+48 22 59 00 730

dr Agnieszka Król

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Rozprawę doktorską obroniła w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie nt. Kształtowania kapitału ludzkiego przedsiębiorstw.  Posiada dyplom Executive Master of Business Administration (EMBA).

Obecnie adiunkt w Katedrze Zarządzania w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk Technicznych MANS. Kierownik i członek projektów badawczych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (2014- 2020) Działanie 1.2 Działalność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Bon na innowacji oraz członek grupy sterującej projektu „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze zarządzania (I i II stopień)” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Kierownik projektu w ramach „ Międzynarodowa współpraca się opłaca”, grant na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER  lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020”, tytuł projektu „ Diagnoza kompetencji menedżerskich- porównanie systemu polskiego i bułgarskiego”, partner zagraniczny Burgas Free University Bułgaria. Obecnie kierownik projektu  „ Inteligencja emocjonalna polskich menedżerów z niepełnosprawnością̨ na rynku pracy” przyjętego do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, termin realizacji projektu: 9.06. 2022 r. – 01.06.2024.

Wypromowała ponad 600 prac dyplomowych licencjackich i magisterskich z zarządzania. Opiekun naukowy koła „ Mistrzowie Zarządzania” MANS. Autorka i współautorka wielu artykułów, rozdziałów w monografiach i referatów z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim oraz redaktor naukowy monografii a także recenzentka artykułów i monografii.

Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej,  Medal Brązowy za Długoletnią Służbę oraz Nagrodę Rektora WSM.

Wybrane publikacje

Król A., Kacprzak M. red. nauk., Instrumenty kształtowania kapitału ludzkiego w praktyce przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2017 ISBN/EAN 978-83-7520-227-4

Król A., Kacprzak M. red. nauk., Kapitał ludzki kreatorem sukcesu współczesnych organizacji, wyd. WSM, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7520-242-7

Kacperska E., Kacprzak M. , Kmieć D., Król A. , Łukasiewicz K., Migracje międzynarodowe w Europie. Trendy, problemy, wyzwania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019 , ISBN 978-83-7583-924-1

Gomółka K., Kacprzak M. , Kmieć D. , Król A. , Majewski J., Rynek pracy w dobie pandemii Covid-19 na przykładzie Azerbejdżanu i Polski,  Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8237-042-3,

Kacprzak M., Milewska A., Kacprzak A., Król A., Corporate Social Responsibility in the Era of the COVID-19 Pandemic on the Example of Companies from Poland, Belgium, and Ukraine, European Research Studies Journal Volume XXIV, Issue 3B, 2021

Czech A., Gralak K., Kacprzak M., Król A., Quantitative Analysis of Sustainable Transport Development as a Support Tool for Transport System Management: Spatial Approach, Energies 2021, 14, 6149

Ciekanowski Z., Król A., Nowicka J., Wyrębek H., Quality Determinants of Organizational Safety, European Research Studies Journal ISSUE 2 2022

Król A., Kacprzak M., Wielewska I., Milewska A., Ciekanowski Z., Employment and Competencies of Employees in the Energy Sector in Poland, Energies 2022, 15, 6941

Wielewska I., Kacprzak M., Król A., Czech A.,. Zuzek D.K., Gralak K., Marks-Bielska R., Green human resource management, Ekonomia i Środowisko nr 4(83)/ 2022, DOI: 10.34659/eis.2022.83.4.496

Dyżury

Kontakt