+48 22 59 00 730

Stypendia

W dniu 20.09.2023 Biuro ds. Bytowych Studentów będzie nieczynne

INFORMACJA DLA STUDENTÓW MENEDŻERSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH
W WARSZAWIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA w ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

 1. stypendium socjalnego;
  pomoc materialna przyznawana studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
 2. stypendium dla osób z niepełnosprawnościami;
  pomoc materialna przeznaczona dla studentów posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny;
 3. stypendium Rektora studentów (dokumenty przyjmowane są do 15 października 2023 r.).;
  świadczenie dla studentów, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe
 4. zapomogi;
  -jednorazowa pomoc materialna związana z nagłym zdarzeniem losowym
 5. stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 (konkurs SST04) – (dokumenty przyjmowane są do 20 października 2023 r.).
  świadczenie MEiN dla studentów ze znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi

Zgodnie z § 7 ust.2 Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, student może otrzymać stypendia, w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW JEST:
OD
15 WRZEŚNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

(z wyjątkiem stypendium Ministra Edukacji i Nauki)

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze ds. Bytowych Studentów i Osób
z Niepełnosprawnościami lub Komisji Stypendialnej,
przesłać drogą mailową w formie skanów lub pocztą tradycyjną

( UWAGA!! W przypadku osobistego złożenia wniosku,do BBSiON należy wchodzić pojedynczo)

Biuro ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami pok. F 207 (II piętro) lub Komisja Stypendialna

tel. 22 59 00 727 mail:stypendia@mans.org.pl lub rafal.keller@mans.org.pl

przyjmuje w:

 • poniedziałek – piątek w godz. 10:00 – 14:00
 • 16, 23 IX. oraz 7, 14.X.2023 r. w godz. 10:00 – 14:00
 •  1, 8, 15.X.2023 r. w godz. 10:00 – 13:00

 

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Zgodnie z zarządzeniem nr 3/09/2023 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w roku akademickim 2023/2024:

1.) Stypendium socjalne – kwota 1400 zł

2.) Podwyższone stypendium socjalne – kwota 1550 zł (dotyczy wyłącznie studentów trybu stacjonarnego)

3.) Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami – 1000 zł

4.) stypendium Rektora (przyznawane w jest liczbie nie większej niż 10% liczby studentów ze 100% na danym kierunku studiów):

a) w przypadku uzyskania średniej ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim
wynosi 4,75 – 4,89 – kwota 1050 zł

b) w przypadku uzyskania średniej ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim
wynosi 4,90 – 5,00 – kwota 1150 zł

5.) Zapomoga kwota od 100 zł do 4 000 zł.

 • Informacja dla studentów – cudzoziemców w sprawie zasad ubiegania się i rodzajów świadczeń pomocy materialnej zawarta pliku oraz w § 4 Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w WARSZAWIE – do pobrania poniżej.
 • Odbiór decyzji jest obowiązkowy, nieodebranie może skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium. Decyzje są do odbioru w Biurze ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami: pok. F 207 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00 Studenci oddziałów zamiejscowych odbierają decyzje we właściwych dziekanatach.