+48 22 59 00 730

Publikacje

 • J. Skubisz „O profilaktyce na rzecz bezpieczeństwa szkolnego. Teoria i praktyka – Warszawa, 2019, ISBN 978-83-7520-245-8
 • Wojciech Pomykało (red. nauk) “Zagadki chińskiego sukcesu”, Warszawa 2019, ISBN 978-83-7520-241-0,
 • Tomkowski Z. (red. nauk.) “Republika Austrii. Dzieje, współczesność, relacje polsko-austriackie 1918-2018”, WSM, Warszawa, ISBN 978-83-7520-238-0
 • Mądrzycki B., “Pracownicza odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych, WSM, Warszawa, ISBN 978-83-7520-226-7
 • A. Król, M. Kacprzak „Kapitał ludzki kreatorem sukcesu współczesnych organizacji”, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7520-242-7
 • Dawidziuk S., Zarys pedagogiki celów, WSM, Warszawa 2017, ISBN 9788375202267
 • Nowicka J., Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej w organizacjach zhierarchizowanych, WSM, Warszawa 2017, ISBN 9788375202311
 • Aftyka W., Nazizm. Struktura władzy, WSM, Warszawa 2016, ISBN: 9788311141292
 • Czarnecki P., Krakovczykova, M. Uskali ve vychove a vzdelavani moderni doby = pułapki wychowania i kształcenia ery nowożytnej, WSM, Warszawa 2016, ISBN 9788375202083
 • Dawidziuk S., Bajtos J., Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów we współczesnej szkole, WSM, Warszawa 2016, ISBN 9788375202120 
 • Król A., Kacprzak A., Instrumenty kształtowania kapitału ludzkiego w praktyce przedsiębiorstw, WSM, Warszawa 2016, ISBN 9788375202274Kust I.,
 • Alternatywne metody wspierające proces kształtowania u ucznia postaw koniecznych do rynku pracy = Alternative methods supporting the process of developing the student’s attitudes required at the labor market, WSM, Warszawa 2016, ISBN 9788375202250
 • Łukasiewicz R., Poławiacze pereł czyli eurobezdomność w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych, WSM, Warszawa 2016, ISBN 9788375202168
 • Białoń L., Menedżer marketingu kreatorem firmy innowacyjnej, WSM, Warszawa 2015, ISBN : 9788375201994
 • Czarnecki P., Gaziova M., Zivotne prostredie a prevencia zdravotneho zlyhania v multidisciplinarnom obraze = Environment and prevention of sanitary failure in the multidisciplinary view, WSM, Warszawa 2015, ISBN 9788375202052
 •  Dawidziuk S., Bajtos J., Teoria Kształcenia, WSM, Warszawa 2015, ISBN 9788375201796
 •  Dawidziuk S., Sirojć Z., Edukacyjne i socjalne aspekty rozwoju społeczeństw, WSM, Warszawa 2015, ISBN 9788375201864
 •  Geis M-E., Grabarczyk G., Kostrubiec J., Paśnik J.,
 •  Thorsten Ingo Schmidt, WSM, Warszawa 2015, ISBN 9788375201956
 •  Jamsheer H. A., Konflikt bliskowschodni : od genezy do roku 2000, WSM, Warszawa 2015, ISBN 9788375201840
 •  Marinicova M., Dawidziuk R., Komunikacja i etyka menedżerska, WSM, Warszawa 2015, ISBN 9788375201970
 •  Poznańska K., Wójcik-Kośla D., Dawidziuk R., Współpraca – szansą czy koniecznością dla organizacji?, WSM, Warszawa 2015, ISBN 9788375201925
 •  Przedsiębiorstwo wobec wyzwań umiędzynarodowienia, WSM, Warszawa 2015, ISBN 9788375201543
 •  Vojcik P., Adamova Z., Miscikova R., Molnar P., Szattler E., Prawo własności intelektualnej, WSM,Warszawa 2015, ISBN 9788375202021
 • Białoń L., Kamińska A,, Uwarunkowania przekształceń małych i średnich przedsiębiorstw w firmy innowacyjne : Zarys problematyki, WSM, Warszawa 2014, ISBN 9788375201703
 • Dawidziuk S., Entrepreneurship towards dreams, WSM, Warszawa 2014, ISBN 9783928687188
 •  Dawidziuk S., Magisterske, bakalarske a inzenyrske prace, WSM, Warszawa 2014, ISBN 9788090567818
 •  Dudek M., Krukowski J., Panas K., Rzeczywistość seniora, WSM, Warszawa 2014, ISBN 9788375201758
 •  Frątczak E., Kamińska A., Kordos J., Statystyka-zastosowania biznesowe i społeczne, WSM, Warszawa 2014, ISBN 9788375201727
 •  Michalak-Dawidziuk J., Kust I.; Autokreacja innowacyjna w procesie wychowawczym, WSM, Warszawa 2014, ISBN 9788375201673
 •  Stelmach W., Socjologia i socjotechnika kierowania, WSM, Warszawa 2014, ISBN 9788375201451 8375201456
 • Dawidziuk S., Przedsiębiorczość białkiem rozwoju społeczno-gospodarczego, WSM, Warszawa 2013, ISBN: 9788375201321
 • Karpiuk M., Działanie administracji publicznej : ujęcie procesowe, WSM, Warszawa 2013, ISBN 9788375201284
 • Karpiuk M., Kształtowanie się instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce, WSM, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-7520-133-8
 • Paszkowski K., Światowa Oragnizacja Handlu : struktury i mechanizmy funkcjonowania, WSM, Warszawa 2013, ISBN 9788375201369
 • Hołyst B., Kondycja psychiczna społeczeństwa polskiego a samobójstwa, WSM, Warszawa 2013, ISBN 8375201413
 •  Hołyst B., Cyberprzestępczość i bezpieczne systemy zarządzania informacją klasyfikowaną, WSM, Warszawa 2013, ISBN 9788375201611
 •  W stronę marzeń, WSM, Warszawa 2013, ISBN 9788375201468
 •  Bednarski M., Policja a środki masowego przekazu : wybrane aspekty prawne, WSM, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7520-137-6
 •  Motow I. ,Świtała I., Społeczno-kulturowe problemy rozwoju społeczeństw Polski i Ukrainy, WSM, Warszawa 2013, ISBN 9788375201536
 •  Nyczkało N., Sirojć Z., Kulturowe i społeczno-ekonomiczne aspekty edukacji zawodowej w Europie Środkowej i Wschodniej, WSM, Warszawa 2013, ISBN 9788375201529
 •  Sirojć Z., Kuźmińskij A., Storoška M., Kulturowe aspekty edukacji, WSM, Warszawa 2013,ISBN 9788375201505
 •  Filozoficzne i kulturowe aspekty działalności człowieka w służbie rozwoju – wybrane karty historii : praca zbiorowa,WSM, Warszawa 2013, ISBN 9788375201512
 • Chojnacki G., Rodzina, edukacja, resocjalizacja : wybrane zagadnienia, WSM, Warszawa 2012, ISBN 9788375201222
 • Dudek M., Niepełnosprawność w rodzinie : wybrane problemy, WSM, Warszawa 2012, ISBN 9788375200799
 •  Hołyst B., Pomykała J., Cyberprzest i ochrona informacji, WSM, Warszawa 2012, ISBN: 9788375200768
 •  Karpiuk M. (red), Miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, WSM, Warszawa 2012, ISBN 9788375201215
 •  Muszyński J., Polskie prawo wyborcze, studium z dziedziny prawa, administracji i politologii, WSM, Warszawa 2012, ISBN: 9788375201239
 •  S. Dawidziuk, Innowacyjność w zarządzaniu : jakością, produkcją, logistyką, personelem i organizacją : nauka i praktyka, WSM, Warszawa 2012, ISBN 9788375201383
 •  Smoliński J., Neutralność państw europejskich. Aspekty prawne, międzynarodowe i polskie, WSM, Warszawa 2012, ISBN 9788375201277
 • Bednarski M.; Kryzys Zawodu Policjanta Aspekty Kryminologiczne, WSM, Warszawa 2011, ISBN 9788375200584
 • Białoń L. (red.), Marketing, Problemy podstawowe, WSM, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7520-059-1, Format B-5, s. 239
 •  Białoń L. (red.), Marketing, w handlu, WSM, Warszawa 2011, ISBN: 9788375200683
 •  Białoń L., Zarządzanie marketingiem, WSM, Warszawa 2011, ISBN: 9788375200553
 •  Dawidziuk S., ABC dydaktyki : wykład : ćwiczenia : seminaria : dyskusja : konsultacje : gry dydaktyczne, WSM, Warszawa 2011, ISBN 9788375200751
 •  Hołyst B., Goc M., Terroryzm w poglądach społeczeństwa polskiego, WSM, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7520-073-7
 •  Hołyst B., Metody biometryczne i kryptograficzne w zintegrowanych systemach bezpieczeństwa, WSM, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7520-067-62
 •  Iwański Z. S., Kryzys kary pozbawienia wolności, WSM, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7520-071-3
 •  Kamiński J., Zintegrowany system nadzoru nad instytucjamifinansowymi; WSM, Warszawa 2011, 978-83-7520-060-7.
 •  Malinowski L., Polska w Europie – dylematy, oczekiwania, nadzieje, WSM, Warszawa 2011, ISBN – 8375200573, 9788375200577
 •  Sitkowska K., Fałszywe zeznania w teorii i praktyce, WSM, Warszawa 2011, ISBN 9788375200645
 •  Stanisław Dawidziuk, Prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, WSM, Warszawa 2011, ISBN: 9788375200638
 •  Stępień T., Usytuowanie prokuratury i rola prokuratora w postępowaniu karnym, WSM, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7520-065-2, Format A5, s. 220
 • Bajan K., Polityka handlowa Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia, WSM, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7520-045-4
 • Bednarski M., Postępowanie dyscyplinarne w Policji, WSM, Warszawa 2010, ISBN 9788375200522
 •  Bibliografia Publikacji Nauczycieli Akademickich WSM w Warszawie. WSM, Warszawa 2010, ISBN 9788375200508
 •  Czuryk M., Karpiuk M. (red.), Prawne aspekty działania administracji, WSM, warszawa 2010, ISBN 9788375200485
 •  Daniluk M., Rynki finansowe w zglobalizowanej gospodarce, WSM, Warszawa 2010, ISBN: 9788375200430
 •  Jasińśki L., Sudoł S. (red.), Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim, WSM, Warszawa 2010, ISBN 9788375200621
 •  Kuźma L., Zarządzanie procesem transportowo-spedycyjnym, WSM, Warszawa 2010, ISBN: 9788375200492
 •  Smoliński J. (red.), Władza ludowa w Polsce wobec polskich sił zbrojnych na zachodzie po II wojnie światowej : Praca zbiorowa, WSM, Warszawa 2010, ISBN 9788375200478
 •  Sudoł S., Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim – broszura, WSM, Warszawa 2010, ISBN 9788375200621
 •  Szczepanik E., Ryzyko w działalności gospodarczej, WSM, Warszaawa 2010, ISBN: 978-83-7520-051-5
 •  Szulc W., Rosiński A., Wybrane zagadnienia z elektroniki cyfrowej dla informatyków (część II cyfrowa), WSM, Warszawa 2010, ISBN: 9788375200461
 • Dawidziuk S. (red. nauk.), Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym, rozwój innowacji w gospodarce, systemy podatkowe (wybrane zagadnienia), WSM, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7520-034-8.
 • Garbicz M., Staniek Z., Mikroekonomia problem zawodności rynku, WSM, Warszawa 2009, ISBN: 9788375200386
 •  Marx J., Filozofia dla menedżerów : od Talesa do Wittgensteina, WSM, Warszawa 2009, ISBN 9788375200379
 •  Pomykała J. (red.), Podpis elektroniczny, stan aktualnyi perspektywy rozwoju, WSM, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7520-039-3, format A5, s. 19.
 •  Ryś B., Historia gospodarcza świata od II wojny światowej do czasów najnowszych, WSM, Warszawa 2009, ISBN 9788375200355
 •  Sobolewska S., Rachunkowość zarządcza i elementy rachunku kosztów, WSM, Warszawa 2009, ISBN: 9788375200362
 •  Strzelecki T. J., Zarządzanie projektami – materialy do wykladów, WSM, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7520-040-9, format A4, s. 136.
 • Białoń L., Aktywność innowacyjna organizacji, WSM, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-7520-024-9
 • Dawidziuk S., Zarys dydaktyki ogólnej z elementami metodyki szkoły wyższej (wybrane zagadnienia); WSM, Warszawa 2008, ISBN: 9788375200201 – dodruk
 •  Hołyst B., Przestępczość w Polsce w latach 1989 – 2002 : prognoza do 2008 roku, WSM, Warszawa 2008, ISBN 838791942X
 •  Szulc W., Rosiński A., Wybrane zagadnienia z miernictwa i elektroniki dla informatyków (część I – analogowa), WSM, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7520-030-0, format A4, s. 280.
 •  Szymański E., Wprowadzenie do cywilizacji świata arabskiego, WSM, Warszawa 2008, ISBN: 9788375200225
 • Białoń L., Narzędzia marketingowe w działalności handlowej, WSM, Warszawa 2007, ISBN 9788375200041
 • Białon L., Janczewska D., Metody oceny jakości kształcenia specjalistów w zakresie zarządzania, WSM, Warszawa 2006, ISBN 837520000X
 • Dobosiewicz Z., Kredyty i zabezpieczenia, WSM, Warszawa 2006, ISBN: 8387919322
 •  Kamiński J., Nadzór bankowy: regulacje systemowe i prawne, WSM, Warszawa 2006, ISBN: 838791908X.
 •  Masłyk-Musiał E., Praktyka organizacji w ruchu. Strategie i kompetencje w zmianach, WSM, Warszawa 2006, ISBN: 838791911X
 • Czechowska-Świtaj T., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji, WSM, Warszawa 2005, ISBN 8387919209
 • Daniluk M., Podstawy finansów, WSM, Warszawa 2005, ISBN: 8387919357.
 •  Masłyk-Musiał E., Zarządzanie kompetencjami w organizacji : praca zbiorowa, WSM, Warszawa 2005, ISBN 8387919365
 •  Terelak J. F., Stres organizacyjny, WSM, Warszawa 2005, ISBN: 8387919640.
 • Ancyparowicz G., Bezpieczeństwo socjalne : Część I : Gospodarstwo domowe, WSM, Warszawa 2004, ISBN 8387919292
 • Ancyparowicz G., Bezpieczeństwo socjalne : Część II : Przedsiębiorcy i menedżerowie, WSM, Warszawa 2004, ISBN 8387919241
 •  Ancyparowicz G., Bezpieczeństwo socjalne : część III : praca jako źródło utrzymania, WSM, Warszawa 2004, ISBN 8387919306
 •  Bogumił A., Greniewski M., Greniewski P., Krzyżanowski L., Rok B., Waloszczyk K., Zrównoważony rozwój, WSM, Warszawa 2004, ISBN: 83-87919-41-1
 •  Hołyst B., Crime in Poland in 1989-2002: forecast up to 2008, WSM, Warszawa 2004, ISBN: 8387919470
 •  Janczewska D., Białoń-Soczyńska L., Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce – marketingowe metody oceny z perspektywy sektora, WSM, Warszawa 2004, ISBN 8387919268
 •  Jurkowski R., Komunikowanie się: zarys wykładu, WSM, Warszawa 2004, ISBN: 8387919543.
 •  Siskind K., Angielski dla biznesmenów business terminology, WSM, Warszawa 2004, ISBN: 83-87919-59-4
 • Ancyparowicz G., Szkice z dziejów ubezpieczeń czyli jak doszło do stworzenia zintegrowanego systemu ubezpieczeniowego, WSM, Warszawa 2003, ISBN 8387919349
 • Dworczyk M., Kształcenie specjalistów w zakresie ekonomiki i zarządzania (Wirtschaftswissenschaften) w Niemczech: wybrane uniwersytety techniczne i wyższe uczelnie techniczno-ekonomiczne, WSM, Warszawa 2003, ISBN: 8387919489.
 •  Hołyst B., Pomykała J., Cyberprzestępczość i ochrona informacji Bezpieczeństwo w internecie. Tom II, WSM, Warszawa 2003, ISBN: 9788375201314
 •  Jachowicz P., Gospodarka świata 1945-2000: (USA, Europa Zachodnia, Japonia), WSM, Warszawa 2003, ISBN: 8387919527.
 • Białoń L., Badania marketingowe podstawowe problemy, WSM, Warszawa 2002, ISBN: 83-87919-83-4
 • Nykowski I., Elementy optymalizacji liniowej, WSM, Warszawa 2002, ISBN: 8387919276.
 • Białoń L., Podstawy Marketingu, WSM, Warszawa 2001, ISBN 8387919098
 • Kassyk-Rokicka H., J. Buga, Podstawy statystyki opisowej, WSM, Warszawa 2001, ISBN: 9788361086024
 • Masłyk-Musiał E., Ludzie w świecie biznesu, WSM, Warszawa 2000, ISBN: 8387919160
 • Żółtowska J. E., Geneza i rozwój przestrzenny wsi Księstwa Łowickiego, WSM, Warszawa, ISBN 978-83-7520-130-7