+48 22 59 00 730

dr Tomasz Tyburcy

Adiunkt na Wydziale Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, uzyskując tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy magisterskiej pt. „Wypadek komunikacyjny w polskim prawie karnym”, przygotowanej pod kierunkiem naukowym dr. hab. Antoniego Bojańczyka. W tej jednostce ukończył również studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. 

Następnie ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując w 2016 r. stopień doktora nauk prawnych na podstawie publicznej obrony pracy doktorskiej pt. „Przestępstwo i wykroczenie kradzieży w polskim prawie karnym”, przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. UW dr. hab. Zbigniewa Jędrzejewskiego. 

Uczestnik wielu konferencji naukowych oraz autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym oraz prawie wykroczeń. Głównym tematem jego zainteresowań naukowych jest struktura przestępstwa (w szczególności okoliczności wyłączające bezprawność albo winę, materialny element przestępstwa), konstytucyjne aspekty prawa karnego, środki probacyjne, podstawy nadzwyczajnego obostrzenia kary oraz przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwa przeciwko mieniu oraz przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Doświadczenie zawodowe nabył w kancelariach adwokackich i kancelariach radców prawnych. Od kilku lat pracuje natomiast w departamentach legislacyjnych ministerstw, w których zdobył doświadczenie zawodowe w zakresie legislacji, przygotowując oraz opiniując projekty aktów prawnych, w szczególności z zakresu prawa karnego materialnego, prawa wykroczeń, postępowania karnego oraz rozporządzeń Rady Ministrów wydawanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Uczestniczył w uzgodnieniach międzyresortowych projektów ustaw, komisjach prawniczych, komisjach i podkomisjach sejmowych oraz senackich.

Koordynował m.in. największą reformę Kodeksu karnego, która została uchwalona w 7 lipca 2022 r. Współpracował również przy wielu nowelizacjach ustaw, np. w zakresie zmian prawie karnym, Prawie o ruchu drogowym, Kodeksie spółek handlowych, prawie medycznym oraz ustawie o IPN. 

Członek zespołów:

– do opracowania propozycji rozwiązań normatywnych z zakresu prawa karnego procesowego, maksymalizujących dynamikę i efektywność postępowań karnych – utworzonego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2020 r.,

– ds. nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, który wypracował ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,

– ds. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, przeciwdziałającym bezprawnemu przejmowaniu spółek, który wypracował ustawę dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

– ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który wypracował ustawę z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Członek Instytutu Bezpieczeństwa i Kultury Jazdy, w którym zajmuję się tematyką prawa ruchu drogowego. Uczestnik konferencji popularyzujących wiedzę temat poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Recenzent artykułów naukowych z zakresu prawa (np. w książkach fundacji Tygiel). 

Wybrane publikacje

 1. Występek o charakterze chuligańskim – wybrane zagadnienia [w:] B.T. Bieńkowska, D. Szafrański (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym część II, C.H. Beck, Warszawa 2010
 2. Strona podmiotowa przestępstwa kradzieży – art. 278 § 1 KK [w:] B.T. Bieńkowska, D. Szafrański (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym część III, C.H. Beck, Warszawa 2011
 3. Kradzież karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego (art. 278 § 5 k.k.) jak przykład kryminalizacji na przedpolu czynu zabronionego [w:] T. Kalisz (red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XLI, Wrocław 2016
 4. Czas usiłowania i dokonania kradzieży w sklepie samoobsługowym [w:] T. Kalisz (red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Wrocław 2019
 5. Ratio legis względnie wnioskowego trybu ścigania przestępstw na szkodę osoby najbliższej, Probacja 2016, nr 3
 6. Instytucja czynnego żalu (art. 295 k.k.) jako przejaw realizacji idei sprawiedliwości naprawczej (kompensacji), Probacja 2016, nr 4
 7. Kradzież jako przestępstwo materialne ścięte – jak ustalić czas skutku?, Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, Vol. XIX, nr 31
 8. Z problematyki rozboju i wymuszenia rozbójniczego (art. 280 i 282 k.k. w zbiegu właściwym czy niewłaściwym?), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2017, nr 1
 9. Świadomość znamienia kwotowego przepołowionego typu czynu zabronionego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 3
 10. Cel przywłaszczenia jako subiektywny element bezprawia przestępstwa kradzieży, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2017, nr 1
 11. Spory o wykładnię znamion przestępstwa kradzieży energii (art. 278 § 5 k.k.) – czy prawnicy znają fizykę?, Studia Iuridica, t. 72,
 12. Przestępstwo kradzieży w przedwojennych projektach kodeksu karnego, Młody Jurysta 2017, nr 1
 13. Kradzież dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury (art. 294 § 2 k.k.), Młody Jurysta 2017, nr 3
 14. Przedmiot ochrony przepisu typizującego czyn zabroniony, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2017, nr 1
 15. Pojęcie rzeczy ruchomej w prawie karnym, Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 2018, nr 1
 16. Posiadanie w prawie karnym i cywilnym – czy dzierżyciel i prekarzysta może być pokrzywdzonym przestępstwem kradzieży?, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2018, nr 2,
 17. Użycie przemocy wobec osoby oraz groźba natychmiastowego jej użycia jako znamiona (środki przymusu) przestępstwa rozboju (art. 280 § 1 k.k.), Przegląd Policyjny 2018, nr 2
 18. Kradzież czy przywłaszczenie rzeczy ruchomej z majątku wspólnego (współwłasności)?, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2018, nr 3
 19. Z problematyki rozboju – znamiona „przemoc wobec osoby” (art. 280 § 1 k.k. ) a „gwałt na osobie” (art. 130 § 3 k.w.), Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2018, nr 1
 20. Mienie jako przedmiot ochrony w prawie karnym (na wybranych przykładach), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2018, nr 3,
 21. Wypadek mniejszej wagi przestępstwa kradzieży, Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 2018, nr 3
 22. Treść i zakres znamienia „włamanie” (art. 279 § 1 k.k.) – czy kradzież z włamaniem może nastąpić tylko z pomieszczenia zamkniętego? Acta Iuris Stetinensis 2019, nr 1
 23. Krótkotrwałe użycie jako cel przestępstwa zaboru cudzego pojazdu mechanicznego (art. 289 § 1 k.k.), Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny, 2020, nr 3-4
 24. Środek obezwładniający jako znamię rozboju kwalifikowanego (art. 280 § 2 k.k.), Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny 2018, nr 1-2
 25. Zmiany unormowania recydywy jurydycznej (art. 64 i art. 64a k.k.) w ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Studia Społeczne 2022, nr 4

Dyżury

Kontakt