+48 22 59 00 730

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Pedagogiki i Psychologii współpracuje z przedstawicielami świata nauki oraz wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, posiadającymi doświadczenie praktyczne z zakresu pedagogiki i psychologii.

W ramach Wydziału realizowane jest kształcenie na kierunkach:

Obszarem zainteresowań badawczych charakteryzujących Wydział są: pedeutologia, rozwój zawodowy, zarządzanie oświatą, uczenie się przez całe życie (lifelong learning) oraz jakość w edukacji. Ponadto, realizowane na Wydziale inicjatywy badawcze dotyczą: ewaluacji w oświacie, innowacji w edukacji, metod badań statystycznych w pedagogice, technologii IT, problematyki rodziny z uwzględnieniem spektrum wykluczenia społecznego (cyberwykluczenie) oraz rodziny zastępcze.  

Eksperci kierunku Pedagogika specjalizują się m. in. w zakresie wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Obszarami badawczymi nauczycieli akademickich na kierunku Psychologia są diagnoza psychologiczna, psychologia: społeczna, pracy i organizacji, psychologia biznesu, kliniczna, emocji, rozwoju zawodowego, różnic indywidualnych oraz psychologia zdrowia. Ponadto zainteresowania badawcze dotyczą psychologii: osobowości, agresji, terroryzmu, rozwojowej i wychowawczej.

Wydział współpracuje z otoczeniem zewnętrznym w kraju i zagranicą. Misją Wydziału jest kształcenie kreatywnych kadr i konsekwencja w dążeniu do sukcesu dla potrzeb innowacyjnego rynku pracy.

Studenci przygotowywani są do aktywnego uczestnictwa w życiu naukowym i społecznym, a także do ciągłego kształcenia przez całe życie (lifelong learning). W trakcie studiów oprócz realizacji programu studiów, studenci mogą rozwijać umiejętności i kompetencje uczestnicząc w pracach Samorządu Studenckiego, kół naukowych, a także w konferencjach naukowych. Szeroka oferta studenckich praktyk zawodowych, jakie oferuje Wydział dla poszczególnych kierunków studiów, zapewnia studentom możliwość nabycia doświadczenia praktycznego oraz weryfikację zdobywanej w ramach studiów wiedzy teoretycznej z realiami zawodowymi w rzeczywistym środowisku pracy.  

Konferencje naukowe i seminaria zorganizowane przez Wydział  

  • Międzynarodowe Konferencje Naukowo-Szkoleniowe Montessori „Inspiracje” “Wiosna Montessori” Alternatywne metody edukacyjno-wychowawcze we współczesnej szkole”
  • Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat a współczesne wychowanie”
  • Seminaria Korczakowskie: „Idea Janusza Korczaka w pedagogice” Dziecko jest jutrem”,  „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”
  • Ogólnopolskie Seminaria Metodologiczne z cyklu VITRUVIAN MAN – w poszukiwaniu metody
  • Międzynarodowe Konferencje Naukowe: „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach”
  • Sympozjum naukowe „Tradycyjne spotkania – współczesne problemy. Dziecko ukraińskie na emigracji. Ukraiński system edukacji”

Projekty

Projekt Innowacyjni Nauczyciele, Managing Future (POWR 03.05.00-00-Z026/18)

Struktura Wydziału

W ramach Wydziału Pedagogiki i Psychologii funkcjonują:

W ramach Wydziału działają koła naukowe: