+48 22 59 00 730

Stypendia

UWAGA!!!!
Uprzejmie informujemy, że w dniach 15 i 16 marca 2023 r. Biuro ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami będzie nieczynne.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW MENEDŻERSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W WARSZAWIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA W SEMESTRZE WIOSENNO-LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego;
   – pomoc materialna przyznawana studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – zgodnie z Zarządzeniem 1/2/2023 Rektora MANS
   – próg dochodowy netto osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1 294,40 zł;

  1. stypendium dla osób z niepełnosprawnościami;
   -pomoc materialna przeznaczona dla studentów posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny;

  1. stypendium Rektora;
   -świadczenie dla studentów, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe

  1. zapomogi;
   -jednorazowa pomoc materialna związana z nagłym zdarzeniem losowym

 1.  

 

 

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM 26 marca 2023 r.

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami lub Komisji Stypendialnej,
przesłać drogą mailową w formie skanów lub pocztą tradycyjną

Biuro ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami pok. F 207 (II piętro)

oraz Komisja Stypendialna

tel. 22 59 00 727 mail:stypendia@mans.org.pl

przyjmuje w:

poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 15:00

 w soboty: 4, 11, 18, 25 marca 2023 w godz. 10:00 – 13:00

w niedziele: 5, 12, 19, 26 marca 2023 w godz. 10:00 – 12:00

 

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/09/2022 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w roku akademickim 2022/2023:

1.) Stypendium socjalne – kwota 1250 zł

2.) Podwyższone stypendium socjalne – kwota 1400 zł (dotyczy wyłącznie studentów trybu stacjonarnego)

3.) Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami – 800 zł

4.) stypendium Rektora (przyznawane w jest liczbie nie większej niż 10% liczby studentów ze 100% na danym kierunku studiów):

a) w przypadku uzyskania średniej ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim
wynosi 4,75 – 4,89 – kwota 850 zł

b) w przypadku uzyskania średniej ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim
wynosi 4,90 – 5,00 – kwota 950 zł

5.) Zapomoga kwota od 100 zł do 3 600 zł.

  • Informacja dla studentów – cudzoziemców w sprawie zasad ubiegania się i rodzajów świadczeń pomocy materialnej zawarta pliku oraz w § 4 Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w WARSZAWIE – do pobrania poniżej.

  • Wyniki ukażą się w połowie kwietnia 2023 r. na stronie Uczelni.

  • Odbiór decyzji jest obowiązkowy, nieodebranie może skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium. Decyzje są do odbioru w Biurze ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami: pok. F 207 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
   Studenci oddziałów zamiejscowych odbierają decyzje we właściwych dziekanatach.


UWAGA

Świadczenia pomocy materialnej:

 1. Przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 2. Nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 3. Do okresu 12 semestrów, o którym mowa w pkt. 1 wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć,
  z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 4. Przepisy pkt. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
 5. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) tj. łącznie przez okres
  do 12 semestrów.