+48 22 59 00 730

Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych

Conference “Security of technological solutions in the face of the economic crisis”

Serdecznie zapraszamy 30 czerwca do udziału w konferencji naukowej, której celem jest wymiana doświadczeń ekspertów obszaru zarządzania inżynierią produkcji.
Wraz z rozwojem przemysłu i wszechobecnej automatyzacji współczesnym wyzwaniem staje się świadomość cyberzagrożeń, które mogą spowodować przestój produkcji i sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Tematyka konferencji dotyczy aktualnych zagadnień rozwoju przemysłu 4.0 oraz trendów rewolucji przemysłowej 5.0. Dyskusja przedstawicieli ośrodków badawczych i naukowych jest niezbędnym elementem w procesie inicjowania nowych rozwiązań, stąd zapraszamy do wystąpień prelegentów w czterech obszarach tematycznych:  

 • Sektor Invited presentations from partners
 • Sektor IT
 • Sektor Przemysłowy
 • Sektor Zarządzania

Komitet organizacyjny:

dr Piotr MIKOSIK — przewodniczący
dr inż. Emil RATTER — sekretarz

Rada programowa:

 • prof. dr S. NEDUNCHELIYAN  
 • prof. dr Dilip Kumar SHARMA
 • prof. dr Surendra Kumar SAINI
 • prof. dr Sudhir Kumar SHARMA
 • prof. dr Nilesh ARORA
 • prof. Vinay RISHIWAL 
 • prof. Marcin PAPRZYCKI
 • dr Agnieszka KRÓL
 • dr inż. Jacek PULWARSKI
 • dr inż. Paweł FIGAT
 • dr inż. Stanisław NADER

Informacje organizacyjne:

 • Konferencja jest bezpłatna i będzie realizowana w trybie online
 • Termin konferencji: 30 czerwca 2022 r.
 • Propozycje opracowań pisemnych poruszanej na konferencji tematyki, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w formie rozdziału w monografii Wydawnictwa WSM (80 -100 pkt.) lub w Zeszycie Naukowym WSM — Sprawy społeczne (20 pkt.)
 • Certyfikaty udziału w Konferencji będą przyznane prelegentom
 • Link do udziału w Konferencji — KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH

Ważne terminy:

 • Zgłoszenia tytułu wystąpienia/artykułu wraz z krótkim opisem jego treści do 20 czerwca
 • Nadesłanie tekstów wystąpień/artykułów do 20 czerwca

Wymagania edytorskie opracowania referatu:

 • Objętość tekstu przeznaczonego do publikacji — 14 do 18 stron
 • Format dokumentu Word
 • Czcionka Times New Roman — rozmiar czcionki 12 pkt.
 • Interlinia — 1,5 pkt.
 • Przypisy dolne — rozmiar czcionki 10 pkt.
 • Bibliografia
 • Streszczenie do 0,5 strony w języku polskim i angielskim
 • Słowa kluczowe

Sekretariat konferencji:

mgr Aneta PARKER
aneta.parker2111@gmail.com

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
konferencja@mans.org.pl
Tel.: 575059606
https://mans.org.pl/


On June 30, we cordially invite you to participate in a scientific conference aimed at exchanging the experience of experts in the field of production engineering management. With the development of industry and ubiquitous automation, the modern challenge is the awareness of cyber threats that can cause production downtime and efficient functioning of enterprises. The subject of the conference concerns current issues of the development of industry 4.0 and trends of the industrial revolution 5.0. The discussion of representatives of research and scientific centers is an essential element in the process of initiating new solutions, hence we invite speakers in four thematic areas:

 • Invited presentations from partners sector
 • IT sector
 • Industrial Sector
 • Management Sector

Organizing Committee:

 • Piotr Mikosik, PhD- chairman
 • Emil Ratter, PhD Eng.- secretary

Advisory Board:

 • Prof. Dr. S.Neduncheliyan
 • Prof. Dr. Dilip Kumar Sharma
 • Prof. Dr. Surendra Kumar Saini
 • Prof. Dr. Sudhir Kumar Sharma
 • Prof. Dr. Nilesh Arora
 • Prof. Vinay Rishiwal
 • Prof. Marcin Paprzycki
 • Agnieszka Król, PhD
 • Jacek Pulwarski, PhD Eng.
 • Paweł Figat, PhD Eng.
 • Stanisław Nader, PhD Eng.

Organizational information:

 • The conference is free of charge and will be held online
 • Conference date: 30 June 2022
 • Proposals for written studies of the subject matter discussed at the conference, after receiving positive reviews, will be published in the form of a chapter in the monograph of the WSM Publishing House (80 -100 points) or in the Scientific Notebook of WSM — Social Affairs (20 points).
 • Certificates of participation in the Conference will be awarded to speakers · Link to participation in the Conference — CONFERENCE SECURITY OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

Important dates:

 • Submission of the title of the speech/article along with a short description of its content by June 20
 • Submission of texts of speeches/articles by 20 June

Editorial requirements for the development of the paper:

 • Volume of text to be published – 14 to 18 pages
 • Word document format
 • Times New Roman font – font size 12 pt.
 • Line spacing — 1.5 points.
 • Footnotes – Font size 10 pt.
 • Bibliography
 • Abstract up to 0.5 pages in Polish and English
 • Keyword

Conference Secretariat:
Aneta Parker
aneta.parker2111@gmail.com
Warsaw School of Management konferencja@mans.org.pl
Tel.: 575059606
https://mans.org.pl