownik firm headhunterskich
 • pracownik agencji doradztwa personalnego
 • pracownik biura pośrednictwa pracy
 • specjalista ds. HR w przedsiębiorstwie
 • menedżer ds. personalnych
 • dyrektor personalny
 • doradca personalny
 • asystent menedżera
 • specjalista ds. rekrutacji i selekcji pracowników
 • specjalista ds. szkoleń
 • kierownik personalny
 • menedżer ds. zarządzania zespołem
 • konsultant zzl

Opis specjalności:

Specjalność rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie jest oferowana na pierwszym stopniu studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i rachunkowość. Studia na omawianej specjalności umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia uproszczonej księgowości oraz rozliczeń podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw. Dana specjalność rozwija kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze eksperta w dziedzinie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej, lub do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wiedza i umiejętności

Celem studiów na specjalności rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy z zakresu:

 • Podstaw prawa handlowego
 • Form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
 • Form opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw
 • Podatkowych form wspierania działalności małych i średnich przedsiębiorstw
 • Uproszczonych form ewidencji do celów podatkowych
 • Uproszczonych zasad sprawozdawczości finansowej wg ustawy o rachunkowości
 • Wyboru optymalnych źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • Identyfikacji rodzajów ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz metod jego minimalizacji
 • Ogólnych zasad prowadzenia kadr

Umiejętności nabyte przez Studenta w czasie studiowania na specjalności:

 • Prowadzenie ewidencji podatkowych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Sporządzanie listy płac
 • Wybór optymalnej formy opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa
 • Wybór formy rozliczenia podatku od towarów i usług
 • Znajomość zasad współpracy z aparatem skarbowym oraz ubezpieczeniowym
 • Umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno – finansowych

Przedmioty specjalnościowe:

 • Biznes plan i źródła finansowania działalności finansowej
 • Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
 • Formy opodatkowania przedsiębiorstw
 • Podatek dochodowy w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Podatek od towarów i usług w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Podstawy prawa pracy
 • Sprawozdawczość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw
 • Rachunkowość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Prawo karno-skarbowe

Profil absolwenta:
Studia na specjalności pozwalają studentom zdobyć wiedzę umożliwiającą podjęcie pracy na stanowisku księgowego w różnych podmiotach gospodarczych. Program studiów obejmuje zagadnienia związane zarówno z rachunkowością finansową jak i podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie. Specjalność jest adresowana głównie do osób planujących podjąć w przyszłości pracę w biurze rachunkowym, dziale księgowości, dziale finansowym, firmie świadczącej usługi doradcze z zakresu rachunkowości i podatków. Osoby tejże specjalności mogą także podjąć się samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I  stopnia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie otrzymuje tytuł licencjata po zaliczeniu wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów oraz po założeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

Absolwent studiów II stopnia  Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie otrzymuje tytuł zawodowy magistra po zaliczeniu wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów oraz po założeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

Absolwent studiów I i II stopnia posiada szerszą i pogłębioną wiedze w zakresie głównych obszarów studiowanego kierunku. Potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne, gospodarcze i ekologiczne, a także analizować ich powiązania z różnymi obszarami aktywności społecznej, gospodarczej , technologicznej i ekologicznej.

Szczególnie posiada pogłębioną i szeroką wiedzę z zakresu wybranego kierunku studiów oraz wybranej specjalności – Zarządzania publicznego. Potrafi nazywać i opisywać pojęcia, problemy oraz zjawiska objęte programem kształcenia, a także je charakteryzować, analizować i uogólniać w postaci wniosków (podsumowywać). Zakres zdobytej wiedzy odnosi się do kwestii prawnych, społecznych , ekonomicznych i finansowych, mających charakter uniwersalny przypisany do każdej organizacji i zarazem specyficzny, tj przypisany tylko do sektora publicznego.

Absolwent  tej specjalności dysponuje wiedzą w zakresie  zarządzania publicznego/menedżerskiego. Zastosowanie tego modelu zarządzania ma zapewnić gospodarność, efektywność i skuteczność działalności organizacji publicznych, poprawę jakości świadczonych przez nie usług oraz lepsze ich dostosowanie do zróżnicowanych i zmieniających się potrzeb społecznych.

Absolwent studiów I i II stopnia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin oraz jej wykorzystania w różnych sytuacjach decyzyjnych. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe a także je przewidywać i umiejętnie ograniczać ryzyko poprze właściwie prowadzony proces decyzyjny. Potrafi sporządzać raporty , analizy i opinie w zakresie uzyskanych kompetencji  przestrzegając norm  etycznych, prawnych i ekonomicznych. Potrafi porozumiewać się w kwestiach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Jest otwarty na zmiany , umie je analizować oraz odnosić do instytucji i partnerów społecznych. Jest otwarty na proces zmian zachodzący w otoczenie bliższym i dalszym. Posiada świadomość potrzeby kształcenia i doskonalenia zawodowego . Potrafi pracować samodzielnie oraz organizować zespoły i pracować w grupie. Jest kreatywny i zdolny do podejmowania działań. .

            Absolwent jest przygotowany do pełnienia różnych funkcji kierowniczych w sektorze publicznym – rządowym i samorządowym, pochodzących z wyboru , jak i na zasadzie konkursu lub umowy.  Zdobyta wiedza daje podstawy do kierowania zespołami ludzkimi , formułowania strategii rozwojowych, zarządzania finansami publicznymi, rachunkowości budżetowej, marketingu usług i marketingu miejsca, pozyskiwania funduszy pomocowych UE, umiejętnego komunikowania się z mieszkańcami.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

studia I stopnia:

 1. Podstawy prawne organizacji sektora publicznego dr E. Kotowska, mgr U. Adamczuk
 2. Decentralizacja zarządzania w sektorze publicznym dr P. Dąbrowski, dr E. Kotowska
 3. Zarządzanie finansami publicznymi dr L. Smolaga, dr E. Kotowska
 4. Marketing miejsca i usług publicznych mgr A. Spychała, dr A. Szyran- Resiak
 5. Zarządzanie kapitałem ludzkim w sektorze publicznym mgr A. Kacprzak, dr M. Kacprzak
 6. Zamówienia publiczne mgr P. Szymański
 7. Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie procesowe mgr A. Kacprzak, dr S. Lipski
 8. Strategia zrównoważonego rozwoju mgr A. Kacprzak, L. Smolaga
 9. Rachunkowość budżetowa dr W. Szymański, mgr B. Zasada
 10.  Współpraca z organizacjami non profit mgr D. Wójcik- Kośla

studia II stopnia:

 1. Podstawowe instytucje budżetu dr L. Smolaga, dr E. Kotowska, mgr U. Adamczuk
 2. E- administracja – metody, narzędzia ,cele dr P. Figat
 3. Polityka lokalna a fundusze pomocowe dr L. Smolaga
 4. Kontrola i nadzór w sektorze publicznym dr E. Kotowska
 5. Etyka administracji publicznej mgr A. Spychała

Sylwetka zawodowa absolwenta I. stopnia studiów (licencjackich)

Studia I. stopnia  na specjalizacji „Zarządzanie międzynarodowe” dostarczają wiedzę i rozwijają umiejętności w zakresie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw i organizacji. Umożliwiają podjęcie pracy  zawodowej w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych planujących lub prowadzących już działalność na rynkach zagranicznych w formie eksportu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, struktur sieciowych lub fuzji i przejęć. 

Mogą też znaleźć zatrudnienie w firmach doradczych lub w instytucjach udzielających wsparcia sektorowi przedsiębiorstw w ich strategiach internacjonalizacji.

Absolwenci tej specjalności rozumieją znaczenie i kontekst zarządzania międzynarodowego, zwłaszcza procesów globalizacji; mają wiedzę i umiejętności niezbędne do opracowania strategii wejścia na rynki zagraniczne i działania na nich. Posiadają umiejętności analityczne posługiwania się narzędziami diagnostycznymi oceny atrakcyjności i ryzyka działania na rynkach zagranicznych, oceny potencjału przedsiębiorstwa pozwalającego na skuteczne budowanie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym, kompetencja społeczne niezbędne dla zrozumienia specyfiki rynku zagranicznego i efektywnego działania na nim. Potrafią opracować koncepcję strategii, procesy, struktury oraz kulturę organizacji dającą szanse sukcesu na rynkach zagranicznych.     

Sylwetka zawodowa absolwenta II. stopnia studiów (magisterskich)

Studia II. stopnia  na specjalizacji „Zarządzanie międzynarodowe” dostarczają pogłębionej wiedzy i wzbogacają umiejętności w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich ekspansji na rynki zagraniczne.  W zasadzie stanowią kontynuację i rozszerzenie zdobytej wiedzy oraz umiejętności w ramach specjalizacji „Zarządzanie międzynarodowej na I. stopniu studiów lub  wymagają samodzielnego przyswojenia wiedzy z tego programu studiów. Studia na tej specjalności umożliwiają podjęcie pracy  zawodowej w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych planujących lub prowadzących już działalność na rynkach zagranicznych w formie transakcji handlowych (eksportu i importu), bezpośrednich inwestycji zagranicznych, struktur sieciowych lub fuzji i przejęć. Mogą też znaleźć zatrudnienie w firmach doradczych, w instytucjach sektora prywatnego lub publicznego udzielających wsparcia sektorowi przedsiębiorstw w ich strategiach internacjonalizacji.

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę nt. zróżnicowanych form ekspansji zagranicznej, zawierania aliansów strategicznych i innych form kooperacyjnych, tworzenia struktur sieciowych przedsiębiorstw ( także o charakterze wirtualnym), zasad właściwego projektowania i wdrażania fuzji i przejęć. Potrafią tworzyć koncepcje logistyczne i wykorzystywać nowoczesne metody kształtowania łańcuchów logistycznych. Potrafią projektować systemy zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem społecznym. Znają zasady i umieją opracować biznes plany dla przedsięwzięć i projektów międzynarodowych. Umieją korzystać i współpracować z firmami doradczymi w kwestiach konsultingu strategicznego.  Ta wiedza i umiejętności czynią ich atrakcyjnymi pracownikami dla wielu przedsiębiorstw i instytucji.

Program

Studia I. stopnia (licencjackie) – dwa semestry

1. Internacjonalizacja i globalizacja – konwersatorium   dr E. Kotowska, mgr A. Spychała

2. Prawne aspekty działalności biznesowej na rynkach międzynarodowych– wykład dr W. Szymański

3. Międzynarodowa współpraca gospodarcza prof. Frakowiak, dr S. Lipski, mgr A. Spychała

4. Internacjonalizacja biznesu –wykład / konwersatorium, prof. Z. Dworzecki

5. Marketing międzynarodowy – wykład/ konwersatorium  prof. Frankowiak, dr P. Dąbrowski, dr A. Szyran- Resiak, mgr A. Spychała

6. Zarządzanie interkulturowe – wykład/konwersatorium prof. Frankowiak, dr A. Szyran-Resiak

7. Rachunkowość i sprawozdawczość międzynarodowa – wykład/ konwersatorium  dr W. Szymański

8. Business English mgr M. Zacharzewski

9. Finansowanie działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa – wykład  dr W. Szymański, mgr Pyra

10. Społeczna odpowiedzialność biznesu międzynarodowego  – wykład/konwersatorium Mgr A. Kacprzak

Studia II. stopnia (magisterskie) – dwa semestry

1. Rynek kapitałowy- wykład

2. Inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw i biznes plan- dr S. Lipski, mgr A. Spychała

3. Logistyka międzynarodowa – wykład prof. Christowa, dr S. Lipski

4. Sposoby i formy działania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych – wykład/konwersatorium  dr S. Lipski, mgr A. Spychała

5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych– wykład/konwersatorium  dr A. Król, dr M. Kacprzak, mgr A. Kacprzak

Studies in English

Bachelor Program in Management (lasts for three years)– specialization: Corporate Management, provides students with practical skills and knowledge needed for starting and running company in domestic and international markets. Program prepares students to be, e.g. a successful international manager, project leader, entrepreneur, marketing specialist, HR specialist nad business consultant.

General & Major Courses

• Principles of Management (Podstawy zarządzania)
• Microeconomics (Mikroekonomia)
• Mathematics (Matematyka)
• Marketing (Marketing)
• Sports (Wychowanie fizyczne)
• Sociology (Socjologia)
• Philosophy (Filozofia)
• Psychology (Psychologia)
• Ethics (Etyka)
• Elective Courses (Przedmioty do wyboru)
• Introduction to Entrepreneurship (Wprowadzenie do przedsiębiorczości)
• Organizational Studies (Nauki o organizacji)
• Statistics (Statystyka)
• Introduction to Finance (Finanse)
• Introduction to Innovation Management (Podstawy innowacyjności)
• Business English (Język angielski)
• Foreign Language (Język obcy)
• Law (Prawo)
• Organizational Behavior (Zachowania organizacyjne)
• HR Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
• Project Management (Zarządzanie projektami)
• Corporate Finance (Finanse przedsiębiorstw)
• Financial Accounting (Rachunkowość finansowa)
• Quality Management (Zarządzanie jakością)
• Marketing Research (Badania marketingowe)
• Computer Science (Technologia informacyjna)
• Internship (Studenckie praktyki zawodowe)
• Information Processing & Management (Procesy informacyjne w zarządzaniu)
• Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej)
• Dissertation Seminar (Seminarium dyplomowe)
• Information Technology Management (Informatyka w zarządzaniu)

Specialization Courses

• Regulatory Competition and European Market (Regulacja konkurencji na rynku europejskim)
• International Logistics (Logistyka międzynarodowa)
• International Management (Zarządzanie międzynarodowe)
• Competitiveness of Polish Firms and the European Maket (Konkurencyjność polskiego przedsiębiorstwa na rynku europejskim)
• Research & Development and Technology Transfer (Działalność badawczo-rozwojowa i transfer techniki)
• European Union – Genesis and Development (Unia Europejska – jej geneza i rozwój)
• European and World Capital Market (Europejski i światowy rynek kapitałowy)
• Environmental Policy of the European Union (Polityka ekologiczna w UE)
• Change Management (Zarządzanie zmianami)
• Management Tools (Metody i techniki zarządzania)

The organization of classes
•  Full-time 6-semester (3-year) studies
•  Classes are held from Monday to Friday.

Recommended language skills
• Język Studiów – angielski / Language of Studies – English
• Minimalny zalecany poziom B1 / Minimum recommended level: B1
• Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego/ Document certifying knowledge of English

Fees
The amount of tuition fees for the academic year 2014/2015 (for people starting college)
Full time studies

 •     Payment for the semester PLN/€   3500 PLN/ 880 €
 •     Payment (five installments) PLN/€  5 x (730 PLN/ 190 €)
 •     Recruitment fee 350 PLN/ 100€

Any student who has completed the first year of study and operates a foreign language- minimum recommended level: B1, can go for a semester or two abroad in the framework of the international exchange. Choose from over 11 universities with management faculty around Europe.

At the same time there are opportunities offered and recommended to get the following language certificates:

 • Pearson Test of English (PTE General) is an internationally recognized English language test designed to allow test takers the freedom to demonstrate how well they can use English.
 • English for Business is designed for students who want to develop their English language skills for use in a business setting – this test is offered at five levels to students from various backgrounds.
 • English for Accounting helps students develop and demonstrate their English language skills in the context of book-keeping and accounting.
 • English for Tourism – is for students who wish to be able to communicate effectively in hotel industry, travel and tourism.
 • First Certificate for Teachers of Business English (FTBE) is designed for qualified teachers of English who wish to gain supplementary specialist teaching qualifications in English for business purposes.

Bachelor Program in Management (lasts for three years) – specialization: Accounting and Controlling, provides students with knowledge of international financial markets and practical skills for accounting and controlling in order to make best financial decisions possible in company. Program prepares students to be, e.g. a successful international manager, financial department employee, entrepreneur, accounting consultant and financial auditor.

General & Major Courses

• Principles of Management (Podstawy zarządzania)
• Microeconomics (Mikroekonomia)
• Mathematics (Matematyka)
• Marketing (Marketing)
• Sports (Wychowanie fizyczne)
• Sociology (Socjologia)
• Philosophy (Filozofia)
• Psychology (Psychologia)
• Ethics (Etyka)
• Elective Courses (Przedmioty do wyboru)
• Introduction to Entrepreneurship (Wprowadzenie do przedsiębiorczości)
• Organizational Studies (Nauki o organizacji)
• Statistics (Statystyka)
• Introduction to Finance (Finanse)
• Introduction to Innovation Management (Podstawy innowacyjności)
• Business English (Język angielski)
• Foreign Language (Język obcy)
• Law (Prawo)
• Organizational Behavior (Zachowania organizacyjne)
• HR Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
• Project Management (Zarządzanie projektami)
• Corporate Finance (Finanse przedsiębiorstw)
• Financial Accounting (Rachunkowość finansowa)
• Quality Management (Zarządzanie jakością)
• Marketing Research (Badania marketingowe)
• Computer Science (Technologia informacyjna)
• Internship (Studenckie praktyki zawodowe)
• Information Processing & Management (Procesy informacyjne w zarządzaniu)
• Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej)
• Dissertation Seminar (Seminarium dyplomowe)
• Information Technology Management (Informatyka w zarządzaniu)

Specialization Courses

• Small Business Accounting (Rachunkowość małych firm)
• Advanced Financial Accounting (Wybrane aspekty rachunkowości finansowej)
• Financial Reporting Standards (Standardy sprawozdawczości finansowej)
• Expense account (Rachunek kosztów)
• Controlling (Controlling)
• Accounting for Social Insurance (Rachunkowość ubezpieczeń społecznych)
• Sprawozdawczosc finansowa (Preparing Financial Statements)
• Budget Accounting (Rachunkowość budżetowa)
• Computerized Accounting (Rachunkowość komputerowa)
• Financial Statement Analysis (Analiza sprawozdawczości finansowej)

The organization of classes
• Studia stacjonarne 6 semestralne – trzy letnie/ Full-time 6-semester lasts for three years
• Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku/ Classes are held from Monday to Friday.

Zalecana umiejętności językowe/ Recommended language skills
• Język Studiów – angielski / Language of Studies – English
• Minimalny zalecany poziom B1 / Minimum recommended level: B1
• Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego/ Document certifying knowledge of English

Fees
The amount of tuition fees for the academic year 2014/2015 (for people starting college)
Full time studies
 

 • Payment for the semester PLN/€   3500 PLN/ 880 €
 • Payment (five installments) PLN/€  5 x (730 PLN/ 190 €)
 • Recruitment fee 350 PLN/ 100€

Any student who has completed the first year of study and operates a foreign language- minimum recommended level: B1, can go for a semester or two abroad in the framework of the international exchange. Choose from over 11 universities with management faculty around Europe.

At the same time there are opportunities offered and recommended to get the following language certificates:

 • Pearson Test of English (PTE General) is an internationally recognized English language test designed to allow test takers the freedom to demonstrate how well they can use English.
 • English for Business is designed for students who want to develop their English language skills for use in a business setting – this test is offered at five levels to students from various backgrounds.
 • English for Accounting helps students develop and demonstrate their English language skills in the context of book-keeping and accounting.
 • English for Tourism – is for students who wish to be able to communicate effectively in hotel industry, travel and tourism.
 • First Certificate for Teachers of Business English (FTBE) is designed for qualified teachers of English who wish to gain supplementary specialist teaching qualifications in English for business purposes.

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat

Studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: magister

Czesne

Opłata

I stopień niestacjonarne

II stopień niestacjonarne

Semestralna

2000 zł

2500 zł

Miesięczna (5 rat w semestrze)

400 zł

500 zł

Opłata

I stopień niestacjonarne

II stopień niestacjonarne

Semestralna

580 €

690 €

Miesięczna (5 rat w semestrze)

125 €

150 €

Rekrutacja w 3 krokach