+48 22 59 00 730

Zajęcia w roku akademickim 2020/21 będą prowadzone w systemie mieszanym

Szanowni Państwo
Wykładowcy Akademiccy, Pracownicy Administracyjni oraz Studenci
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Uwzględniając dynamiczną sytuację wynikającą z zagrożenia epidemicznego oraz obowiązującego reżimu sanitarnego uprzejmie informuję, iż w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zajęcia dydaktyczne będą realizowane w systemie mieszanym tj. zajęcia teoretyczne, seminaria dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie), lektoraty oraz inne zajęcia niewymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane w formie on-line, natomiast pozostałe zajęcia praktyczne w siedzibie Uczelni lub siedzibach Filii Uczelni. Wybrany system umożliwi realizację zajęć praktycznych na poszczególnych kierunkach kształcenia, a także adaptację w środowisku akademickim studentów pierwszego roku studiów.

Ramowa organizacja roku akademickiego 2020/21 określona w Zarządzeniu 1/07/2020 Rektora Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 ( dostępny w BIP – Biuletyn Urzędowy Rektora) obecnie nie ulega zmianie. Szczegółowy harmonogram zajęć planowany na semestr zimowy nowego roku akademickiego dla poszczególnych kierunków kształcenia zostanie podany w drugiej połowie września 2020 r.

W dniu 26 sierpnia br. podpisałem zarządzenie m 1/08/2020 w sprawie realizacji obowiązku świadczenia pracy przez pracowników Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, które określa organizację pracy m. in. kadry kierowniczej, pracowników akademickich oraz administracyjnych Uczelni. Uprzejmie proszę o dostosowanie się do wymagań określonych w ww. akcie prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasady terminowości. System procesu dydaktycznego na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 zostanie ogłoszony miesiąc przed rozpoczęciem semestru.

Studenci odbywający zajęcia zgodnie z harmonogramem w siedzibie Uczelni, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenta WSM w Warszawie będą mogli skorzystać z zakwaterowania na czas realizacji zajęć.

W trosce o doskonalenie procesu kształcenia realizowanego w formie on-line Uczelnia zapewnia obowiązkowe szkolenie dla kadry akademickiej WSM w Warszawie w zakresie programów: Moodle, MS Teams oraz Wirtualny Dziekanat. Szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie od września do połowy października br. Informacje dotyczące I szkolenia określone zostaną w zarządzeniu oraz będą doprecyzowywane w komunikacie.

O zmianach wynikających z dynamicznej sytuacji epidemicznej będą Państwo informowani na bieżąco poprzez zarządzenia znajdujące się w BIP – Biuletyn Urzędowy Rektora oraz komunikaty zamieszczane na stronie internetowej Uczelni.

Licząc na zrozumienie oraz otwartość na ewentualne zmiany wynikające z niepewnej, dynamicznej sytuacji, życzę dobrego nowego roku akademickiego 2020/2021.

Jego Magnificencja Rektor
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

prof. dr hab.Henryk Stańczyk

Zajęcia_w_roku_akademickim_202021_będą_prowadzone_w_systemie_mieszanym.pdf