+48 22 59 00 730

dr Monika Bychowska

Specjalista z zakresu polskiego i unijnego publicznego prawa konkurencji, prawa pomocy publicznej i prawa ochrony konsumentów. Radca prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie; wcześniej wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalista w dziedzinie krajowego i unijnego prawa konkurencji.

W latach 1998 – 2009 roku pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pełniła m.in. funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Europejskiego oraz dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji, do którego zadań należy przede wszystkim przeciwdziałanie porozumieniom antykonkurencyjnym przedsiębiorców oraz praktykom nadużywania przez przedsiębiorców dominującej pozycji rynkowej, a także współdziałanie z Komisją Europejską i organami ds. konkurencji funkcjonującymi w państwach członkowskich UE w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network).

Wybrane publikacje

 • Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), red. A. Wróbel (współautor), Zakamycze 2002;
 • Monika Bychowska, Zakaz praktyk ograniczających konkurencję. Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej od 1 maja 2004 r., Warszawa 2004;
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz., red. Cezary Banasiński, Eugeniusz Piontek, (współautor) Warszawa 2009;
 • Cezary Banasiński, Monika Bychowska, Problematyka przesyłania informacji technicznej (komunikatów technicznych) w świetle unormowań ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym, cz. II, red. Beata Teresa Bieńkowska, Dariusz Szafrański, Warszawa 2009;
  Cezary Banasiński, Monika Bychowska, Kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, PPH 1/2010, Warszawa 2010;
 • Monika Bychowska, Prawo antymonopolowe w regulacjach Unii Europejskiej, Prawo Unii Europejskiej nr 3/2000;
 • Monika Bychowska, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Procedura antymonopolowa jako instrument ochrony konkurencji – refleksje dotyczące ustawy z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w: Prawo konkurencji – stan obecny oraz przewidywane kierunki zmian, red. Cezary Banasiński, publikacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006;
 • Monika Bychowska, Pojęcie rynku na użytek przepisu art. 13 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Monitor Prawniczy 21/2001;
 • Monika Bychowska, Podstawowe regulacje wspólnotowe dotyczące zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję, Prawo Unii Europejskiej, nr 6/2001;
 • Monika Bychowska, Zakaz porozumień ograniczających konkurencję, Glosa, Przegląd Prawa Gospodarczego, nr 5/2003;
 • Monika Bychowska, Nabywanie kwitów depozytowych w świetle uregulowań dotyczących kontroli koncentracji zawartych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, Prawo Spółek, nr 5/2003;
 • Monika Bychowska, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Zasady ochrony konkurencji i konsumentów, Prawo Przedsiębiorcy nr 12/2007;
 • Monika Bychowska, Cezary Banasiński, Utrudnianie dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towarów do sprzedaży (art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk), Przegląd Prawa Handlowego nr 4/2008;
 • Monika Bychowska, Cezary Banasiński, Kompetencje decyzyjne Komisji Europejskiej i Prezesa UOKiK wynikające z rozporządzenia Rady UE nr 1/2003 w świetle zasady równoległego stosowania wspólnotowego i krajowego prawa antymonopolowego, Przegląd Prawa Handlowego, nr 3/2009;
 • Monika Bychowska, Rynek właściwy dla każdego z osobna; w: Prawo antymonopoolowe dodatek do Dziennika grudzień 2006 r.;