+48 22 59 00 730

Stypendia

INFORMACJA
DLA STUDENTÓW  MENEDŻERSKIEJ  AKADEMII NAUK STOSOWANYCH
W WARSZAWIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA w SEMESTRZE
WIOSENNO-LETNIM
ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Studenci mogą otrzymać pomoc materialną w formie:

 1. stypendium socjalnego;
  – pomoc materialna przyznawana studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – zgodnie z Zarządzeniem 2/9/2023 Rektora MANS – próg dochodowy netto osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1 294,40 zł.
 2. stypendium dla osób z niepełnosprawnościami;
  -pomoc materialna przeznaczona dla studentów posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny;
 3. stypendium Rektora dla najlepszych studentów (termin złożenia wniosków do 24 marca 2024);
  -Świadczenie dla studentów, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe
 4. zapomogi;
  -jednorazowa pomoc materialna związana z nagłym zdarzeniem losowym


TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM
OD 1 MARCA DO 24 MARCA 2024 r.

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami lub Komisji Stypendialnej ,przesłać drogą mailową w formie skanów lub pocztą tradycyjną

Biuro ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami pok. F 207 (II piętro) lub Komisja Stypendialna

tel. 22 59 00 727 mail:stypendia@mans.org.pl lub rafal.keller@mans.org.pl


Przyjmuje w

poniedziałek – piątek w godz. 10:00 – 14:00

w soboty: 2, 9, 16, 23 marca 2024 w godz. 10:00 – 13:00

w niedziele: 3, 10, 17, 24 marca 2024 w godz. 10:00 – 12:00

 

 

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Zgodnie z zarządzeniem nr 3/09/2023 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w roku akademickim 2023/2024:

1.) Stypendium socjalne – kwota 1400 zł

2.) Podwyższone stypendium socjalne – kwota 1550 zł (dotyczy wyłącznie studentów trybu stacjonarnego)

3.) Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami – 1000 zł

4.) stypendium Rektora (przyznawane w jest liczbie nie większej niż 10% liczby studentów ze 100% na danym kierunku studiów):

a) w przypadku uzyskania średniej ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim
wynosi 4,75 – 4,89 – kwota 1050 zł

b) w przypadku uzyskania średniej ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim
wynosi 4,90 – 5,00 – kwota 1150 zł

5.) Zapomoga kwota od 100 zł do 4 000 zł.

 • Informacja dla studentów – cudzoziemców w sprawie zasad ubiegania się i rodzajów świadczeń pomocy materialnej zawarta pliku oraz w § 4 Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w WARSZAWIE – do pobrania poniżej.
 • Wyniki ukażą się w połowie kwietnia 2024 na stronie Uczelni.
 • Odbiór decyzji jest obowiązkowy,

UWAGA

Świadczenia pomocy materialnej:

 1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  a) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  b) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 3. a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 4. b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
  do okresu 12 semestrów, o którym mowa w pkt. 1 wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 5. Przepisy pkt. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
 6. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) tj. łącznie przez okres do 12 semestrów.