+48 22 59 00 730

Tłumaczenie na język angielski monografii pt. Szkolenie lotnicze pilotów wojskowych w Polsce

Projekt realizowany jest przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie, tłumaczenie na język angielski monografii pt. Szkolenie lotnicze pilotów wojskowych w Polsce, zwanego dalej „projektem”, przyjętego do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Doskonała nauka II” ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r. o ustanowieniu programu i naborze wniosków, na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).

Celem projektu będzie opracowanie monografii naukowej w języku angielskim o polskim systemie szkolenia lotniczego pilotów wojskowych oraz upowszechnienie wiedzy na temat polskiego systemu szkolenia lotniczego pilotów wojskowych oraz wskazanie rozwiązań umożliwiających jego doskonalenie i poprawę efektywności szkolenia lotniczego w Polsce. Wprowadzenie tych badań na szczebel międzynarodowy umożliwi zapoznanie z szerszego grona naukowców i badających systemy kształcenia i szkolenia lotniczego na świecie 

Wartość projektu wynosi 43 500 zł, kwota dofinansowana – 33 500 zł, ze środków przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Termin realizacji projektu: 01.12. 2023 r. – 31.10.2024