+48 22 59 00 730

Informacje ogólne dla studentów z niepełnosprawnościami

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie dokłada wszelkich starań w zapewnieniu równych szans kształcenia między innymi studentom z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi, aby mogli uczestniczyć we wszystkich rodzajach i formach zajęć oraz korzystać z dostępnych materiałów dydaktycznych. Staramy się usuwać lub maksymalnie zmniejszać niedogodności związane z niepełnosprawnościami, dostosowując formy wsparcia do rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz indywidualnych potrzeb studentów naszej Uczelni.

Na terenie obiektu znajdują się miejsca parkingowe wyznaczone wyłącznie dla pojazdów studentów z niepełnosprawnościami. Wejścia do budynków posiadają pochylnie dla osób poruszających na wózkach.

Budynki dydaktyczne posiadają łazienki przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowane windy umożliwiają przemieszczanie się między piętrami budynków jaki i korzystania z „Kącika Studenta”, miejsca w którym student w spokoju „złapie myśli”.

W większości sal wykładowych zainstalowane są ekrany projektorów wraz z nagłośnieniem oraz rzutniki, które poprawiają jakość wyświetlanego tekstu wykładu.

Biblioteka wyposażona jest w stanowiska komputerowe dla osób z niepełnosprawnościami między innymi w:

 • skanery ręczne C-PEN 3.5,
 • skanery ręczne
 • lupy elektroniczne,
 • przenośne odtwarzacze w komplecie ze słuchawkami,
 • myszki Orbitrack,
 • specjalistyczne klawiatury dla osób niedowidzących,
 • syntezatory mowy,
 • Eye Tracker – sterowanie myszki za pomocą wzroku.

Istnieje możliwość wsparcia studenta z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie Asystenta. Na wniosek studenta, pracownik Biura ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami udzieli pomocy w sprawach administracyjnych oraz związanych z procesem dydaktycznym. 

Zgodnie z Regulaminem studiów i przyjętymi procedurami Uczelnia wspomaga studentów z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi w:

 1. Zakresie udziału w zajęciach dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi Uczelnia:
  • zapewnienia dostosowanie formy zajęć dydaktycznych, w tym zajęć praktycznych do indywidualnych potrzeb studenta;
  • zapewnienia odbywanie zajęć w miarę możliwości lokalowych Uczelni, na parterze lub w części budynku przystosowanym do osób
   z niepełnosprawnościami;
  • umożliwia nagrywania zajęć dydaktycznych na urządzenia rejestrujące dźwięk, obraz;
  • umożliwia uczestnictwa w zajęciach asystenta osoby z niepełnosprawnościami;
  • zapewnia dostosowanie biblioteki do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami poprzez wyposażenie jej w sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz urządzeniami peryferyjnymi.
  • zapewnia tłumacza języka migowego on-line;
  • zapewnia otrzymanie materiałów dydaktycznych w formie pisemnej lub elektronicznej dostosowanych do indywidualnych potrzeb studenta;
  • umożliwia korzystanie ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego lub ułatwiającego kształcenie np. lupy, powiększalniki, specjalistyczne programy komputerowe;
  • umożliwia zajęcia w formie hybrydowej lub zdalnej.
 2. Zakresie udziału w zaliczeniach i egzaminach studentom z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi Uczelnia:
  • zapewnia dostępnej formy udziału w zaliczeniach i egzaminach dostosowanej do indywidualnych potrzeb studenta (np. zmiana formy z pisemnej na ustną lub
   z ustnej na pisemną);
  • umożliwia dobór miejsca prowadzenia zaliczenia i/lub egzaminu;
  • zapewnia dostępności materiałów zaliczeniowych, egzaminacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb studenta;
  • zapewnia dostosowanie odpowiedniego czasu podczas zaliczeń/egzaminów do indywidualnych potrzeb studenta;
  • zapewnia tłumacza języka migowego on-line;
  • umożliwia udział asystenta osób z niepełnosprawnościami podczas zaliczeń/egzaminów.

Egzaminator może odmówić udziału w egzaminie asystentowi zawodowo związanemu z przedmiotem, z którego jest przeprowadzany egzamin.

 1. Zakresie określenia zasad pisania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych studentom z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi Uczelnia:
  • zapewnienia dostępnej formy udziału podczas przeprowadzania egzaminu dyplomowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb studenta (np. zmiana formy z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną);
  • umożliwia dobór miejsca prowadzenia egzaminu;
  • zapewnienia dostosowanie odpowiedniego czasu podczas egzaminu do indywidualnych potrzeb studenta;
  • zapewnienia tłumacza języka migowego on-line;
  • umożliwia udział asystenta osób z niepełnosprawnościami podczas egzaminu.

Egzaminator może odmówić udziału w egzaminie asystentowi zawodowo związanemu z przedmiotem, z którego jest przeprowadzany egzamin.

Dokładne informacje znajdują się w Procedurze udzielania wsparcia edukacyjnego dla osób
z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi odbywających kształcenie
w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie – plik do pobrania poniżej.

Studenci z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi mogą składać min.:

 • wniosek o udzielenie wsparcia studentom z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi odbywających kształcenie w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie (załącznik nr 1 do Procedury udzielania wsparcia edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi odbywających kształcenie w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.
 • wniosek o zapewnienie asystenta (załącznik nr 2 do Regulaminu Biura ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami.)
 • wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami (załącznik nr 8 do Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Wsparcie może być udzielane:

 • jednorazowo;
 • na okres jednego miesiąca;
 • na okres jednego semestru;
 • na cały rok akademicki.

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

 1. stypendium socjalnego;
 2. stypendium dla osób z niepełnosprawnościami;
 3. stypendium Rektora;
 4. zapomogi;
 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Zgodnie z § 5 pkt. 2 Regulaminem ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, student może otrzymać stypendia, w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.

Wnioski składa się w Biurze ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami
w pok. F 207 (II piętro) w poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:00.

KONTAKT:

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

Ewelina Czerwińska-Kuleta tel. 518 176 702, mail: ewelina.czerwinska-kuleta@mans.org.pl

lub

Rafał Keller tel. 22 59 00 727 mail: rafal.keller@mans.org.pl lub stypendia@mans.org.pl

Dofinansowanie studiów dla osób
z niepełnosprawnościami w ramach programu
“Aktywny Samorząd”
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program jest finansowany ze środków PFRON, a realizowany przez samorządy powiatowe w ramach działalności (PCPR, MOPS, MOPR, WCPR).
Szczegóły na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2023 r.

W 2023 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie
z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wszystkie osoby z niepełnosprawnością gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

System SOW, wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: umów dofinansowania oraz w inne funkcjonalności – ułatwi realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

Dużym ułatwieniem będzie możliwość wykorzystywania wprowadzonych danych w przyszłości – w trakcie aplikowania o kolejne wsparcie ze środków PFRON.

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II

Realizacja modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2023 r.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
 • dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ustępach: 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2023 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1.100 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1.650 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  • do 4.400 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia

Dodatek (1.100 lub 1.650 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 770 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;
 2. 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 3. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 4. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
 5. 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 6. 330 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 7. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
 9. 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (także w formie hybrydowej).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe, ale jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przekazanie przyznanych środków finansowych

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku (1.100 lub 1.650 zł ze zwiększeniami)  jest uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dotyczącymi jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki
  w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich (szkół doktorskich) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 65%).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

Warunki dopuszczalności pomocy w formie dofinansowania kosztów nauki zawarte są w ustępie 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2023 r. Prosimy zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku.

Dodatkowo, przypominamy:

 • w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są doktorantami szkoły doktorskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (przykładowo: w trakcie urlopu dziekańskiego lub zdrowotnego),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje wyłącznie samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania
  do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Informacje dla  wnioskodawców w module I

W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem
   o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
   i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2023 r.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2023 r.

Uwaga!

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc w ramach Obszaru C Zadanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym), która nie jest zatrudniona ani nie uczy się, zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wysokość dofinansowania

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ustępie 9 oraz w ustępach: 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2023 roku.

Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie – zawarte są one w rozdziale VI ustęp 1, ustęp 4 oraz ustęp 5 programu. Treść programu.

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba punktów – 100), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 1. uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 2. posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 3. są zatrudnione (w rozumieniu programu) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 4. posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10 (preferencja dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy z niej skorzystają po raz pierwszy – preferencja jest jednorazowa),
 5. złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2023 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 6. w 2022 lub w 2023 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

Pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków (w odniesieniu do pozostałych 50 punktów oceny merytorycznej), określa realizator programu.

Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wystarczy uzyskać 10 punktów, aby wniosek był od razu realizowany.

 

Infolinia dla Użytkowników Systemu SOW: 0 800 889 777 (połączenie bezpłatne)

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00

https://www.pfron.org.pl/kontakt/

 

Program
„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”
Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe
realizowane przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe, zwanego dalej „Programem”, jest stworzenie infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM), składającej się z kilku odrębnych zespołów mieszkalnych, która ma służyć zapewnieniu niezależności osobom z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia i codziennych czynności. WSM mają jednocześnie umożliwiać zakwaterowanie i świadczenie całodobowych usług wspomagających dostosowanych do indywidualnych potrzeb ich mieszkańców (osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia).

 

Dokładne informacje dostępne są na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniowe/

 

Szukasz pracy? Nie chcesz już dłużej siedzieć w domu? Chcesz wziąć sprawy w swoje ręce? Zapraszamy! Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczyna rekrutację do projektu „Od stażu do angażu – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością z woj. mazowieckiego”
Co oferujemy?
• 3-miesięczne płatne staże,
• specjalistyczne kursy zawodowe (komercyjne),
• wsparcie coacha, doradcy zawodowego, psychologa i innych specjalistów z zakresu rynku pracy,
• pośrednictwo pracy,
• warsztaty umiejętności miękkich,
• pomoc asystenta,
• zwrot kosztów dojazdu na spotkania, kursy i szkolenia.
Kto może wziąć udział?
• osoby w wieku aktywności zawodowej (18-60/65 lat),
• niepracujące,
• posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
• zamieszkujące województwo mazowieckie.
Zgłoszenie do projektu
Swoje CV prosimy przesyłać na adres: staz.warszawa@firr.org.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z kandydatami w celu umówienia terminu na spotkanie rekrutacyjne.
Więcej informacji
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Pl. Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa,
tel. 22 400 50 73, 512 372 957, www.firr.org.pl, staz.warszawa@firr.org.pl.
Projekt współfinansowany ze środków PFRON.