+48 22 59 00 730

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora w roku akademickim 2023/2024

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym- międzyuczelnianym lub uczelnianym.

 

Stypendium Rektora może otrzymać student na podstawie:

Wyników w nauce osiągniętych w poprzednim roku akademickim:

 1. gdy średnia ocen za poprzedni rok studiów wynosi 4,90 – 5,00
 2. gdy średnia ocen za poprzedni rok studiów wynosi 4,75 – 4,89.

 

osiągnięć naukowych:

 • aktywna praca w kole naukowym tj. znaczące opracowania lub referaty nie objęte programem nauczania, potwierdzoną przez opiekuna koła – podwyższa o 0,01 średnią ocen od referatu;
 • udział w pracach naukowo-badawczych, potwierdzonych przez kierownika projektu – podwyższa o 0,02 średnią ocen;
 • potwierdzoną współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickim lub naukowymi, w tym z zagranicznymi podwyższa o 0,02 średnią ocen;
 • -cykliczne publikacje w wydawnictwach np. MANS w Warszawie i innych uczelni, instytutach – podwyższa o 0,20 średnią ocen od publikacji;
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych tj. wygłoszenie referatu, prezentacji lub prelekcji – podwyższa o 0,02 średnią ocen;

 

osiągnięć artystycznych:

 • uzyskanie I, II lub III miejsca w konkursach i festiwalach na szczeblu międzynarodowym lub krajowym – podwyższa o 0,20 średnią ocen;
 • organizacja lub udział w wydarzeniach artystycznych uczelni np. przedstawienia teatralne itp. – podwyższa o 0,10 średnią ocen;
 • inne np. organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych przez wolontariat, praca
  w komisji itp. – podwyższa o 0,01 średnią ocen;

 

osiągnięć sportowych:

uzyskanie przez studenta I, II lub III miejsca we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – międzyuczelnianym w turniejach finałowych lub najwyższym szczeblu rozgrywek drużynowych:

 • Mistrzostwa Świata lub Europy – podwyższa o 0,25 średnią ocen;
 • Akademickie Mistrzostwa Świata lub Europy – podwyższa o 0,20 średnią ocen;
 • Mistrzostwa Polski lub Akademickie Mistrzostwa Polski – podwyższa o 0,15 średnią ocen;
 • czynny udział w rozgrywkach drużynowych w najwyższej lidze krajowej – podwyższa o 0,1 średnią ocen.

 

Kryteria, które muszą zostać spełnione w celu ubiegania się o stypendium Rektora:

 1. zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub studiowanie na pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 2. zaliczenie wszystkich przedmiotów w pierwszym przewidzianym terminie oraz uzyskanie bezwarunkowej rejestracji na kolejny rok akademicki;
 3. uzyskanie za poprzedni rok akademicki średnią nie niższą niż 4,75;
 4. do końca roku akademickiego zostały wypełnione wszystkie warunki przewidziane Regulaminem Studiów oraz planem studiów i programem nauczania, wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów.

 

UWAGA

Zgodnie z § 19 ust.3 Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie MANS w Warszawie „Stypendia Rektora przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów ze 100% na danym kierunku studiów”.

W celu ubiegania się o stypendium Rektora należy złożyć:

 • Wniosek o przyznanie stypendium Rektora (załącznik nr 9 do Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie);
 • Oświadczenie o niepobieraniu innych świadczeń (załącznik nr 14 do Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie);
 • Dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe.

Świadczenie przysługuje od drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub od pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium Rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 

UWAGA

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Świadczenia pomocy materialnej:

 1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów;
 1. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 1. do okresu 12 semestrów, o którym mowa w ust. 1 wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr;
 2. w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. b, przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego
  i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) tj. łącznie przez okres do 12 semestrów;
 3. przepisy ust. 1 lit. a-d stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) w Warszawie (03-775), ul. Kawęczyńska 36. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail będą wykorzystywane na potrzeby realizacji quizu pn. „Dopasuj studia do siebie” oraz celów reklamowych i marketingowych, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
 
Dane mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom odpowiednich jednostek organizacyjnych MANS.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, możliwość uzyskania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, składając pisemne oświadczenie do Administratora.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane​.