+48 22 59 00 730

Biuro Praktyk
Zarządzanie

Szanowni  Państwo,

KAŻDY STUDENT PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH OBOWIĄZUJĄCYM OD 26 KWIETNIA 2023r.

INFORMACJA OGÓLNA

Praktyka realizowana jest w ramach trzech etapów:
–  etap pierwszy – praktyka ogólna, w ramach której student uzyskuje wiedzę, umiejętności  i kompetencje dotyczące realizowanego przez siebie kierunku studiów  ,
–  etap drugi – praktyka kierunkowa, w ramach której student poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje ogólne zdobyte w pierwszym etapie praktyki,
 –  etap trzeci – praktyka specjalnościowa, w ramach której student pogłębia i rozszerza wiedzę oraz uzyskuje umiejętności i kompetencje pozwalające mu na przygotowanie samodzielnie pracy dyplomowej, w tym inżynierskiej, zgodnej ze studiowaną przez studentkę/studenta specjalnością

STUDENT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE NA PRAKTYKI W WYBRANYM ZAKŁADZIE PRACY, ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDŁOŻENIA W BIURZE PRAKTYK NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM:
–  skierowania 1 egzemplarz  załącznik 4
–  umowy dwustronnej  2 egzemplarze załącznik 5
–  oświadczenia o kwalifikacjach zawodowych 1 egzemplarz załącznik 6

PO ODBYCIU PRAKTYK STUDENT SKŁADA W BIURZE PRAKTYK:
–  dziennik praktyk, w którym Zakładowy Opiekun Praktyk zalicza/nie zalicza odbytą przez studenta praktykę zawodową, Kierunkowy/Specjalnościowy Opiekun praktyk akceptuje i Dyrektor właściwego instytutu zatwierdza odbycie praktyki zawodowej przez studenta (załącznik nr 3 )

–   kartę hospitacji ( załącznik 7)


1. Do celów dokumentowania przebiegu praktyki służy Dzienniczek Praktyk, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu oraz karta hospitacji załącznik 7
2. Do celu weryfikacji efektów uczenia się służą następujące części dziennika praktyk:
–  część dla sporządzania oceny praktyk przez studenta (samoocena);
–  część dla sporządzania oceny praktyk przez Opiekuna Studenckich Praktyk
Zawodowych w miejscu praktyk, zwanego dalej zakładowym opiekunem praktyk.

UWAGA: W związku z tym, iż dziennik praktyk (załącznik 3)  oraz karta hospitacji są do pobrania w formie edytowalnej, zaleca się uzupełnienie w programie Word.

UWAGA!!!
Nie jest możliwe uznanie pracy zawodowej w tym samym zakładzie pracy na każdym etapie praktyki w przypadku gdy Student przedstawi taki sam zakres obowiązków służbowych na wszystkich trzech etapach realizacji praktyki. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są inne na każdym z trzech etapów praktyki zawodowej.

  1. Zgodnie z art. 67 ustawy pkt 7 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Uczelnia na wniosek studenta, może zaliczyć na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywane przez niego w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych
    w programie studiów dla praktyk zawodowych
  2.  W celu zaliczenia aktywności, o których mowa w ust. student składa do właściwego Dziekana Wydziału/Filii wniosek o zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu. Do wniosku dołącza także w przypadku wskazania punktów: zatrudnienia, stażu lub wolontariatu załącznik nr 9a ,
    lub załącznik 9b,  lub załącznik 9c

Zarządzanie