+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Konferencja “Wizje człowieka nadchodzących czasów”

Image

Założeniem naukowej konferencji międzynarodowej, na temat „Wizji człowieka nadchodzących czasów”, zorganizowanej w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, która zaplanowana została na 17 kwietnia 2019 roku (środa), będzie podjęcie deficytowego tematu, dotyczącego kierunków ewolucji człowieka nadchodzących czasów i zapewnienie uniknięcia przez rodzaj ludzki gatunkowej katastrofy. Ważnym elementem założeń konferencji naukowej, będzie interdyscyplinarne podjęcie tematu, zdefiniowania warunków, które umożliwią człowiekowi, nie tylko uniknięcie gatunkowej katastrofy, ale dynamiczny rozwój w nadchodzących dziesięcioleciach, zarówno w skali mikro, jak i makro. Konferencja będzie posiadała charakter interdyscyplinarny. Zatem obok pedagogów, w konferencji uczestniczyć będą ekonomiści, filozofowie, socjolodzy, specjaliści z zakresu różnych dziedzin nauki o prawie i państwie. Konferencja odbywać się będzie w reprezentacyjnej sali senatu WSM i posiadać będzie elitarny charakter. Natomiast jej ważnym plonem, będzie publikacja książkowa, pod ogólnym tytułem „Wizja człowieka nadchodzących czasów”.


Przewiduje się dość oryginalny sposób realizacji konferencji. Wszyscy referenci, będą mieli po 15 minut na przedstawienie głównych tez swojego referatu i potem następne 15 minut, na odpowiedzi na pytania. Zarówno zadane przez osoby zgromadzone na sali obrad, nie będące referentami, jak też osoby będące referentami na konferencji. W rezultacie konferencji, referenci przygotują swoje publikacje, objętości około 1 arkusza wydawniczego, uwzględniając w nich, zarówno dotychczasowe swoje przemyślenia, jak też wyciągając wnioski z otrzymanych na konferencji pytań i uwag, do ich syntezy referatu, zgłoszone przez współreferentów, jak też osób zgromadzonych na odbywanej konferencji naukowej. W tym, zaproszonych przedstawicieli nauki oraz studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej, którzy zawiadomią profesora W. Pomykało, do dnia 2 kwietnia 2019 roku, na jego adres e mail, o swojej chęci uczestnictwa w konferencji i otrzymają potwierdzenie przyjęcia ich zgłoszenia. Adres email do prof. Wojciech Pomykało – prof.wpomykalo@wp.pl. Tą sama drogą, mogą się zgłosić zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi innych uczelni oraz inne osoby, zainteresowane konferencją i uczestniczyć po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia ich zgłoszenia.

Przewiduje się, że konferencja będzie trwała od godz.10.00 do godz. 16.00, z przerwą obiadową od godz. 13.00- 14.00. Organizator konferencji i inne osoby zaangażowane w jej przygotowanie, chętnie zapraszają innych niż referenci, uczestników konferencji. Temat konferencji, jest nie tylko oryginalny, ale nabierający współcześnie coraz większego znaczenia i koncentrujący coraz większą uwagę, coraz szerszych kręgów społecznych.


Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w konferencji według przedstawionych zasad.
Z poważaniem prof. dr hab. Wojciech Pomykało

Program konferencji

1. Prof. Wojciech Pomykało „Wizje człowieka nadchodzących czasów. Czy i pod jakimi warunkami, współczesny globalny człowiek, może uniknąć gatunkowej katastrofy i zapewnić sobie długodystansowy pomyślny rozwój?”
2. Prof. Zbigniew Madej „Czy homo œconomicus przeżyje nadchodzące czasy?”
3. Prof. Władysław Szymański „Problemy globalne a człowiek”
4. Prof. Maria Szyszkowska „Szanse i zagrożenia w upowszechnieniu człowieka o indywidualności uspołecznionej”
5. Prof. Zdzisław Sirojć „Szanse i zagrożenia człowieka przyszłości- pracującego i żyjącego w wielkich aglomeracjach”
6. Prof. Jerzy Jaskiernia „Prawno-ustrojowe oraz konstytucyjne warunki zapewnienia pomyślności człowieka w nadchodzących czasach”
7. Prof. Genowefa Grabowska „Prawo i ekologia w kształtowaniu człowieka przyszłości”
8. Prof. Wojciech Huebner „Wizja człowieka Jedwabnego Szlaku”
9. Prof. Valery Bebyk „Konfucjanizm, jako źródło inspiracji człowieka nadchodzących czasów”
10. Prof. Wang Hongbo „Wizje Chińczyka przyszłości”