+48 22 59 00 730

dr Elżbieta Kotowska

Absolwentka UW, doktor nauk ekonomicznych.  Jest docentem w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie  i pełnomocnikiem JM Rektora  ds. nauczania. Wykłada także na Politechnice Warszawskiej. Główny obszar zainteresowań to finanse publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem podatków oraz zarządzanie publiczne. W swoim dorobku ma publikacje na ten temat.

Jest autorem i współautorem 6 podręczników z tego zakresu, oraz wielu artykułów publikowanych w wydawnictwach WSM w W-wie i PW. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i dydaktycznym, jest członkiem zespołu ds. wdrażania procesu bolońskiego. Wypromowała wielu licencjatów i magistrów. Przez osiem lat pełniła funkcję prodziekana na Wydziale Menedżerskim WSM, kierunek Zarządzanie. Jest prezesem zarządu spółki z o.o.

Wybrane publikacje

 1. Kotowska E. , Goryszewski R. , Decentralizacja finansów publicznych jako element zarządzania publicznego .Postępy Techniki  Przetwórstwa Spożywczego Nr 2/2014
 2. Kotowska Elżbieta , Determinanty realizacji budżetu zadaniowego i prognoz finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego, [w] Zrównoważony rozwój społeczno- gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego. Eugeniusz Sobczak (red). 2014. oficyna Wydawnicza PW. ISBN 978-7814-265-2
 3. R. Goryszewski. E. Kotowska, U źródeł teorii i praktyki finansów publicznych. Część VI Problematyka finansów publicznych w ujęciu wybranych przedstawicieli XIX- wiecznej niemieckiej myśli ekonomicznej. , w: Postępy Techniki  Przetwórstwa Spożywczego Nr 1/2015, ss140-146
 4. Kotowska E. , Goryszewski R. , Planowanie wieloletnie jako podstawa gospodarki budżetowej państwa , Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nr 2/2015, ss172-179
 5. Kotowska E. Споры о концепции нового публичного управления, связанные с публичными финансами. S. 418-432. Государственно-частное партнерство как фактор устойчивого развития экономики: сборник статей / науч. ред. д.э.н., проф. Н.Ю. Псарева, д.н., проф. Збигнев Цекановски. – Москва: ИИЦ «АТиСО», 2015. – 445 с. ISBN 978-5-93441-500-7
 6. Kotowska Elżbieta; Jawność i przejrzystość finansów lokalnych jako element zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Sobczak Eugeniusz (red), : Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego, 2015, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 978-83-7814-479-3
 7. Kotowska Elżbieta : Reforma samorządowa a finansowanie rozwoju lokalnego, w: Rzeczypospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989r./ Gołębiowska Anna (red.). 2015, Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, ISBN 978-83-940767-3-3,ss.81-94
 8. Implementacja metod i narzedzi zarządzania w sektorze publicznym, [w:] Zarzadzanie wartościami niematerialnymi w erze gospodarki cyfrowej, praca zbiorowa pod red. Wiesława Harasima, Wyd. Wyzsza Szkoła promocji , Warszawa 2015,ss.31-47 ,ISSN 1734-4468
 9. R. Goryszewski. E. Kotowska, U źródeł teorii i praktyki finansów publicznych. Część VII Wybrane poglądy i zalecenia praktyczne ortodoksyjnej teorii finansów publicznych , w:  Postępy Techniki  Przetwórstwa Spożywczego Nr 1/2016, ss150-156
 10. Elżbieta Kotowska, Doskonalenie metod i narzędzi przejrzystej polityki budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego [ w] Wykonywanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej – problemy finansowania . Red. naukowa Anna Zalcewicz, Wydawnictwo Poltext , Warszawa 2016r., ss 191-202.
 11. Elżbieta Kotowska, Przesłanki racjonalnej polityki budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego [ w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne. Naukowa :prof. dr hab. Anna Gołębiowska , dr Benedykt Zientarski. Kancelaria Senatu , Warszawa 2016,ss149-164.
 12. Elżbieta Kotowska, Teoretyczne, praktyczne i prawne przesłanki planowania rozwoju lokalnego uwzględniające narzędzia zarządzania publicznego w zakresie finansów ( w:) Wpływ zglobalizowanego świata na zarządzanie . red. naukowa Wiesław Harasim , Zeszyty Naukowe  nr. 1/2017 Wyd. Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu, s. 67 -84 . ISSN 1734-4468
 13. Elżbieta Kotowska , Waldemar Stelmach, Historyczna myśl postępowa o kierowaniu Polską . Studia Społeczne 16(1) 2017 WSM w Warszawie s.93 -100.
 14. Elżbieta Kotowska, Waldemar Stelmach, Współczesne organizacje i nowoczesne kierowanie/zarządzanie nimi. Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie , kwartalnik 1(59)/2018 ss237-254..ISSN 1897-2500.
 15. Elżbieta Kotowska, Kontrolna funkcja administracji skarbowej i jej wpływ na stan dochodów budżetowych. Postępy Techniki przetwórstwa spożywczego 2/2018,ss. 125-132, ISSN 0867-793X
 16. Elżbieta Kotowska, Ryzyko i zintegrowany system kontroli w sektorze finansów publicznych. . Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 1/2019, ss. 117-124, ISSN 0867-793X 6pkt
 17. Elzbieta Kotowska ,W. Stelmach, Ekonomiczne i psychologiczno – społeczne aspekty zarządzania/kierowania biznesem. . Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2/2019, ss. 148-154, ISSN 0867-793X 6pkt
 18. Elżbieta. Kotowska, Społeczno-ekonomiczne i prawne przesłanki stymulowania rozwoju lokalnego [w:] Sektor prywatny a sektor publiczny. Ujęcie interdyscyplinarne., ASPRA , Warszawa 2020r. 20 pkt

Dyżury

Kontakt