+48 22 59 00 730

Prezydent Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

prof. dr hab., dr h.c.m. STANISŁAW DAWIDZIUK

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie, przedsiębiorczość, teoria kształcenia.

Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych, specjalność: historia współczesna.

Działalność

Członek Złotej Loży Bussines Centre Club.

Odznaczony wieloma wyróżnieniami, m. in.

 • tytuł doctor honoris causa
 • Złoty Medal z szarfą „Zjednoczona Europa” za zasługi w propagowaniu integracji europejskiej (Oxford, 2005)
 • Professor-Visiting Państwowego Agrarnego Uniwersytetu w Sumanach na Ukrainie
 • nominowany z ramienia BCC do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu (2011)
 • „Statuetka Floriana” w uznaniu wybitnych zasług na rzecz promocji Pragi-Północ,
 • nagroda „Łesi Ukrainki” przyznaną przez Społeczne Towarzystwo Polska-Ukraina
 • medal za zasługi dla nauki i kultury przyznany przez Fundację KULTURA
 • Dyplom Honorowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Polską a krajami za wschodnią granicą.

Wybrane publikacje

 • S. Dawidziuk, Problemy zarządzania superwizyjnego w instytucjach socjalnych w Polsce, Warszawa 2015.
 • S. Dawidziuk, Teoria kształcenia, Warszawa 2015.
 • S. Dawidziuk, Bakalarske, inzinierske a magisterske prace. Metodologicky sprievodca pre studentov, Warszawa 2015.
 • S. Dawidziuk, Enterpreneurship – towards dreams, Monachium 2014.
 • S. Dawidziuk, Wychowanie do przedsiębiorczości w świetle pedagogiki Janusza Korczaka, [w:] A. Jaworska, P .Orzeszek, S. Zalewska (red.), Pedagogika dialogu. Wokół pedagogiki Janusza Korczaka, Warszawa 2014.
 • S. Dawidziuk, ABC dydaktyki, Warszawa 2014.

Dyżury

Kontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) w Warszawie (03-775), ul. Kawęczyńska 36. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail będą wykorzystywane na potrzeby realizacji quizu pn. „Dopasuj studia do siebie” oraz celów reklamowych i marketingowych, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
 
Dane mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom odpowiednich jednostek organizacyjnych MANS.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, możliwość uzyskania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, składając pisemne oświadczenie do Administratora.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane​.