+48 22 59 00 730

Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie wydaje ogólnopolskie czasopismo naukowe – recenzowane „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego / Technological Progress in Food Processing”, któremu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 20 pkt liczących się do dorobku naukowego (Komunikat MEiN z 01.12.2021 r. ).

Jest to czasopismo naukowe, o zasięgu międzynarodowym promujące postęp w technice branż przetwórstwa spożywczego, zamieszczające prace naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i przeglądowe z zakresu: inżynierii żywności, organizacji i techniki produkcji, projektowania, konstrukcji, wykonawstwa oraz eksploatacji i energochłonności maszyn spożywczych, a także z zarządzania w przetwórstwie spożywczym.

Czasopismo wydawane regularnie i bez żadnej przerwy od 2003 przez WSM, od 1992 roku opublikowało ponad 1150 artykułów recenzowanych. Każdy z nich posiada 2 recenzje, w większości uzyskane od specjalistów zagranicznych. Na etapie pozyskiwania recenzji zagranicznych współpracuje z naukowcami z takich krajów jak: Austria, Białoruś, Czechy, Litwa, Niemcy, Rosja, Republika Tobago, Słowacja, Ukraina, Włochy, Tajwan – razem 29 osób na ogólną liczbę recenzentów – 45 osób.

W ramach umiędzynarodowienia redakcja czasopisma na poziomie Rady Naukowo-Programowej współpracuje z naukowymi branżowymi autorytetami z następujących krajów: Białoruś, Czechy, Irlandia, Rosja, Słowacja, Ukraina – razem 15 osób na ogólną liczbę członków Rady – 25 osób.

Od 2019 r. artykuły w większości, tj. 88 do 96% publikowane są w językach obcych (głównie angielskim).
Czasopismo jako jedyne w kraju branżowe bez reklam jest indeksowane w bazach: AGRO, Baz-Tech, Index Copernicus i POL-index.

Redaktor Naczelny (Editor in Chief) – prof. dr hab. inż. Andrzej Lenart (SGGW).
Przewodniczący Rady Programowej (Chairman of the Program Council) – prof. dr hab. Alina Maciejewska (PW).


Osoba do kontaktu (Contact person):

Redaktor Tematyczny (Thematic editor) mgr inż. Tadeusz Kiczuk, tel. +48 504 072 147
Tel. redakcji +48 22 59-00-828


Technological Progress In Food Processing

The University of Management in Warsaw publishes a nationwide scientific journal – reviewed “Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego / Technological Progress in Food Processing”, which the Ministry of Science and Higher Education awarded 20 points to the scientific achievements (Regulation of the Ministry of Science and Higher Education of 01.12.2021.


It is an international scientific journal promoting advance in the technology of the food processing industries, publishing scientific research, research and development, implementation and review works in the field of: food engineering, organization and production techniques, design, construction, performance as well as operation and energy consumption of machines and in food processing management.


The journal has been published regularly and without any break since 2003 by WSM, since 1992 it has published over 1,150 peer-reviewed articles. Each of them has 2 reviews, mostly obtained from foreign specialists. At the stage of obtaining foreign reviews, it cooperates with scientists from such countries as: Austria, Belarus, the Czech Republic, Lithuania, Germany, Russia, Tobago Republic, Slovakia, Ukraine, Italy, Taiwan – a total of 29 people out of the total number of reviewers – 45 people.

As part of internationalization, the editorial board of the journal at the level of the Scientific and Program Council cooperates with scientific industry authorities from the following countries: Belarus, the Czech Republic, Ireland, Russia, Slovakia, Ukraine – a total of 15 people out of the total number of Council members – 25 people.

From 2019, the majority of articles, i.e. 88 to 96%, are published in foreign languages (mainly in English).
The journal is the only industry journal in the country without advertisements and is indexed in the following databases: AGRO, Baz-Tech, Index Copernicus i POL-index.