mgr Joanna Ćwiąkała

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2001-2006), magister, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: pedagogika terapeutyczna i wychowanie przedszkolne oraz nauczanie plastyki. Posiadam kwalifikacje z zakresu prowadzenia terapii integracji sensorycznej (2006) oraz ukończony kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej (2011). Nieprzerwanie od 2006 jestem czynnym nauczycielem wychowania przedszkolnego; posiadam stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany. Wielokrotnie byłam opiekunem stażystek będących […]

dr Krzysztof Wereszczyński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność: andragogika, zainteresowania naukowe: pedeutologia, doskonalenie nauczycieli, edukacja dorosłych, dydaktyka ogólna, kształcenie na odległość, dydaktyka historii, prawo oświatowe. Nauczyciel dyplomowany (30 lat stażu pracy), arbiter Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim, członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej,  prezes Konińskiego Oddziału Polskiego […]

dr Maria Staworzyńska-Grządziel

Autorka wielu publikacji naukowych.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej z zakresu pedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Zainteresowania naukowe obejmująwszechstronny rozwój dziecka w aspekcie krytycznej analizy wybranych rozwiązań zaczerpniętych z praktyki szkolnej i przedszkolnej oraz wskazania lepszych rozwiązań postępowania pedagogicznego.  W pracy naukowo-dydaktycznej szczególne miejsce zajmuje problematyka dotycząca systemu wartości oraz funkcjonowania fałszywej świadomości multimedialnej dziecka w świetle nowej rzeczywistości kształcenia – pomiędzy deklarowanym i urzeczywistnianym systemem wartości.   Promotor wielu […]

dr hab. Włodzimierz Rudenko prof. Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

Włodzimierz (Volodymyr) Rudenko – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność pedagogika zawodowa, obszar zainteresowań: metodologia pedagogiki, procesy integracyjne i innowacje w edukacji, cywilizacyjno-kulturowy kontekst kształcenia zawodowego, humanizowanie szkolnictwa wyższego, metody badań statystycznych w pedagogice, stosowanie technologii komputerowych w edukacji. Autor ponad 120 publikacji naukowych i naukowo-dydaktycznych, w tym czterech podręczników dla szkół wyższych. Doświadczenie na stanowisku Kierownika Katedry oraz Dziekana Wydziału Ukraińsko-Polskiego na Instytucie Słowianoznawstwa […]

dr Joanna Michalak-Dawidziuk

Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność naukowa zarządzanie oświatą, obszar zainteresowań: uczenie się przez całe życie (lifelong learning) oraz jakość w procesie kształcenia. Doświadczenie zawodowe w administracji rządowej: w Ministerstwie Edukacji Narodowej i w Ministerstwie Kultury. W latach 2005 – 2008 Członek Grupy do Spraw Młodzieży w Brukseli. Autorka kilkunastu artykułów z zakresu wdrażania reformy systemu edukacji, w tym m. in. publikacje na temat wyników ogólnopolskich badań […]

dr Izabella Kust

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność naukowa zarządzanie oświatą; obszar zainteresowań – szkolnictwo zawodowe, jakość w edukacji, proces zmian, badania ewaluacyjne w oświacie. W latach 2010 – 2012 udział w pracach nad opracowywaniem zmian systemu sprawowania nadzoru pedagogicznego w ramach Projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II” w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1. […]

dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz

Dr n. hum. socjolog, politolog, adiunkt w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Zainteresowania naukowe i pozanaukowe obejmują problematykę bezdomności oraz polskiej emigracji w Europie w zakresie problematyki przenoszenia bezdomności, bezdomności transgranicznej i relacje intragrupowe w środowisku emigracji polskiej. Ponadto praca zawodowa i naukowa obejmuje problematykę rodziny w spektrum wykluczenia, rodziny zastępcze, deinstytucjonalizację. wykluczenie społeczne (cyberwykluczenie, wykluczenie więźniów, religijne aspekty inkluzji osób wykluczonych, ewangelizacja przez sztukę). Istotnym […]

prof. dr hab., dr h.c.m. Stanisław Dawidziuk

Dr nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność współczesna historia, obszar zainteresowań: zarządzanie, przedsiębiorczość, teoria kształcenia. Założyciel i wieloletni Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. W 2005 r. jako jedyny naukowiec z Polski otrzymał w Oxfordzie Złoty Medal z szarfą „Zjednoczona Europa” w dowód osobistych zasług w propagowaniu integracji europejskiej. Członek Złotej Loży Business Centre Club. Uzyskał w 2011 r. nominację BCC do Złotej Statuetki Lidera Polskiego […]