+48 22 59 00 730

Informacje ogólne dla studentów z niepełnosprawnościami

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie dokłada wszelkich starań w zapewnieniu równych szans kształcenia między innymi studentom z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi, aby mogli uczestniczyć we wszystkich rodzajach i formach zajęć oraz korzystać z dostępnych materiałów dydaktycznych. Staramy się usuwać lub maksymalnie zmniejszać niedogodności związane z niepełnosprawnościami, dostosowując formy wsparcia do rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz indywidualnych potrzeb studentów naszej Uczelni.

Na terenie obiektu znajdują się miejsca parkingowe wyznaczone wyłącznie dla pojazdów studentów z niepełnosprawnościami. Wejścia do budynków posiadają pochylnie dla osób poruszających na wózkach.

Budynki dydaktyczne posiadają łazienki przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowane windy umożliwiają przemieszczanie się między piętrami budynków jaki i korzystania z „Kącika Studenta”, miejsca w którym student w spokoju „złapie myśli”.

W większości sal wykładowych zainstalowane są ekrany projektorów wraz z nagłośnieniem oraz rzutniki, które poprawiają jakość wyświetlanego tekstu wykładu.

Biblioteka wyposażona jest w stanowiska komputerowe dla osób z niepełnosprawnościami między innymi w:

 • skanery ręczne C-PEN 3.5,
 • skanery ręczne
 • lupy elektroniczne,
 • przenośne odtwarzacze w komplecie ze słuchawkami,
 • myszki Orbitrack,
 • specjalistyczne klawiatury dla osób niedowidzących,
 • syntezatory mowy,
 • Eye Tracker – sterowanie myszki za pomocą wzroku.

Istnieje możliwość wsparcia studenta z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie Asystenta. Na wniosek studenta, pracownik Biura ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami udzieli pomocy w sprawach administracyjnych oraz związanych z procesem dydaktycznym. 

Zgodnie z Regulaminem studiów i przyjętymi procedurami Uczelnia wspomaga studentów z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi w:

 1. Zakresie udziału w zajęciach dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi Uczelnia:
  • zapewnienia dostosowanie formy zajęć dydaktycznych, w tym zajęć praktycznych do indywidualnych potrzeb studenta;
  • zapewnienia odbywanie zajęć w miarę możliwości lokalowych Uczelni, na parterze lub w części budynku przystosowanym do osób
   z niepełnosprawnościami;
  • umożliwia nagrywania zajęć dydaktycznych na urządzenia rejestrujące dźwięk, obraz;
  • umożliwia uczestnictwa w zajęciach asystenta osoby z niepełnosprawnościami;
  • zapewnia dostosowanie biblioteki do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami poprzez wyposażenie jej w sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz urządzeniami peryferyjnymi.
  • zapewnia tłumacza języka migowego on-line;
  • zapewnia otrzymanie materiałów dydaktycznych w formie pisemnej lub elektronicznej dostosowanych do indywidualnych potrzeb studenta;
  • umożliwia korzystanie ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego lub ułatwiającego kształcenie np. lupy, powiększalniki, specjalistyczne programy komputerowe;
  • umożliwia zajęcia w formie hybrydowej lub zdalnej.
 2. Zakresie udziału w zaliczeniach i egzaminach studentom z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi Uczelnia:
  • zapewnia dostępnej formy udziału w zaliczeniach i egzaminach dostosowanej do indywidualnych potrzeb studenta (np. zmiana formy z pisemnej na ustną lub
   z ustnej na pisemną);
  • umożliwia dobór miejsca prowadzenia zaliczenia i/lub egzaminu;
  • zapewnia dostępności materiałów zaliczeniowych, egzaminacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb studenta;
  • zapewnia dostosowanie odpowiedniego czasu podczas zaliczeń/egzaminów do indywidualnych potrzeb studenta;
  • zapewnia tłumacza języka migowego on-line;
  • umożliwia udział asystenta osób z niepełnosprawnościami podczas zaliczeń/egzaminów.

Egzaminator może odmówić udziału w egzaminie asystentowi zawodowo związanemu z przedmiotem, z którego jest przeprowadzany egzamin.

 1. Zakresie określenia zasad pisania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych studentom z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi Uczelnia:
  • zapewnienia dostępnej formy udziału podczas przeprowadzania egzaminu dyplomowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb studenta (np. zmiana formy z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną);
  • umożliwia dobór miejsca prowadzenia egzaminu;
  • zapewnienia dostosowanie odpowiedniego czasu podczas egzaminu do indywidualnych potrzeb studenta;
  • zapewnienia tłumacza języka migowego on-line;
  • umożliwia udział asystenta osób z niepełnosprawnościami podczas egzaminu.

Egzaminator może odmówić udziału w egzaminie asystentowi zawodowo związanemu z przedmiotem, z którego jest przeprowadzany egzamin.

Dokładne informacje znajdują się w Procedurze udzielania wsparcia edukacyjnego dla osób
z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi odbywających kształcenie
w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie – plik do pobrania poniżej.

Studenci z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi mogą składać min.:

 • wniosek o udzielenie wsparcia studentom z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi odbywających kształcenie w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie (załącznik nr 1 do Procedury udzielania wsparcia edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi odbywających kształcenie w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.
 • wniosek o zapewnienie asystenta (załącznik nr 2 do Regulaminu Biura ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami.)
 • wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami (załącznik nr 8 do Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Wsparcie może być udzielane:

 • jednorazowo;
 • na okres jednego miesiąca;
 • na okres jednego semestru;
 • na cały rok akademicki.

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

 1. stypendium socjalnego;
 2. stypendium dla osób z niepełnosprawnościami;
 3. stypendium Rektora;
 4. zapomogi;
 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Zgodnie z § 5 pkt. 2 Regulaminem ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, student może otrzymać stypendia, w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.

Wnioski składa się w Biurze ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami
w pok. F 207 (II piętro) w poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:00.

KONTAKT:

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

Sylwia Mikołajczak tel. 22 59 00 738, mail: sylwia.mikolajczak@mans.org.pl lub stypendia@mans.org.pl

lub

Rafał Keller tel. 22 59 00 727 mail: rafal.keller@mans.org.pl lub stypendia@mans.org.pl