+48 22 59 00 730

dr Piotr Wąchal

Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Stopień doktora nauk prawnych uzyskał broniąc rozprawy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie „Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych” na Akademii Finansów w Warszawie.

Doktor Piotr Marek Wąchal jest wykładowcą z kilkunastoletnim stażem. Z Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych (wcześniej Wyższą Szkołą Menedżerską) jest związany od 2008 roku. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. 

Doktor Piotr Marek Wąchal jest autorem publikacji z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego i administracyjnego, co odzwierciedla jego zainteresowania o charakterze naukowym i zawodowym.

Doktor Piotr Marek Wąchal jest czynnym zawodowo radcą prawnym prowadzącym od lat własną kancelarię prawną na warszawskim Mokotowie i reprezentującym swych Klientów przez sądami w całym kraju.

Działalność

 • Recenzent „Studenckich Zeszytów Naukowych”, UMCS w Lublinie ISSN: 1506-8285
 • Recenzent “International Journal of Legal Studies”, ISSN 2543-7097
 • Członek Rady Naukowej „International Journal of Legal Studies”, ISSN 2543-7097

Wybrane publikacje

 1. Wąchal, Samozatrudnienie formą przeciwdziałania bezrobociu – realizacja poddziałania 6.1.3. Projektu Organizacyjnego Kapitał Ludzki (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk Unia europejska a dzień dzisiejszy (Proces dostosowania prawa krajowego przez państwa Europy Wschodniej do prawa Unii Europejskiej jako warunek członkowstwa w jej strukturach), Wyd. Erida, Warszawa-Kijów 2010, ISBN 978-83-930539-5-7
 2. Wąchal, Istota prędkości bezpiecznej w ruchu lądowym w rozumieniu art. 177 kodeksu karnego, (w:) Studia Prawnicze i Administracyjne nr 1/2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2010, ISSN 2081-8025
 3. Wąchal, Uchylenie prawomocnego mandatu karnego – wykładnia art. 101 kpw, (w:) Studia Prawnicze i Administracyjne nr 1/2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2011, ISSN 2081-8025
 4. Wąchal, Sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia – wybrane aspekty odpowiedzialności karnej za czyn o charakterze terrorystycznym na podstawie art. 165 kodeksu karnego, (w:) R. Szynowski, M. Karpiuk, Bezpieczeństwo narodowe RP w świetle prawa wewnętrznego i międzynarodowego, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7523-121-2
 5. Wąchal, Realizacja zasady legalizmu w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony dla cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego, (w:) M. Karpiuk (red.), Miejsce Administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7520-121-5
 6. Wąchal, Przestępczość ubezpieczeniowa – analiza wybranych aspektów zjawiska, (w:) S. Bębas, A. Gołębiowski (red.), Prawne, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2014, ISBN 978-83-62491-39-1
 7. Wąchal, Karnomaterialna postać zjawiska nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego (w:) R. Grzeszczak, M.R. Tużnik, M. Woch, Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, Wyd. Marek Woch, Warszawa 2015, ISBN 978-83-940108-2-9
 8. Wąchal, Komentarz do art. 139 – 150 i 226 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.) Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, Difin Warszawa 2015, ISBN978-83-7930-737-1
 9. Pikulski, P. Wąchal, Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty oszustwa asekuracyjnego, (w:) V. Serzhanova (red.) W kręgu zagadnień konstytucjonalizmu oraz współczesnego państwa, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-63666-55-2
 10. Wąchal, „Bezpieczeństwo w ruchu lądowym w świetle zadań samorządu terytorialnego” (w:) Prawne i Społeczne problemy samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie, Warszawa 2015, ISBN 978-83-64568-10-7
 11. Wąchal, „Zasada pełnego odszkodowania – uwagi praktyczne”, Studia Prawnicze i Administracyjne 13 (3) 2015, ISSN 2081-8025, s. 95
 12. Wąchal, „Przestępstwa ubezpieczeniowe jako zagrożenie dla rynku finansowego”, „Przestępczość gospodarcza oraz Wpływ międzynarodowej przestępczości na interesy Państw obszaru Schengen” Warszawa 19-20 listopada 2015, ISBN 978-83-7520-207-6
 13. Wąchal, autor haseł (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, t. XIII Prawo karne, prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Brunon Hołyst (red.), Fundacja „Ubi Societas, ibi ius”, Warszawa 2018, ISBN 978-83-64556-12-8, str. 215, 219, 384
 14. Wąchal, „Zasady określania wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu w praktyce orzeczniczej” (w:) Sektor prywatny a sektor publiczny. Ujęcie interdyscyplinarne, (red.) dr. hab. Marek Gruchelski, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8209-018-5
 15. Wąchal, „Najem pojazdu zastępczego – rozważania praktyczne na temat granic roszczeń odszkodowawczych”Studia społeczne 40 (4) 2022, ISSN 2081-0008;
  e-ISSN 2449-9714

Dyżury

Kontakt