+48 22 59 00 730

prof. dr hab. Stanisław Marciniak

W roku 1967 podjąłem studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych (dawniej Wydział Ekonomii Politycznej) Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończyłem w roku 1972 otrzymując z wyróżnieniem (średnia ocen ze studiów 4,64) dyplom magistra ekonomii w specjalności ekonometria. Bezpośrednio po studiach uzupełniłem swoje wykształcenie w Podyplomowym Studium Pedagogiki Wyższego Szkolnictwa Technicznego, które ukończyłem w roku 1973 w Politechnice Warszawskiej.

W roku 1978 obroniłem w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej rozprawę doktorską pt.: „Czynniki warunkujące efektywność ekonomiczną postępu techniczno-organizacyjnego” uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Rozprawę habilitacyjną pt.: „Zespolona metoda oceny efektywności przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych” przedstawiłem na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) w roku 1990 i uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu. W roku 2008 Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wystąpiła do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie mi tytułu profesora nauk ekonomicznych. Podstawą wniosku o tytuł naukowy profesora była monografia „Controlling. Filozofia. Projektowanie” wydana w roku 2004 oraz dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny uzyskany do marca 2007 roku. Wniosek o tytuł naukowy został przychylnie rozpatrzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25.09.2009r.

Bezpośrednio po studiach od 2.10.1972r. rozpocząłem pracę w Instytucie Organizacji Zarządzania na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym Politechniki Warszawskiej (aktualnie Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji), gdzie pracuje do chwili obecnej. Zajmowałem kolejno stanowiska: asystenta (1972-1975), starszego asystenta (1975-1978), adiunkta (1978-1990), adiunkta z habilitacją (1990-1999), profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej (1999-2012), profesora zwyczajnego (od 2012 r.).

Wybrane publikacje

Autorstwo monografii

 • Czynniki warunkujące efektywność ekonomiczną postępu techniczno-organizacyjnego, rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska 1978.
 • Efektywność przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, PWE, Warszawa 1983 (wspólnie z R. Rafalskim. – udział własny 50%).
 • Zespolona metoda oceny efektywności przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, Prace Naukowe serii ,,Organizacja i zarządzanie przemysłem” Zeszyt 4, Wyd. PW, Warszawa 1989 (rozprawa habilitacyjna obroniona 27.03.1990 r.).
 • Efektywność ekonomiczna elastycznej produkcji, Prace Naukowe serii ,,Organizacja i zarządzanie przemysłem” Zeszyt 9, Wyd. PW, Warszawa 1992 (wspólnie z K. Santarkiem i H. J. Richterem –udział własny 30%)
 • Controlling. Filozofia. Projektowanie, Wyd. Difin, Warszawa 2001.
 • Controlling. Filozofia. Projektowanie, Wyd. Difin, Wyd. 2 -rozszerzone, Warszawa 2004 (książka profesorska).
 • Controlling. Teoria. Zastosowanie, Wyd. Difin, Wyd. 3 zmienione, Warszawa 2008.

Redakcja naukowa monografii

 • Controlling –wybrane zagadnienia, Prace Naukowe serii „Organizacja i zarządzanie przemysłem” Zeszyt 19, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006 (redaktor naukowy i autor jednego z rozdziałów).
 • Nowoczesne instrumenty zarządzania, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008 (redaktor naukowy wspólnie z J. Ostaszewskim i autor jednego z rozdziałów).
 • Marciniak S., Wiszniewski W., Głodziński E. (red.), Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze. Wyzwania, relacje, metody, OW PW, Warszawa 2015.
 • Wiszniewski W., Głodziński E., Marciniak S. (red.), Innowacje w działalności gospodarczej. Ujęcie mezo i mikro, OW PW, Warszawa 2017.

Autorstwo podręczników akademickich, skryptów uczelnianych

 • Efektywność ekonomiczna nowych technik wytwarzania, Wydanie I-sze, Wyd. PW Warszawa 1977 (wspólnie z R. Rafalskim -udział własny 50%).
 • Efektywność ekonomiczna nowych technik wytwarzania, Wydanie II-gie poprawione, Wyd. PW, Warszawa 1979 (wspólnie z R. Rafalskim -udział własny 50%).
 • Wybrane zagadnienia ekonomiki przedsiębiorstwa, Wyd. IAiZ Warszawa 1989.
 • System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstwa przemysłowego -przegląd podstawowych problemów, Wyd. IAiZ Warszawa 1990.
 • Ekonomika innowacji – wybrane zagadnienia, Wyd. IOSP PW, Warszawa 1995.
 • Marciniak S., Głodziński E., Krwawicz M., Ekonomika przedsiębiorstw produkcyjnych dla inżynierów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2013.

Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych i prasie fachowej

1. Optymalizacja planu sieciowego przy pomocy frontów czynności, „Przegląd Organizacji” Nr 12/1975.
2. Wybór procesu technologicznego przy zastosowaniu technik optymalizacyjnych, „Przegląd Organizacji” Nr 2/1977.
3. Technika budowy sieci planistycznej -część I, „Przegląd Organizacji” Nr 11/1977.
4. Technika budowy sieci planistycznej -część II, „Przegląd Organizacji” Nr 12/1977.
5. Czynniki warunkujące organizację wdrażania innowacji, „Procesy Innowacyjne”, WCSRN, Warszawa 1977.
6. Sposoby oceny efektywności ekonomicznej nowych technik wytwarzania, „Przegląd Organizacji” Nr 9/1978 (współautor R. Rafalski -udział własny 50%).
7. Czynniki warunkujące sprawność wdrażania procesu innowacji, „Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego” Nr 4/1978.
8. Metoda węgierska, „Przegląd Organizacji” Nr 3/1979 (współautor P. Płonka -udział własny 50%).
9. Funkcjonowanie Organizacji Gospodarczych w przypadku wprowadzania nowych technik wytwarzania, „Wynalazczość i Racjonalizacja” Nr 12/1980.
10. Wprowadzanie nowych technik wytwarzania a reforma gospodarcza, „Wynalazczość i Racjonalizacja” Nr 10/1981.
11. Techniczno-ekonomiczne skutki koncentracji produkcji podobnej w przemyśle maszynowym, „Mechanik” Nr 5-6/1981 (współautor J. Skierniewski -udział własny 50%).
12. Modele systemu utrzymania wagonów na sieci PKP, „Problemy Kolejnictwa”, Zeszyt 97, WKiL Warszawa 1983 (współautor R. Rafalski i K. Santarek – udział własny 33%).
13. Ocena przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, Prace Naukowe serii „Organizacji i Zarządzania Przemysłem” Zeszyt 1, WPW, Warszawa 1983 (współautor R. Rafalski -udział własny 50%).
14. Efektywność wykorzystania parku maszynowego na przykładzie obrabiarek, „Mechanik” Nr 12/1984 (współautor R. Rafalski -udział własny 50%).
15. Ekonomiczne aspekty oceny przedsięwzięć technicznych, „Doświadczony Mistrz” Nr 18/1986.
16. Ekonomiczne i społeczne efekty wdrażania elastycznej automatyzacji, „Przegląd Mechaniczny” Nr 23/87.
17. Ocena efektywności elastycznych systemów produkcyjnych w fazie projektowania, Zeszyty Naukowe AE, Wrocław 1988.
18. Projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie przemysłowym, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” Nr 2/1996.
19. Uniwersalizacja systemów controllingu, „Controlling w praktyce zarządzania”, Katowice 1998.
20. Szanse i zagrożenia PZL – WZM Warszawa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” Nr 11/1998 (wspólnie z Z. Żmijewskim).
21. Kontrola wewnętrzna jako funkcja zarządzania, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie” grudzień 1998- egzemplarz promocyjny (wspólnie z K. Salamończykiem).
22. Instrumentarium controllingu, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie” maj 1999 -egzemplarz promocyjny II.
23. Controlling przedsięwzięć o charakterze ekologicznym w przedsiębiorstwie, „Przegląd Naukowo-Dydaktyczny”, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, Tom III, Radom 1999.
24. Controlling jako narzędzie monitorowania i oceny stanu techniki, technologii oraz ochrony środowiska, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie” Nr 3/1999.
25. Zrównoważona karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” Nr 7/2000 (wspólnie z M. Krwawicz).
26. Controlling w sytuacjach kryzysowych, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” Nr 11/2000.
27. Restrukturyzacja dużych podmiotów gospodarczych w Polsce w okresie transformacji na przykładzie DAEWOO – FSO, „Przegląd Organizacji” Nr 12/2000.
28. Budżetowanie jako metoda controllingu operacyjnego, „Problemy Rachunkowości” Nr 2/2001 (wspólnie z R. Michalskim).
29. Rachunek kosztów a controlling strategiczny, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” Nr 8/2001 (wspólnie z M. Krwawicz).
30. Controlling marketingu, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” Nr 4/2002.
31. Rola informacji w controllingu, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” Nr 12/2003.
32. Controlling w administracji, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” Nr 2/2004.
33. Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem w dynamicznym otoczeniu, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” Nr 12/2004.
34. Zarządzanie z wykorzystaniem płaszczyzny prakseologicznej w przypadku zastosowania metody controllingu, „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej” Nr 7-8/2005 (wspólnie z E. Głodzińskim).
35. Jakie są dylematy controlling w marketingu, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” Nr 1/2006.
36. Controlling konkurencyjności regionu, „Miscellanea Oeconomicae”, Studia i Materiały Nr 1/2006.
37. Znaczenie controllingu płynności finansowej w warunkach kryzysowych, w: Rutka R.: Sukces organizacji –istota, pomiar, uwarunkowania, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, Sopot 2009 (wspólnie z E. Głodzińskim).
38. Rozwój społeczno-gospodarczy a innowacje, „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, Nr 2/2010, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2010.
39. Marciniak Stanisław, Gołaś Piotr: Controlling projektów -założenia metodyczne, w: Journal of Management and Financial Sciences, 2013, ss. 221-234.
40. Głodziński Eryk, Marciniak Stanisław: Wielowymiarowe zarządzanie efektywnością projektów zorientowanych obiektowo, w: Marketing i Rynek, vol. 5, 2014, ss. 54-60.
41. Marciniak Stanisław: Ocena efektywności nowatorskich przedsięwzięć technicznoekonomicznych -ujęcie holistyczne, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, vol. 73, 2014, ss. 399-407.
42. Marciniak Stanisław: METODA WARTOŚCIOWANIA TECHNIKI: NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ I APLIKACJĘ INNOWACJI, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, vol. 83, nr 83, 2015, ss. 20-30.
43. Marciniak Stanisław, Ejsmont Krzysztof: Ocena efektywności zintegrowanych systemów produkcyjnych w ujęciu holistycznym – podejście jakościowe, w: Przegląd Organizacji, nr 6 /2015, 2015, ss. 25-33.
44. Marciniak Stanisław, Ejsmont Krzysztof: Ocena przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych typu eScop, w: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr nr 12(791), 2015, ss. 17-32.
45. Głodziński Eryk, Marciniak Stanisław: Organizational Innovations in Crisis Management of Project-Based Enterprises, w: Economics and Business, vol. 28, nr 1, 2016, ss. 26-32.
46. Głodziński Eryk, Marciniak Stanisław: ROZWÓJ KONCEPCJI CONTROLLINGU W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI: STAN OBECNY I DALSZE PERSPEKTYWY BADAWCZE, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, vol. 421, 2016, ss. 137-147.
47. Marciniak Stanisław: Metody zarządzania w świetle nowej ekonomii, w: Przegląd Organizacji, vol. 912, nr 1, 2016, ss. 4-9.
48. Marciniak Stanisław: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a paradygmaty ekonomii, w: Przegląd Organizacji, vol. 921, nr 10, 2016, ss. 56-61.
49. Marciniak Stanisław: Rola ekonomii i zarządzania w inżynierii produkcji, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 108, 2017, ss. 255-262.

Dyżury

Kontakt