+48 22 59 00 730

dr Marta Tużnik

W 2004r. uzyskała tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie (praca magisterska pt. “Niepowtarzalne czynności dowodowe w procesie karnym, przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Ryszarda Andrzeja Stefańskiego). W 2005r. ukończyła studia podyplomowe “Marketing Polityczny i Medialny” w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie. W 2012r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie (rozprawa doktorska pt. “Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym”, przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Ryszarda Andrzeja Stefańskiego).

Od 2006r. do chwili obecnej jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku asystenta, a następnie na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji (od 2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji; od 2019 r. w Instytucie Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa) Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, a od 2022r. na Wydziale Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

W swojej działalności naukowo-badawczej koncentruje się przede wszystkim na problematyce prawa i postępowania karnego skarbowego, ale także wśród jej  zainteresowań badawczych znajdują się: prawo karne, postępowanie karne, prawo wykroczeń czy prawo konstytucyjne.

Jest Autorką wielu publikacji naukowych oraz prelegentem i uczestnikiem konferencji naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Dr Marta Roma Tużnik jest także promotorem i recenzentem prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunkach: prawo i administracja.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została dnia 24 sierpnia 2022r. odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz za osiągnięcia naukowe oraz wyróżniającą się pracę dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2020/2021 otrzymała Nagrodę Rektora.

Dr Marta Roma Tużnik jest również aktywna na polu działalności organizacyjnej prowadzonej w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, czego wyrazem jest otrzymanie Nagrody Rektora za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2012/2013 oraz pełnienie obecnie funkcji opiekuna praktyk na kierunku Prawo, członka Rady Programowej na Wydziale Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa, członka Senatu (przez kolejne dwie kadencje: 2019-2021 oraz 2021-2025), członka Senackiej Komisji ds. Prawnych oraz członka Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów do 30.08.2021r., a następnie od 1.09. 2021r. członka Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich.

Wybrane publikacje

 • Marta Tużnik, Wizerunek nauczyciela akademickiego, Zeszyty Naukowe WSZiP 2005 , nr 4 (20), s. 155-167, ISSN 1734-2198.
 • Marta Tużnik, Okazanie jako niepowtarzalna czynność dowodowa w procesie karnym, Zeszyty Naukowe WSZiP 2006, nr 3 (24), s. 141-157, ISSN 1734-2198.
 • Marta Tużnik, Postępowanie w stosunku do nieobecnych w postępowaniu karnym skarbowym, Ius Novum 2011, nr 2, s. 61-81, ISSN 1897-5577.
 • Marta Tużnik, Postępowanie mandatowe w postępowaniu karnym skarbowym, Ius Novum 2011, nr 3, s. 55-72, ISSN 1897-5577.
 • Marta Tużnik, Postępowanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu karnym skarbowym, Ius Novum 2012, nr 1, s. 76-100, ISSN 1897-5577.
 • Marta Tużnik, Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie kontroli skarbowej [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, red. M. Konarski, M. Woch, tom I, Warszawa 2012, s. 195-221, ISBN 978-83-934876-1-5.
 • Marta Roma Tużnik, Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 385, ISBN 978-83-264-4312-1, ISSN 1897-4392.
 • Marta Tużnik, Centralne Biuro Antykorupcyjne jako organ kontroli państwowej [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, red. M. Konarski, M. Woch, tom III, Warszawa 2013, s. 11-38, ISBN 978-83-934876-6-0.
 • Marta Roma Tużnik, Postępowanie nakazowe w postępowaniu karnym skarbowym, Studia Prawnicze i Administracyjne 2013, nr 1, s. 53-68, ISSN 2081-8025.
 • Marta Roma Tużnik, Ewolucja postępowania w sprawach skierowanych do sądu na żądane strony w ustawodawstwie karnym skarbowym, Studia Prawnicze i Administracyjne 2013, nr 2, s. 17-28, ISSN 2081-8025.
 • Marta Roma Tużnik, Procesowo-kryminalistyczne aspekty eksperymentu procesowego (zagadnienia wybrane), Studia Prawnicze i Administracyjne 2014, nr 3, s. 39-45, ISSN 2081-8025.
 • Marta Roma Tużnik, Prokuratoria Generalna jako organ ochrony praw i interesów Skarbu Państwa [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, red. M. Konarski, M. Woch, tom IV, Warszawa 2014, s. 133-160, ISBN 978-83-934876-7-7.
 • Marta Roma Tużnik, Kontrola wydatkowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, red. M. Konarski, M. Woch, tom V, Warszawa 2015, s. 147-176, ISBN 978-83-940108-2-9.
 • Marta Roma Tużnik, Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym w świetle noweli z dnia 27 września 2013r., Ius Novum 2015, nr 3, s. 56-69, ISSN 1897-5577.
 • Robert Grzeszczak, Marta Roma Tużnik, Marek Woch (red.), Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, wyd. M. Woch, Warszawa 2015, ss. 245, ISBN 978-83-940108-2-9.
 • Marta Roma Tużnik, Izby i urzędy skarbowe w systemie organów administracji skarbowej – zagadnienia wybrane [w:] Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, red. R. Grzeszczak, M.R. Tużnik, M. Woch, Warszawa 2015, s. 103-128, ISBN 978-83-940108-2-9.
 • Marta Roma Tużnik, Niepowtarzalne czynności dowodowe w procesie karnym – pojęcie, warunki przeprowadzania oraz znaczenie procesowe [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, red. A. Babiński, N. Malec, M. Jurgilewicz, tom I, Szczytno 2015, s. 149-171, ISBN 978-83-7462-476-3.
 • Piotr Czyżewski, Wiesław Czyżowicz, Ewa Gwardzińska, Andrzej Halicki, Marek Lewandowski, Mirosław Mrówka, Maria Mrugała, Konrad Raczkowski, Sławomir Siwy, Roland Szymczykiewicz, Marta Roma Tużnik, Marek Woch, Zarządzanie w Służbie Celnej RP – szanse i zagrożenia w XXI wieku, Warszawa 2015, ss. 227, ISBN 978-83-940108-5-0.
 • Marta Roma Tużnik, Izby i urzędy celne w systemie organów administracji skarbowej – zagadnienia wybrane [w:] Zarządzanie w Służbie Celnej RP – szanse i zagrożenia w XXI wieku, Warszawa 2015, s. 15-27, ISBN 978-83-940108-5-0.
 • Anna Gołębiowska, Marta Roma Tużnik, Marek Woch, Piotr Zientarski, Słowo wstępne  [w:] Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce, red. Anna Gołębiowska, Marek Woch, Piotr Zientarski, Warszawa 2016, s. 7-11, ISBN 978-83-945317-0-6.
 • Anna Gołębiowska, Marta Roma Tużnik, Marek Woch, Piotr Zientarski, Przedmowa  [w:] Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce, red. Anna Gołębiowska, Marek Woch, Piotr Zientarski, Warszawa 2016, s. 12-17, ISBN 978-83-945317-0-6.
 • Marta Roma Tużnik, Procedury kontrolne w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2002r. – Prawo dewizowe [w:] Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce, red. A. Gołębiowska, P. Zientarski, M. Woch, Warszawa 2016, s. 105-116, ISBN 978-83-945317-0-6.
 • Marta Roma Tużnik, Prawo naturalne czy prawo pozytywne? Analiza na przykładzie funkcjonowania administracji skarbowej w Polsce [w:] Prawo pozytywne – Prawo naturalne. Konflikt w interpretacji praw człowieka, red. Jacek Breczko, Katarzyna Karaskiewicz, Tomasz Kozłowski, Daniele Stasi, Marek Woch, Warszawa 2016, s. 165-178, ISBN 978-83-940108-4-3.
 • Marta Roma Tużnik, Kilka uwag o Krajowej Administracji Skarbowej, Studia Prawnicze i Administracyjne 2016, nr 3, s. 47-52, ISSN 2081-8025.
 • Marta Roma Tużnik, Zezwolenia dewizowe w polskim prawie dewizowym [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, red. A. Babiński, N. Malec, M. Jurgilewicz, tom III, Szczytno 2017, s. 103-111, ISBN 978-83-7462-566-1.
 • Marta Roma Tużnik, Interes publiczny czy interes prywatny w zasadzie in dubio pro tributario?, Studia Prawnoustrojowe Nr 35, Olsztyn 2017, s. 91-102, ISSN 1644-0412.
 • Marta Roma Tużnik, Nowy model postępowania nakazowego w sprawach karnych skarbowych [w:] Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat  2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci prof. Monice Zbrojewskiej, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 827-838, ISBN 978-83-8092-595-3.
 • Marta Roma Tużnik, Kontrola celno-skarbowa w świetle ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej [w:] Bezpieczeństwo. Prawo. Polityka, red. M. Jurgilewicz, T.Z. Leszczyński, N. Malec, Kraków 2017, s. 248-259, ISBN 978-83-940397-9-0.
 • Marta Roma Tużnik, Organy administracji skarbowej – ujęcie terminologiczne, stratyfikacja rodzajowa i struktura [w:] Bezpieczeństwo. Prawo i Administracja, red. M. Jurgilewicz, N. Malec, tom II, Warszawa 2018, s. 132-139, ISBN 978-83-6456-31-9.
 • Marta Roma Tużnik, Udział Centralnego Biura Antykorupcyjnego w postępowaniu karnym skarbowym [w:] Bezpieczeństwo. Prawo i Administracja, red. M. Jurgilewicz, N. Malec, tom I, Warszawa 2018, s. 132-139, ISBN 978-83-64556-30-2.
 • Marta Roma Tużnik, Participation of the Military Police in fiscal penal proceedings [Udział Żandarmerii Wojskowej w postępowaniu karnym skarbowym], Ius Novum 2018 (12) nr 3, s. 87-99, ISNN 1897-5577.
 • Marta Tużnik, opracowanie haseł z prawa karnego skarbowego [w:] Wielka Encyklopedia Prawa – tom XIII Prawo karne pod redakcją A. Bałandynowicza, S. Pikulskiego, J. Warylewskiego, Warszawa 2018, ss.465, ISBN 978-83-64556-12-8.
 • Marta Roma Tużnik, Udział Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w postępowaniu karnym skarbowym, Studia Prawnicze i Administracyjne 2018 (24), nr 2, s. 57- 62, ISSN 2081-8025, e-ISSN 2449-9722.
 • Jacek Kośla, Maciej Rogalski, Marta Roma Tużnik, Środki karne w Kodeksie karnym skarbowym, wyd. Difin, Warszawa 2020, ss. 248, ISBN 978-83-8085-235-8.
 • Marta Roma Tużnik, Udział Policji w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe – Ius Novum 2020 (14) nr 4, s. 105-126, ISNN 1897-5577.
 • Marta Roma Tużnik, Udział Straży Granicznej w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe [w:] Quo vadit processus criminalis? Rzeczywistość i wyzwania, red. R. Olszewski, A. Małolepszy, wyd. Wolters Kluwer, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa – Łódź 2021, s. 489-499, ISBN 978-83-8223-629-3.
 • Marta Roma Tużnik, Udział Policji w jurysdykcyjnym postępowaniu karnym skarbowym – Ius Novum 2021 (15) nr 1, s. 139-151, ISNN 1897-5577.
 • Marta Roma Tużnik, Administracyjne środki zabezpieczające w kodeksie karnym skarbowym – Ius Novum 2021 (15) nr 2, s. 51-64, ISNN 1897-5577.
 • Marta Roma Tużnik, Participation of the Polish Border Guard in Jurisdictary Fiscal Criminal Proceedings, Studia Iuridica Lublinensia 2021 (30) nr 4, s. 557-572, ISNN 1731-6375.
 • Marta RomaTużnik, opracowanie haseł z prawa karnego skarbowego [w:] Wielka Encyklopedia Prawa – tom XXI Prawo karne procesowe pod redakcją P.Hofmańskiego, P. Kruszyńskiego, B. Sygita, Warszawa 2021, ss.403, ISBN 978-83-64556-20-3.
 • Marta Roma Tużnik, Wpływ pandemii  Covid-19 na instytucję czynnego żalu w prawie karnym skarbowym [w:] Srebrna księga jubileuszowa upamiętniająca XXV-lecie Wydziału Prawa i Administracji, red. R. A Stefański, wyd. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2022, s. 336-344, ISBN 978-83-66723-45-0.
 • Marta Roma Tużnik, Lecznicze środki zabezpieczające w kodeksie karnym skarbowym – Ius Novum 2022 (16) nr 4, s. 23-34, ISNN 1897-5577.

Dyżury

Kontakt