+48 22 59 00 730

Zasady etyczne

Uczelniane Wydawnictwo im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ
WYDAWNICTWA im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego
Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

Stanowisko w sprawie zasad etyki Wydawnictwa zostało przygotowane na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej – COPE (https://publicationethics.org) oraz wytycznych wydawnictwa Elsevier (SCOPUS). Wydawnictwo im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym przestrzega szereg niezbędnych zasad etycznych.


Wydawnictwo:

1. Podstawą oceny tekstów przez Wydawnictwo są jedynie kryteria merytoryczne. Na ocenę tekstów w żaden sposób nie wpływają: płeć, rasa, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo lub przekonania polityczne autorów.

2. Wydawnictwo Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w przypadku publikacji wieloautorskich wymaga wskazania wkładu poszczególnych twórców w powstanie tekstu. W takiej sytuacji w odniesieniu do każdego z autorów należy wskazać afiliację oraz procent udziału pracy twórczej nad tekstem artykułu.

3. Zgodnie z zasadą poufności osobami upoważnionymi do informacji o zgłoszonych do Wydawnictwa opracowaniach są wyłącznie: recenzenci, redaktorzy i korektorzy oraz inne osoby zaangażowane w realizację procesu wydawniczego.

4. Wydawnictwo Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej.

5. Redakcja jako przejaw nierzetelności naukowej traktuje w szczególności Ghostwriting i Guest Authorship.

6. Wszystkie wykryte przez redakcję przejawy nierzetelności naukowej będą ujawniane i zgłaszane właściwym instytucjom, w szczególności tym, które zatrudniają autora, jak również stowarzyszeniom naukowym oraz wydawniczym.

7. Publikacje już wydane, co do których stwierdzono, że: noszą znamiona plagiatu, zawierają istotne błędy naukowe, naruszają zasady etyki wydawniczej – będą wycofywane przez wydawcę.


Redaktorzy naukowi:

1. Redaktor naukowy pracy zbiorowej decyduje o przyjęciu opracowań do publikacji. Powinien przy tym stosować kryteria dotyczące: wartości merytorycznej, sfery metodologiczno-warsztatowej, oryginalności koncepcji oraz wyników, jasności w prezentowaniu problemów, przejrzystości wywodu.

2. Redaktor naukowy dba o wysoki poziom naukowy publikowanych prac. Może nanosić stosowne zmiany i poprawki. Podejmuje decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej, mając podejrzenia o plagiat, fałszowanie wyników badań.

3. Redaktor naukowy – po wykonaniu redakcji naukowej – powinien uzyskać od współautorów akceptację kształtu opracowania po redakcji naukowej.

4. Redaktor naukowy ma prawo wycofać tekst złożony do pracy zbiorowej, jeżeli: stwierdzi brak wiarygodności badań, błędy metodologiczne, plagiat bądź naruszanie zasady etyki wydawniczej.


Recenzenci:

1. Recenzenci muszą gwarantować niezależność i brak konfliktu interesów w relacji recenzent – autor, co oznacza brak bezpośredniej relacji osobistej oraz stosunku zależności zawodowej.
2. Recenzent z powodów merytorycznych lub innych ważnych przyczyn może odmówić wykonania recenzji.
3. Recenzent, którzy przyjął zadanie przygotowania recenzji, powinien dotrzymać ustalonego terminu jej dostarczenia. Nie jest dopuszczalne, aby bez istotnego powodu zwrócił opracowanie bez wykonanej recenzji.
4. Recenzja musi być obiektywna. Różnorodne uwagi muszą być logicznie uargumentowane. Wszelkie formy personalnej krytyki formułowane przez recenzenta wobec autora są niedopuszczalne.


Autorzy:

1. Publikacje zgłaszane do Wydawnictwa Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie powinny być oryginalne, obiektywne oraz odpowiadać tematyce czasopism oraz monografii.

2. Wydawnictwo Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie nie przyjmuje tekstów, które zostały już opublikowane w całości lub części w innych czasopismach lub monografiach.

3. Wszelkie formy plagiatu są niedopuszczalne, w szczególności przywłaszczenie dorobku lub wniosków końcowych. Popełnienie plagiatu będzie przez wydawnictwo ujawniane i zgłaszane właściwym instytucjom.


Wydawnictwo stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).