+48 22 59 00 730

dr Artur Czech

Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia o specjalności konsumpcja obroniony w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, gdzie również ukończył dzienne studia doktoranckie z ekonomii oraz podyplomowe studium doskonalenia pedagogicznego.
Dzienne studnia magisterskie na kierunku Zarządzanie ukończył w Instytucie Zarządzania i Marketingu Politechniki Białostockiej.
Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia wykładów i ćwiczeń z przedmiotów: podstawy statystyki, statystyka, statystyka opisowa, statystyka matematyczna, statystyka i demografia oraz ekonometria. Prowadził również warsztaty dla uczniów szkół średnich z wykorzystaniem komputerowego programu STATISTICA PL. Pełnił również funkcję promotora i recenzenta prac dyplomowych.
Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zastosowania metod ilościowych w badaniach konsumpcji, teorii konsumpcji, poziomu i jakości życia, statystyki społecznej, wielowymiarowej analiza zjawisk, statystyki, ekonometrii, zastosowania metod wielowymiarowej analizy zjawisk oraz metod ekonometrycznych do oceny i prognozowania rozwoju transportu na terenie Polski i Unii Europejskiej.
Posiada również doświadczenie pracy w zespołach badawczych, czego wynikiem jest współautorstwo publikacji naukowych, w tym jednej z listy filadelfijskiej. Ponadto, pełnił trzykrotnie rolę sekretarza i raz członka wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Obecnie pełni również funkcję sekretarza redakcji czasopisma Zarządzanie. Teoria i Praktyka wydawanego przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie oraz jest jednym redaktorów statystycznych czasopisma naukowego Progress in Health Sciences wydawanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Wybrane publikacje

 • T. Słaby, A. Czech (2009), Ocena syntetyczna konsumpcji, [w:] Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 4/2, s. 631-645.
 • T. Słaby, A. Czech (2011), Zróżnicowanie regionalne konsumpcji w ujęciu pośrednim – ujęcie statyczne i przestrzenno-czasowe, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 111, SGH, s. 7-22.
 • A. Czech (2012), Metodologiczne aspekty badań konsumpcji w ujęciu bezpośrednim, Ekonomia i Zarządzanie, T. 4, nr 4, s. 7-17.
 • A. Czech (2013), Zastosowanie wybranych metod doboru zmiennych diagnostycznych w badaniach konsumpcji w ujęciu pośrednim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia 279, s. 246-254.
 • A. Czech (2014), Application of chosen normalization methods in the process of construction synthetic measure in indirect consumption research, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Vol. 3, nr 302, s. 231-239.
 • I. Sielamowicz, A. Czech, T. A. Kowalewski (2015), Comparative analysis of empirical descriptions of eccentric flow in silo model by the linear and nonlinear regressions, Powder Technology, Vol. 270, s. 393-410. – Lista Filadelfijska.
 • A. Czech (2015), Sytuacja mieszkańców wsi – problem metodyczne [w:] M. Janoś-Kresło, Wykluczanie społeczne osób starszych na wsi – mit czy rzeczywistość, SGH, Warszawa, s. 13-26.
 • A. Czech, J. Lewczuk (2016), Taxonomic and econometric analysis of road transport development in Poland – the voivodship approach, Economics and Management, Vol. 8, Issue 3, s. 79-88.
 • A. Czech, J. Lewczuk, A. Bortłomiuk (2016), Multidimensional assessment of the European Union transport development in the light of implemented normalization methods, Economics and Management, Vol. 8, Issue 4, s. 75-85.
 • A. Čeh (2016), Potriebnosti w processie potrieblenijakak osnownoj faktor socyalno-ekonomiczeskogo razwitija, Vestnik Brestskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta. Gumanitarnye nauki, no. 6, s. 112-115.
 • A. Czech, J. Lewczuk (2017), Statistical Assessment of the Development of the Transportation System in Chosen Countries – an International Approach, Procedia Engineering, no. 182, s. 112-119. – Web of Science.
 • A. Czech, T. Słaby (2017), Ocena poziomu życia gospodarstw domowych według województw – meandry analizy taksonomicznej, Wiadomości Statystyczne nr 10 (677), s. 19 – 37.
 • L. Ustinovichius, J. Lewczuk, A. Czech (2017), Methodological Approach Justifying the concept of Cross-Border and Trans Boundary Cooperation with Other Countries and Regions, Procedia Engineering, no. 208, s. 183-189. – Web of Science.
 • A. Czech (2017), Poziom życia miejskich gospodarstw domowych w Polsce poza krajowymi ośrodkami rozwoju, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 326, Ekonomia 11, s. 30-40.
 • A. Čeh (2018), Potrieblenijej jego koswiennyje katiegorii – podchody opriedielebij, Vestnik Brestskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta. Gumanitarnye nauki, no. 108, s. 76-78.
 • A. Czech, A. G. Biezdudnaja, J. Lewczuk, W. M. Razumowskij (2018), Quantitative assessment of urban transport development — a spatial approach, Engineering Management in Production and Service, Vol. 10, Issue 1 , s. 32-44.
 • A. Czech (2018), Ocena jakości życia gospodarstw domowych – ujęcie wojewódzkie [w:] T. Słaby , E. Frątczak, T. Panek, Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 49-64.
 • A. Czech, T. Słaby (2018), Ocena determinant jakości życia województwa kujawsko-pomorskiego – ujęcie przestrzenne, [w:] M. Geise, D. Piotrowski, J. Oczki, Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego. Bariery i wyzwania, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Bydgoszczy, s. 62-71.
 • A. Czech (2018), Spatial consumption of the households in Poland as a basis for the enterprises decisions – methodological aspects, Management. Theory and Practice nr 1 (23), s. 19-28.
 • T. Słaby, A. Czech (2018), Jednoosobowe gospodarstwa domowe w Polsce a masowy rynek konsumpcyjny, Zarządzanie. Teoria i praktyka nr 1 (27), s. 43-50.

Dyżury

Kontakt