+48 22 59 00 730

Stypendium socjalne

STYPENDIUM SOCJALNE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 1. Prawo do ubiegania się w roku akademickim 2023/2024 o stypendium socjalne mają studenci, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 294,40 zł.
 2. Studenci trybu stacjonarnego znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
  w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (lub z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki), jeżeli codzienny dojazd
  z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. W takim przypadku do wniosku należy dodatkowo dołączyć: zaświadczenie o miejscu zameldowania na pobyt stały (kserokopia dowodu osobistego) oraz poświadczenie na wniosku o zakwaterowaniu w Domu Studenckim (student uzyskuje u kierownika DS) lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające zamieszkanie poza miejscowością stałego zameldowania (załącznik nr 5 do Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie).

DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE – załącznik nr 2do Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 1. Oświadczenie o niepobieraniu innych świadczeń (załącznik nr 14 do Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych
  w Warszawie
  ).
 2. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny (nawet, jeśli student lub członek jego rodziny w 2022 roku nie pracował, należy przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego – potwierdzające brak dochodu), w tym odpowiednio:
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku 2022 podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa), 30b (dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów), 30c (podatek liniowy od działalności gospodarczej) i 30e (dochód z nieodpłatnego zbycia nieruchomości) ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 z późn. zm.) zawierające informacje o wysokości dochodu netto (z wyszczególnieniem: dochodu brutto, tj. przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych);
  • zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2022 dla studenta i każdego członka rodziny, który w roku 2022 osiągał dochody opodatkowane na zasadach określonych w pkt. a). Takie zaświadczenie powinno zostać wydane przez ZUS lub KRUS. W przypadku uzyskiwania przez jedną osobę w 2022 roku dochodów z kilku źródeł należy podać wysokość składki zdrowotnej dla każdego dochodu z osobna;
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się
   w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub w formie karty podatkowej, poza zaświadczeniami wymienionymi w pkt a i b także:
   • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o formie rozliczania się w 2022 roku
  • oraz 
   • oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu (z tej) działalności w 2022 roku – załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

 1. Dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej studenta, w tym:
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych
  i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie
  . W tym zaświadczenia z odpowiednich instytucji dokumentujące wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych to jest: renty inwalidzkie, zasiłki chorobowe, świadczenia alimentacyjne, stypendia itd.;
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2022 roku – zaświadczenie właściwego organu gminy o powierzchni użytków rolnych wyrażonych w hektarach przeliczeniowych i fizycznych (z informacją, że jest to stan za 2022 rok(załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie);
 • w przypadku osób bezrobotnych lub wykazujących zerowe dochody – zaświadczenie
  z urzędu pracy – potwierdzające zarejestrowanie w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna wraz z informacją o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń z tegoż urzędu lub zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS;
 • akty urodzenia (kopia) lub zaświadczenie ze szkoły (wraz z informacją o dacie urodzenia) rodzeństwa lub dzieci studenta, które nie ukończyły 18 roku życia;
 • zaświadczenia ze szkoły lub uczelni wyższej (wraz z informacją o dacie urodzenia) rodzeństwa lub dzieci studenta w wieku 18 – 26 lat pobierających naukę w roku akademickim 2023/2024 – (w przypadku niepobierania nauki przez rodzeństwo lub dzieci studenta oraz w przypadku osób, które ukończyły 26 lat, nie należy uwzględniać ich we wniosku). Dzieci i rodzeństwo niepełnosprawne uwzględnia się we wniosku bez względu na wiek – należy dołączyć orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność;
 • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, kopię odpisu protokołu
  z posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne.
  W przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie – dodatkowo zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów (w 2022 lub 2023 roku), a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów. Ponadto: zaświadczenie o pobieraniu bądź niepobieraniu w roku 2022 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego;
 • studenci, którzy przedstawią dokumenty o zerowym lub znikomym dochodzie rodziny zobowiązani są do złożenia informacji (oświadczenia) o źródłach utrzymania potwierdzone dokumentacją z OPS;
 • osoby, które zawarły związek małżeński w 2022 lub 2023 roku również przedstawiają dokumenty dotyczące sytuacji materialnej współmałżonka (analogicznie jak do pozostałych członków rodziny).

W przypadku zmiany sytuacji materialnej (utrata dochodu), student obowiązany jest dodatkowo:

 • złożyć oświadczenie dotyczące zmiany sytuacji materialnej;
 • w przypadku utraty dochodu z 2022 roku – przedstawić dokumenty poświadczające fakt i datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu z 2022 roku (np. w przypadku utraty zatrudnienia – świadectwo pracy, Informację o dochodach netto osiągniętych w 2022 roku;
 • w przypadku zatrudnienia w nowym miejscu pracy dodatkowo należy przedstawić dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu (netto)
  z ostatniego pełnego miesiąca zatrudnienia przez studenta lub członka rodziny studenta;
 • w przypadku zmian w sytuacji osobistej, dochodowej majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia, należy bezzwłocznie poinformować Biuro ds. Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami lub Komisję Stypendialną, która przyznała świadczenie;
 • zgodnie z art. 88 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.). Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może odmówić przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 905 z późn. zm.) – obecnie jest to kwota 674,00 zł, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny, obejmującego okres od roku bazowego ( tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie), do dnia wydania zaświadczenia. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Komisja odmawia przyznania świadczenia. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

INFORMACJE DODATKOWE

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada
w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym
  z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr 13) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
 • ukończył 26. rok życia;
 • pozostaje w związku małżeńskim;
 • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. D (wykaz dokumentacji – załącznik nr 7 do Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych
  i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie
  ;
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;

lub

2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 932,80zł. – jednak nie większy niż 1 294,40 zł.;
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
  i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr 13do Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie).

UWAGA

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Świadczenia pomocy materialnej:

a. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów;

b. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

c. do okresu 12 semestrów, o którym mowa w ust. 1 wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr;

d. w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. b, przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego
i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) tj. łącznie przez okres do 12 semestrów;

e. przepisy ust. 1 lit. a-d stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.