+48 22 59 00 730

dr hab. Czesława Christowa prof. Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

Jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Inżynieryjno – Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. Od 25 lat pracuje na stanowisku profesora. Prowadzi badania naukowe. Jest autorką 174 publikacji naukowych, w tym 7 monografii. 51 pozycji wydawniczych opublikowała we współautorstwie. Zrealizowała 78 projektów naukowych. W 61 projektach pełniła funkcję kierownika zespołów badawczych i wdrożeniowych. W latach 2007-2013 pięć wniosków jej autorstwa otrzymało finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Zakres kompetencji to: gospodarka morska, w szczególności porty morskie, transport morski, transport wodny śródlądowy, logistyka, organizacja i zarządzanie, dydaktyka, badania naukowe i wdrożenia, zarządzanie projektami. W okresie pracy zawodowej uzyskała 23 nagrody rektorskie, jedną nagrodę Wojewody Szczecińskiego, pięć indywidualnych nagród ministra gospodarki morskiej, Srebrną i Złotą Odznakę Zasłużony Pracownik Morza oraz złoty medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa (2009). W okresie 2001 – 2005 była senatorem RP V kadencji. Pracowała w senackich komisjach: Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Infrastruktury i Komisji do Spraw Europejskich, działając na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, nauki, edukacji i sportu. 
Numer ORCID 0000-0001-6005-3495

Działalność

Aktywność społeczna: Działa w Grupie Roboczej !3 Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS) przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii (członkini), Stowarzyszeniu Ekspertów Morskich (prezes Zarządu), Społecznej Radzie Szpitala „ZDROJE” w Szczecinie (członkini), Stowarzyszeniu Parlamentarzystów Polskich (członkini Zarządu).

Wybrane publikacje

MONOGRAFIE

 1. Christowa Cz., Polskie porty morskie. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydawnictwo im. Profesora Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2021, s. 204

Christowa Cz., Polish Seaports. Theory and Practice, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydawnictwo im Profesora Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2021, p. 204

 1. Christowa Cz.: Systemy zarządzania i eksploatacji w polskich portach morskich (ze szczególnym uwzględnieniem portów w Szczecinie i Świnoujściu), Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2011, s. 317

Christowa Cz.: Systems of management and operations in polish seaports with a focus on the ports of Szczecin and Świnoujście, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2011, p. 317

 1. Christowa Cz. (współautorstwo): Modele zatrudnienia marynarzy. Analiza najlepszych praktyk, monografia pod redakcją naukową Cz. Christowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 329

Christowa Cz. (co-author): Models of seafarers employment. Analysis of best practices’, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2012, p. 329

 1. Christowa Cz. (współautorstwo): Modele zatrudnienia marynarzy. Powrót pod narodową banderę, monografia pod redakcją naukową Cz. Christowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 168

Christowa Cz. (co-author): Models of seafarers employment. Return to the national flag, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2012, p. 168

 1. Christowa Cz. (współautorstwo): System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, Monografia pod redakcją naukową Cz. Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, s. 910

Christowa Cz. (co-author): Transport System of the Zachodniopomorski Region. Assessment of the Present State, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010, p. 910

 1. Christowa Cz. (współautorstwo): Analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania w portach morskich Unii Europejskiej, Monografia pod redakcją naukową Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, s. 168

Christowa Cz. (co-author): An analysis of best management practices in European Union seaports, monograph edited by Czesława Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010, p. 168

 1. Christowa Cz. (współautorstwo): Model inżynierii finansowania budowy statków w polskich stoczniach i ich zakupu przez polskich armatorów. Monografia, Redaktor naukowy: Christowa Cz., Wyd. Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007, s. 366

Christowa Cz. (co-author): Model of the engineering of financing of ship building in Polish shipyards and purchase by Polish shipowners. Scientific editor by Christowa Cz., published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2007, p. 366

 1. Christowa Cz.: Podstawy budowy i funkcjonowania portowych centrów logistycznych. Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne – Port Szczecin, monografia, Wyd. Akademia MorskaSzczecinie, Szczecin 2005, s. 158

Christowa Cz., Construction and Functioning Basics of Port Logistic Centers. West Pomeranian Logistic Centre – Port of Szczecin, monograph, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2005, p. 158

 

ARTYKUŁY

 1. Christowa Cz.:, System zarządzania portami morskimi w Polsce. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, rozdział [w]:Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata, monografia, redakcja naukowa Mariusz Tomczyk i Kamil Kwiecień, ArchaeGraph, Łódz – Kielce 2021, s. 49-72, www.archaegraph.pl, Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Christowa Cz.: A system of seaports management in Poland in quest of optimal solutions, [w]: Zarządzanie we współczesnym świecie, monografia, redakcja naukowa Mariusz Tomczyk i Kamil Kwiecień, ArchaeGraph, Łódz – Kielce 2020, p. 32-49, www.archaegraph.pl, Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej

 1. Christowa Cz.:, Determinanty konkurencyjności i rozwoju polskich portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej na przykładzie zespołu portów Szczecin – Świnoujście, rozdział [w]: Zarządzanie we współczesnym świecie, monografia, redakcja naukowa Anna Krzysztofek, ArchaeGraph, Łódz – Kielce 2020, s. 39-54, www.archaegraph.pl, Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Christowa Cz.: Factors of the competitiveness and growth of polish ports essential for the national economy the case of Szczecin and Świnoujście ports, [w]: Zarządzanie we współczesnym świecie, monografia, Redakcja naukowa A. Krzysztofek, ArchaeGraph, Łódz – Kielce 2020, p. 39-54, www.archaegraph.pl, Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej

 1. Christowa Cz.: Badanie funkcji transportowej zespołu portów morskich Szczecin – Świnoujście, rozdział [w]: Zarządzanie i logistyka w XXI wieku, monografia, redakcja naukowa Anna Krzysztofek, ArchaeGraph, Łódz – Kielce 2020, s. 19-32, www.archaegraph.pl, Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Christowa Cz.: Research into the transport function of the Szczecin-Świnoujście, [w]: Zarządzanie i logistyka w XXI wieku, monografia, Redakcja naukowa A. Krzysztofek, ArchaeGraph, Łódz – Kielce 2020, p. 19-32,  www.archaegraph.pl, Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej

 1. Christowa Cz.: Metodyczne aspekty badań w zakresie wpływu innowacji na konkurencyjność polskich portów morskich, rozdział [w]: Przyszłość mobilności logistyki jako przedmiot badań nauk społecznych, redakcja naukowa A. Hoszman, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 107-118

Christowa Cz.: Methodological aspects of research into the impact of innovations on the competitiveness of polish seaports, Studia i Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, p. 105-116

 1. Christowa Cz.: System obsługi transportowej portów ujścia Odry ze szczególnym uwzględnieniem transport rzecznego, Szkoła Główna Handlowa, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 99-114

Christowa Cz.: Transport services in ports at the mouth of the River Oder with particular emphasis on river transport, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia i Prace No 171, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa 2019, p. 99-114

 1. Christowa Cz.: Transport rzeczny w polityce transportowej Polski i Unii Europejskiej, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, „Transport” z.121, Cz.3., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018, s. 59 – 73

Christowa Cz.: River transport in transport policy in Poland and European Union, Scientific works of Warsaw University of Technology, „Transport” No 121/3, Warsaw University of Technology Publishing House, Warsaw 2018, p. 59 – 73

 1. Christowa Cz.: Identyfikacja możliwości współpracy w zakresie innowacyjności i transferu technologii między uczelniami, podmiotami i instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami sektora gospodarki morskiej w Polsce, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 317(78)1 2015, s. 17 – 36

Christowa Cz.: Identification of the co-operation between higher education institutions, research organizations and maritime companies in Poland in innovation and technology transfer, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 317(78)1 2015, p. 17 – 36

 1. Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Wpływ dyrektywy siarkowej Parlamentu Europejskiego na konkurencyjność przedsiębiorstw żeglugi promowej na Bałtyku. Koncepcja badań naukowych, Logistyka 3/2014, s. 1025 – 1036

Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Influence of the European Parliament’s sulphur directive on competitiveness of Baltic ferry shipping companies. The concept of scientific research, Logistyka 3/2014, p. 1025 – 1036 

 1. Christowa Cz.: Uwarunkowania powrotu polskich statków pod narodową banderę, rozdział w: Wykorzystanie zasobów morza. Nauka w gospodarce morskiej, monografia pod redakcją B. Więcaszek, Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 1 – 11

Christowa Cz.: Determinants of return polish ships to the national flag, chapter in the monograph ‘Use of the sea resources. Science in maritime economy’, monograph edited by B. Więcaszek, published by the West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Szczecin 2013, p. 1 – 11

 1. Christowa Cz.: Concept and implementation program of the national maritime policy with a focus on seaports, Logistics and Transport, 1/2011 (in English), p. 13 – 21

Christowa Cz.: Koncepcja i program realizacji polityki morskiej państwa ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich, Logistics and Transport, 1/2011, s. 13 – 21

 1. Christowa Cz.: Przewozy promowe w basenie Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem autostrady morskiej Świnoujście – Ystad, Logistyka, 4/2011, s. 148 – 161

Christowa Cz.: Ferry trade in the Baltic Sea with a focus on the sea motorway linking Świnoujście and Ystad, Logistyka, 4/2011, p. 148 – 161

Dyżury

Kontakt