+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Prof. Wojciech Pomykało otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa

45 lat temu prof. Wojciech Pomykało ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 2020 r. nadamo mu najwyższą godność akademicką – tytuł doktora honoris causa. Profesor Pomykało dołączył do grona innych postaci, które otrzymały ten tytuł, m.in. do Marii Skłodowskiej-Curie, Wacława Piotra Zalewskiego, Franco Gianniniego czy Jeana-Paula Larçona.

Prof. dr hab. Wojciech Pomykało specjalizuje się w następujących zakresach: pedagogika, teoria wychowania, antropologiczno-filozoficzne podstawy edukacji, interdyscyplinarne studia dotyczące kształtowanie osobowości człowieka XXI wieku.

Prof. dr hab. Wojciech Pomykało od kilkudziesięciu lat zajmuje się problematyką teorii wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem kreacji wizji człowieka, a zwłaszcza Polki i Polaka nadchodzących czasów.

Pracę doktorską obronił w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w 1976 roku, była ona poświęcona determinantom kształtowania osobowości Polaka obecnych i nadchodzących czasów. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Bogdan Suchodolski, prof. dr hab. Jan Szczepański, prof. dr hab. Włodzimierz Szewczuk. Praca ukazała się w formie książki pt. „Kształtowanie ideału wychowawczego w PRL w latach 1944-1976”, (Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1977). Pracę habilitacyjną W. Pomykało obronił w Instytucie Pedagogiki Ogólnej Akademii Nauk Pedagogicznych ZSRR w roku 1985, na podstawie której została wydana książka pt.: „Spór o ideał Polaka”, z przedmową prof. B. Suchodolskiego, (Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986 rok). Największe znaczenie w dorobku naukowym W. Pomykało, miało przygotowanie koncepcji i zrealizowanie jedynej w Polsce po II wojnie światowej „Encyklopedii Pedagogicznej”, wydanej przez Fundację Innowacja, pod redakcją W. Pomykało w 1997 roku (sprzedanej w nakładzie 150 tys. egzemplarzy).

Ważnym elementem dorobku prof. Wojciecha Pomykało jest jego książka „O mądrości, światopoglądzie i osobowości:, wydanej przez Fundację Innowacja i Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną Warszawa 2004 r. W latach 1996 – 2010, prof. W. Pomykało, kierował utworzoną przez siebie Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Warszawie, która z 400 studentów w 1996 roku, w 2010 doszła do 10 000 studentów. Była jak dotąd, jedyną w Polsce uczelnią realizującą pełnowymiarowe i pełnowartościowe kształcenie na odległość, realizowane przy udziale własnej stacji TV „Edusat” (nagrodzonej w 2008 roku, prestiżową nagrodą Cyfry Plus – największej satelity telewizyjnej). Prof. W. Pomykało od 2012 roku jest członkiem Komitetu Naukowego corocznej międzynarodowej konferencji prawników i innych przedstawicieli nauk społecznych, organizowanych w Sejmie RP przez Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach poświęconych interdyscyplinarnie traktowanym prawom człowieka. Na każdej z dorocznych sesji tej konferencji wygłasza referaty dotyczące znaczenia ewolucji człowieka w realizacji jego praw.

W 2017 roku prof. W. Pomykało podjął pracę w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, na stanowisku profesora pedagogiki. Obok realizowanych wykładów na temat podstaw współczesnej pedagogiki, teorii wychowania i dziejów myśli pedagogicznej oraz metodologicznych podstaw współczesnych nauk społecznych, prof. W. Pomykało, zorganizował w roku 2019 konferencję z udziałem wybitnych uczonych, takich jak m. in.: prof. dr hab. Zbigniew Madej, prof. dr hab. Władysław Szymański, prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, prof. dr hab. Wojciech Hubner, prof. dr hab. Maria Szyszkowska czy prof. dr hab. Józef Półturzycki – poświęconej problematyce nieznanych lub słabo znanych przeobrażeniom zachodzącym we współczesnych Chinach Konferencja ta, została poświęcona fenomenowi chińskiemu która oznacza podjęcie problemów z tego zakresu o szczególnym znaczeniu dla kształtowania współczesnego człowieka. Z konferencji tej, ukazała się książka, wydana przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, pod redakcja naukowa prof. dr hab. Wojciecha Pomykało pod tytułem : „Zagadki chińskiego sukcesu”. Jednocześnie prof. Wojciech Pomykało, oddał do druku w Wydawnictwie Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, monografię pt.: „Człowiek przyszłości”, która dotyczy wizji człowieka przyszłości w obecnie trudnej epoce, stawiającej współczesnego człowieka globalnego na rozstajnych drogach oraz wobec trudnych wyborów, mogących się zakończyć zarówno jego klęska gatunkową, jak i jego nowymi gatunkowymi sukcesami. Prof. W. Pomykało, pełni obecnie funkcję redaktora naczelnego czasopisma Wyższej Szkoły Menedżerskiej ,,Studia Społeczne”, na łamach którego opublikował – obok wielu artykułów wielu wysoko cenionych autorów w polskich naukach społecznych – też szereg własnych naukowych publikacji poświęconych kondycji współczesnego człowieka i jego zagrożeń i nowych szans rozwojowych.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, autor opracował i opublikował około 120 prac, zarówno w książkach polskich i czasopismach polskich i zagranicznych, w tym zwłaszcza w polsko-ukraińskim naukowym czasopiśmie Internetowym „Nauki społeczno-humanistyczne”, którego jest redaktorem naczelnym.

dyplom pomykało honoris causa 1