+48 44 77 70 001

Stypendia

Uprzejmie informujemy, że w dniach 02.05. – 08.05.
Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynna.

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

1. Stypendium socjalnego
Pomoc materialna przyznawana studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

2. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Pomoc materialna przeznaczona dla studentów posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny;

3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Świadczenie dla studentów, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe

4. Zapomogi
Jednorazowa pomoc materialna związana z nagłym zdarzeniem losowym


Komisja stypendialna przyjmuje wnioski od 1 marca
Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 27 marca 2022 r.

Wnioski można złożyć osobiście w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych,
Komisji Stypendialnej, przesłać drogą mailową w formie skanów lub pocztą tradycyjną

Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych pok. F 207 (II piętro) oraz Komisja Stypendialna tel. 22 59 00 727 stypendia@mans.org.pl

PRZYJMUJE W:

 • poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 15:00
 • w soboty: 5, 12, 19, 26. III. 2022 w godz. 10:00 – 14:00
 • w niedziele: 6, 13, 20, 27. III. 2022 w godz. 10:00 – 13:00

Odwoławcza Komisja Stypendialna WSM przyjmuje:

poniedziałek – piątek w godz. 9:00 –15:00
w soboty: 14, 21. V. 2022 w godz. 10:00 – 13:00
w niedziele: 15, 22. V. 2022 w godz. 10:00 – 12:00.


Wysokość pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/09/2021 Rektora Wyższej szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022:
1) wysokość stypendium socjalnego wynosi – 1100 zł
2) wysokość podwyższonego stypendium socjalnego – 1300 zł
2) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – 700 zł
3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi:
a) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,75 – 4,89 – 700 zł.
b) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,90 – 5,00 – 800 zł.
4) wysokość zapomogi maksymalnie do 3000 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/12/2021 z dnia 12 grudnia 2021 r. Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w porozumieniu z Kanclerzem oraz Samorządem Studenckim zmienia Zarządzenie nr 6/09/2021
z dnia 15 września 2021r w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022 i ustanawia od grudnia b.r. wysokość następujący świadczeń pomocy materialnej:
1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi:
a) gdy średnia ocen uzyskanych w poprzednim roku studiów wynosi 4,75 – 4,89 – 850 zł
b) gdy średnia ocen uzyskanych w poprzednim roku studiów wynosi 4,90 – 5,00 – 950 zł
2. Stypendium Specjalne dla osób z niepełnosprawnościami wynosi – 750 zł
3. maksymalna wysokość zapomogi wynosi 3 250 zł.


UWAGA

Świadczenia pomocy materialnej:

 1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  a) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  b) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 3. do okresu 12 semestrów, o którym mowa w pkt. 1 wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 4. Przepisy pkt. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
 5. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) tj. łącznie przez okres do 12 semestrów.