+48 22 59 00 730

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Stypendium dla osób Z niepełnosprawnoŚCIAMI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

do wniosku o Stypendium dla osób z niepełnosprawnoŚCIAMI – załącznik nr 8 do Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

należy dołączyć:

  1. Orzeczenie właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność (Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności) lub niezdolność do pracy (orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).
  2. Oświadczenie o niepobieraniu innych świadczeń (załącznik nr 14 do Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie).

Stypendium jest przyznawane na dany rok akademicki. W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność, wystawiony jest na czas określony, stypendium zostaje przyznane do miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, włącznie.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

UWAGA

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Świadczenia pomocy materialnej:

a. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów;

b. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

c. do okresu 12 semestrów, o którym mowa w ust. 1 wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr;

d. w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. b, przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego
i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) tj. łącznie przez okres do 12 semestrów;

e. przepisy ust. 1 lit. a-d stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.