+48 22 59 00 730

Zapomogi

ZAPOMOGI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na skutek:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • ciężkiej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny,
 • śmierci najbliższego członka rodziny, jeśli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej,
 • kradzieży lub zniszczenia mienia studenta bez jego winy (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia),
 • innych zdarzeń losowych, które mają znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji życiowej (np. klęski żywiołowe).

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

W przypadku gdy w MANS w Warszawie studiuje kilku członków tej samej rodziny, zapomoga z tego samego tytułu przysługuje tylko jednemu z nich. Wyjątek stanowi śmierć jednego z rodziców, szkody spowodowane przez pożar i powódź.

DO WNIOSKU O ZAPOMOGĘ– załącznik nr 10do Regulaminu ustalania wysokości
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

należy dołączyć:

 1. Dokumenty poświadczające zdarzenie opisane we wniosku o zapomogę, na przykład: kopię aktu zgonu najbliższego członka rodziny, zaświadczenia oraz dokumentację lekarską związaną z ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny, zaświadczenie z organu samorządowego potwierdzające powódź, pożar lub inne szkody losowe, jednak nie później niż w terminie 90 dni od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
 2. Oświadczenie o niepobieraniu innych świadczeń (załącznik nr 14 do Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie).

UWAGA

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Świadczenia pomocy materialnej:

a. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów;

b. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

c. do okresu 12 semestrów, o którym mowa w ust. 1 wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr;

d. w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. b, przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego
i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) tj. łącznie przez okres do 12 semestrów;

e. przepisy ust. 1 lit. a-d stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.