+48 22 59 00 730

dr Jan Boguski

Absolwent pięcioletnich dziennych studiów magisterskich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów z zakresu zarządzania i marketingu na Wydziale Menedżerskim Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz zaocznych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.Autor książek, rozdziałów oraz artykułów naukowych.

Publikacje cytowane w ośrodkach akademickich w Polsce (m. n. Warszawa, Wrocław, Łódź, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Białystok, Kielce, Katowice, Lublin) oraz za granicą (Francja, Ukraina, Stany Zjednoczone).
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Specjalizuje się w naukach ekonomicznych oraz naukach humanistycznych. Nauki ekonomiczne, dyscyplina naukowa: Nauki o zarządzaniu. Obszar badawczy obejmuje teorie: zarządzania, innowacji oraz marketingu.
Nauki humanistyczne obejmują dyscyplinę naukową: Nauki o polityce . Obszar badawczy obejmuje teorie: polityki, stosunków międzynarodowych, doktryn politycznych oraz inżynierii społecznej
Wykłada na studiach licencjackich i magisterskich przedmioty: „Podstawy innowacyjności”, „Podstawy zarządzania”, „Marketing innowacji”, Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową i transferem technologii”, Logistyka, Zespoły w organizacjach.


Prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach międzynarodowego programu wymiany studentów Erasmus Plus wykładając w języku angielskim przedmioty „Social Engineering” oraz „Innovation Management””.
Jest promotorem prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Menedżerskim i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.


Od 2008 roku pracuje jako dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Wybrane publikacje

  • Droga do władzy politycznej w Polsce. Jak zostać politykiem i zdobyć władzę, Oficyna Graficzno-Wydawnicza Typografika, Warszawa 2016,
  • Marketing innowacji: kreowanie innowacyjnych produktów i usług na potrzeby rynku, Oficyna Graficzno-Wydawnicza Typografika, Warszawa 2016.
  • Zespoły w organizacjach. Klucz do sukcesu na rynku, Oficyna Graficzno-Wydawnicza Typografika, Warszawa 2017.
  • Podstawy inżynierii społecznej, Typografika, Warszawa 2018.
  • Niezbywalne prawo do wojny (ius ad bellum) na tle operacji wojskowych prowadzonych przez siły zbrojne wybranych państw w aspekcie historycznym – zarys problematyki, s.377-392, (w:) Prawo wojskowe, red. Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015,
  • Idea wiecznego pokoju w europejskiej doktrynie politycznej i prawnej, (w:) Prawo naturalne – prawo pozytywne. Konflikt w interpretacji praw człowieka, red. J. Breczko, K. Karaskiewicz, T. Kozłowski, D. Stasi, M. Woch, Wydawca Marek Woch, Warszawa 2016.
  • Rola kapitału ludzkiego w tworzeniu i funkcjonowaniu zespołu badawczego w organizacjach kreatywnych, (w:) Instrumenty kształtowania kapitału ludzkiego w praktyce przedsiębiorstw, s.51-62. red. A. Król, M. Kacprzak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2016.
  • Rola państwa w kreowaniu innowacyjnej gospodarki, (w:) Postępy Techniki i Przetwórstwa Spożywczego nr 2 z 2015 roku.
  • Przydatność teorii innowacji w rozwoju klastrów, „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie nr 1 z 2015 roku.
  • Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jako organ kontroli władzy wykonawczej w świetle polskiego prawa konstytucyjnego, s.47-59 (w:) Instytucje kontroli i nadzoru w dziedzinach organów władzy publicznej w Polsce, red. Anna Gołębiowska, Marek Woch, Piotr Zientarski, Wydawca Marek Woch, Warszawa 2016.4. Zarządzanie wiedzą w systemach innowacji, „Zarządzanie. Teoria i Praktyka” nr 4 z 2017 roku,

Dyżury

Kontakt