+48 44 77 70 001

Zapomogi

Może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na skutek:

 • Nieszczęśliwego wypadku.
 • Ciężkiej choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny.
 • Śmierci najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.
 • Kradzieży lub zniszczenia bez winy studenta jego mienia (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia).
 • Innych zdarzeń losowych, które mają znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji życiowej (np. klęski żywiołowe).

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

do wniosku o zapomogę (zał. nr 8) należy dołączyć:

1. Oświadczenie (zał. nr 1) studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie).

2. Dokumenty poświadczające zdarzenia uzasadniające wystąpienie studenta z wnioskiem
o przyznanie zapomogi tj. na przykład: kopię aktu zgonu najbliższego członka rodziny, zaświadczenia oraz dokumentację lekarską związaną z ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny, zaświadczenie z organu samorządowego potwierdzające powódź, pożar lub inne szkody losowe, jednak nie później niż w terminie 90 dni od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.


UWAGA

Świadczenia pomocy materialnej:

 1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  a) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  b) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 3. do okresu 12 semestrów, o którym mowa w pkt. 1 wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 4. Przepisy pkt. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.