+48 22 59 00 730

dr Barbara Pawłowska

Adiunkt w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Wykształcenie.
W 2011 r. Uchwałą Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie uzyskałam tytuł dra nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych w SGH [2006].
Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie bankowości w SGH [2000].
Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji SGPiS/SGH.

Doświadczenie dydaktyczno-badawcze.
Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, od 2001 roku wykładowca w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, Wydział Zarządzania w Ciechanowie następujących przedmiotów: Bankowość komercyjna i centralna: Nadzór bankowy i ocena standingu banku: Zarządzanie stopą procentową; Operacje bankowe i papiery wartościowe; Mikroekonomia; Makroekonomia; Zarządzanie jakością; Zarządzanie w sektorze publicznym; Małe i Średnie przedsiębiorstwa w UE; Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich.
Publikacje w periodykach naukowych SGH, UW, MANS: Nieparametryczna a tradycyjna analiza efektywności banków komercyjnych; Ocena standingu banków w świetle mikroekonomicznej teorii przedsiębiorstw; Funkcjonalność modeli scoringowych i ratingowych w świetle implementacji nowych uregulowań; Przewidywane konsekwencje implementacji Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej dla banków w Polsce; Światowy kryzys a standing sektora bankowego w Polsce; Rozwój instytucji kredytowych a wzrost gospodarczy – teoretyczne rozważania nad interakcjami; Bankowość – wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy; Dylematy finansów publicznych – dług publiczny oraz granice zadłużenia – rola banków w stymulowaniu zachowań demokratycznych.

Inne osiągnięcia.
Ponad dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie w bankowości komercyjnej, obejmujące m. in. zarządzanie placówkami bankowymi, obrót instrumentami rynku pieniężnego i kapitałowego, zarządzanie efektywnością oddziałów oraz optymalizacją kosztów.
Certyfikaty: trener „Zarządzanie Jakością w Banku” przyznany przez BCG; leadership przyznany przez ICAN Institute przy Harvard Business Review; Coach przyznany przez Advanced Coporate Training; doradca w zakresie oferowania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych przyznany przez PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Zainteresowania naukowe

Obszar zainteresowań badawczych.
Nadzór makroostrożnościowy obejmujący identyfikację ryzyka systemowego, w tym identyfikowanie czynników wzmacniających odporności systemu finansowego na dynamiczne zmiany gospodarcze i społeczne oraz czynników warunkujących długookresowy i zrównoważony wzrost gospodarczy kraju.
Zarządzanie strategiczne, w szczególności przywództwo strategiczne, podejście zasobowe w zarządzaniu strategicznym mające wpływ na funkcjonowanie i wyniki przedsiębiorstw.

Dyżury

Kontakt