+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

VI Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Vitruvian Man w poszukiwaniu metody pt. Dyskurs międzypokoleniowy w obliczu wartości

Katedra Pedagogiki Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie zaprasza do udziału w VI konferencji tematycznej, która odbędzie się 17 czerwca 2023 r. Partnerem Konferencji jest Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu, Wydział Humanistyczny Akademii Finansów i Biznesu Vistula Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz Towarzystwo Naukowe Educare w Pułtusku.

Konferencja jest bezpłatna i będzie prowadzona  w formie hybrydowej w budynku MANS, ul. Kawęczyńska 36 oraz zdalnie na platformie Teams.

Organizatorzy konferencji, planują dyskusję na temat problematyki zróżnicowania międzypokoleniowego w obszarze postaw, umiejętności, systemu wartości w zakresie zjawisk wpisanych w kontekst współczesnych społeczności stykających się z brakiem poczucia bezpieczeństwa, niestabilności czy niepewnej przyszłości w zakresach: pedagogicznym, społecznym, przyrodniczym, ekologicznym i politycznym. Wielorakość i skomplikowanie powyższej problematyki domaga się rozpoznania w zakresie różnych dyscyplin naukowych od pedagogiki, przez socjologię, psychologię, aż po bezpieczeństwo i politologię.

               Thomas Khun przedstawia założenia „rewolucji naukowej” jednocześnie wskazując, iż nie jest możliwe omówienie działań rewolucyjnych bez odniesienia do anomalii pojawiającej się wówczas, gdy określone problemy nie mogą zostać rozwiązane za pomocą utartych zasad i metod postępowania to jednocześnie wskazuje, iż zmiany społeczne – a my jako społeczeństwo jesteśmy w stałej zmianie – musimy dostosowywać działania badawcze według nowych występujących zjawisk a także metod, które najbardziej odpowiedzialnie będą opisywać rzeczywistość społeczną. Thomas Khun sformułował zasadę nierówności paradygmatu w badaniach naukowych. Zasada ta została podważona  co stało się główną przyczyną badań mieszanych. 

Organizatorzy konferencji proponują rozważania w różnorodnych formułach tematycznych. Szósta edycja konferencji kładzie nacisk na problematykę relacji międzypokoleniowych oraz problemy badawcze w zakresie metodologii badań społecznych, pedagogicznych oraz kulturowych. To także możliwość przedstawienia „widzenia współczesnego świata” przez młodych pedagogów skupionych wokół Koła Młodych Pedagogów MENTOR oraz Socjologicznego Koła MANS. Będzie to także możliwość wymiany doświadczeń między młodymi adeptami sztuki naukowo – badawczej
i doświadczonymi badaczami. 

Cele Konferencji

Jest przybliżenie bardzo szerokiej problematyki  wartości i postaw społecznych a także systemu aksjologicznego we współczesnej sytuacji społeczno-politycznej. Jako organizatorzy chcemy skupić się na nowej sytuacji w przestrzeni społecznej, która obok tragedii pandemii oraz wojny w Ukrainie „przeorganizowała” współczesność postaw społecznych, spowodowała powstanie szerokiego spektrum podziałów społecznych oraz dychotomii – także w zakresie międzypokoleniowym i wielokulturowym. Istotne w tym kontekście jest wyniesienie doświadczeń i wiedzy na przyszłość. Konferencja jest elementem cyklicznego projektu metodologicznego realizowanego przez Katedrę Pedagogiki Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Problematyka konferencji

 1. Kształtowanie postaw wobec zmian społecznych.
 2. Badania społeczne, pedagogiczne, antropologiczne w środowisku społecznym
  z uwzględnieniem  wzrostu heterogeniczności i multikulturowości społeczeństwa.
 3. Systemy wartości młodych Polaków w kontekście sytuacji postpandemicznej
  i wojennej.
 4. Kształtowanie metod badawczych w zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie.

Jesteśmy otwarci na nowe kwestie i propozycje uczestników. 

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Włodzimierz RUDENKO, prof. MANS
 • dr Roland DOBRZENIECKI-ŁUKASIEWICZ, MANS
 • dr Aleksandra Chmielewska Uniwersytet Warszawski
 • Dawid GAJDZIŃSKI –  Socjologiczne Koło Naukowe MANS
 • Jacek OSTROWSKI –  Socjologiczne Koło Naukowe MANS
 • Aneta  WOJCIECHOWICZ – Socjologiczne Koło Naukowe MANS
 • Daria KRAWCZYK – Socjologiczne Koło Naukowe MANS
 • Wioletta GAJEWSKA – Koło Młodych Pedagogów MENTOR
 • Agata WŁADZIŃSKA – Koło Młodych Pedagogów MENTOR

Komitet naukowy

 • prof. dr hab., dr h.c.m. Stanisław DAWIDZIUK
 • dr hab. inż. dr h.c. Zbigniew  CIEKANOWSKI, prof. MANS
 • dr hab. Maciej KOŁODZIEJSKI, prof. UMK
 • dr hab. Norbert G. PIKUŁA Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, prof. UP
 • dr hab. Włodzimierz RUDENKO, prof. MANS
 • dr hab. inż. Elżbieta SAŁATA, prof. UTH Rad.
 • dr hab. Zdzisław SIROJĆ, prof. MANS
 • dr hab. Małgorzata SUCH-PYRGIEL, prof. WSGE
 • dr Roland DOBRZENIECKI–ŁUKASIEWICZ – MANS
 • dr Anna KOZŁOWSKA – SGH
 • dr Izabella KUST – MANS
 • dr Joanna MICHALAK-DAWIDZIUK, prof. MANS
 • dr Aleksandra CHMIELEWSKA Uniwersytet Warszawski

9.00 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJIpowitanie Gości

Wystąpienie dr. hab., dr h.c.m. Stanisława DAWIDZIUKA, prof. MANS, Prezydenta Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora dr hab. inż. dr h.c. Zbigniewa CIEKANOWSKIEGO, prof. MANS

Moderator konferencji Dr Roland DOBRZENIECKI-ŁUKASIEWICZ

9.15 Prof. dr hab. Włodzimierz RUDENKO, MANS – Problem badań pedagogicznych jako kategoria metodologiczna

9.30  Dr hab. prof. APS Franciszek SZLOSEK, APS  -Badania mieszane

9.45 Dr Marlena KONDRAT, Colegium Civitas– Różnorodność pokoleniowa i współpraca przedstawicieli pokoleń X,Y, Z jako czynnik zwiększający efektywność pracy zespołowej,

10.00 Dr Maria SZYMAŃSKA Akademia  Ignatianum w Krakowie – Metoda narracyjno-transformacyjna w pracy pedagoga -badacza

10.15 Dr hab. prof. WSGE Małgorzata SUCH-PYRGIEL Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – Wartości i potrzeby w społeczeństwie cyfrowym w świetle wyników badań

10.30 Prof. dr hab. Ihor WOJTOWICZ Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem, Podstawy metodologiczne modelu kształcenia zawodowego w szkołach wyższych

10.45.   Dr Krzysztof WERESZCZYŃSKI MANS – Dobro dziecka i dobrostan jako kategorie dydaktyczne w kontekście badań kształcenia zdalnego.

11.00-11.15 przerwa kawowa

Panel

Rzeczywistość i przyszłość w kontekście pedagogicznym i wychowawczym

11.15 mgr Konrad K. KUŹMA, APSPróby reprezentatywne w badaniach online 

11.30 Dr Angelika KLESZCZEWSKA MANS – Tłumienie i uwrażliwienie oraz stereotypy płciowe w grupie kobiet i mężczyzn z pokolenia baby boomers i z pokolenia Z

11.45 Mgr Melani RACZEK, SGHFundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych – próba oceny rozwiązania po roku funkcjonowania

12.00 Natalia WRYK UWskuteczność influenserów w promowaniu marek własnych

12.15 Dr Zbigniew CHMIELEWSKI SGH – Bezpieczeństwo na styku systemów

12.30. Uliana LUKANIUK Collegium CivitasZarządzanie kryzysowe w czasie wojny na podstawie Placówki Oświatowej Liceum Kosowskie Nr.1 Jaroslawa Mudroho

12.45 Dr Aleksandra CHMIELEWSKA UW, Przemysław Broniszewski Prezes MOC TV–  Potrzeby pokoleniowe a wybór mediów

13.00Koło Młodych Pedagogów MENTOR

Pedagogiczne dylematy edukacyjnej codzienności

1.      Nauczyciel czy jest to trafny wybór zawodu? – opiekun Koła dr Izabella Kust

2.      Czy na kierunki pedagogiczne powinny obowiązywać rozmowy kwalifikacyjne? 
           Laura Miemiec

3.        Kształcenie masowe czy elitarne? – Olga Sanzhieva

4.      Nauczyciel w przedszkolu i w szkole – czy jest to trafny wybór zawodu? – Wioletta Gajewska


Panel

Rzeczywistość rekomendowana

Panel Rzeczywistość rekomendowana jest nowym miejscem w agendzie konferencji Vitruvian, w której prezentowane będą najnowsze publikacje z zakresu nauk społecznych oraz metod nauk społecznych. Jako organizatorzy jesteśmy oczywiście otwarci na propozycję publikacji. Miejsce to ma przede wszystkim za zadanie promocję prac naukowych zarówno doświadczonych naukowców jak i młodych adeptów sztuki naukowej (studentów, doktorantów)

W Panelu wystąpienie Profesorów: Marek Jabłonowski, Mariusz Włodarczyk, Wojciech Jakubowski – na temat książki pt Zarys historii do 1945 roku

14.00 –Planowane zakończenie obrad – wnioski pokonferencyjne – omówienie wystąpień, informacje dotyczące wymogów redakcyjnych planowanej publikacji.