+48 22 59 00 730

Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: ,,Inteligencja emocjonalna menedżerów z niepełnosprawnością – perspektywa międzynarodowa” – 21.03.2024 r./ International Scientific Conference entitled “Emotional intelligence of managers with disabilities – international perspective”

Cel / Goal

Stworzenie przestrzeni do pogłębionej refleksji, wymiany doświadczeń międzynarodowych i dyskusji na temat roli inteligencji emocjonalnej w ujęciu interdyscyplinarnym oraz promowanie równych szans i budowanie społecznego wsparcia na rynku pracy dla menedżerów z niepełnosprawnością.

Goal to create a space for in-depth reflection, exchange of international experiences and discussion on the role of emotional intelligence from an interdisciplinary perspective, as well as to promote equal opportunities and build social support in the labor market for managers with disabilities.

Ważne daty / Important dates

15.02.2024 – Wysłanie formularza zgłoszeniowego

10.03.2024 r. – Nadsyłanie referatów 

21.03.2024 r. Konferencja

Bloki tematyczne:

Inteligencja emocjonalna - ujęcie teoretyczne

Emotional intelligence - theoretical approach

Inteligencja emocjonalna w środowisku pracy -ujęcie międzynarodowe

Emotional intelligence in the work environment - an international approach

Inteligencja emocjonalna menedżerów z niepełnosprawnością na rynku pracy – wyniki badań empirycznych

Emotional intelligence of managers with disabilities on the labor market - results of empirical research

Komitet naukowy konferencji

 • dr hab. inż. dr h.c. ZBIGNIEW CIEKANOWSKI, prof. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie Polska
 • prof. dr hab., dr h.c.m. STANISŁAW DAWIDZIUK, prof. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie Polska
 • dr JOANNA MICHALAK-DAWIDZIUK, prof. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Polska
 • prof. MILEN BALTOV, Burgas Free University, Bułgaria  
 • prof. STELLA BALTOVA, International Bussines School, SOFIA, Bułgaria
 • prof. dr inż. PETER ADAMISIN, University of Presov, Słowacja  
 • prof. dr hab. ANATOLIJ RADKEWYCZ, Ukraiński Państwowy Uniwersytet Nauki i Technologii, Ukraina
 • prof. dr hab. MAŁGORZATA SUCH-PYRGIEL, Akademia Nauk Stosowanych WSGE w Józefowie, Polska 
 • prof. dr hab. inż. STANISŁAW MARCINIAK, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Polska
 • dr AGNIESZKA KRÓL, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Polska 
 • dr inż.  MARZENA KACPRZAK, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska 
 • dr JOLANTA CICHOWSKA, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Polska
 • dr inż. KINGA GRUZIEL, Koordynator ds. osób z niepełnosprawnościami, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów, Polska
 • Prof. habil. Manuela Rozalia GABOR, PhD Dept. Economic Sciences Head of Department of Economic Research ”GE Palade” Univ Med Pharm Sc & Techn Tîrgu Mures, Rumunia
 • Dr. Nikola ABRAMOVIC University of Adriatic Bar Czarnogóra
 • dr BOGUSŁAW KOZŁOWSKI, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, Polska 
 • GRZEGORZ KOZŁOWSKI, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, Polska 
 • mgr ALEKSANDRA SPYCHAŁA, Fundacja Wspierania Rehabilitacji i Integracji Osób Niepełnosprawnych im. Prof. Aleksandra Hulka, Polska

Scientific committee of the conference

 • dr. hab. Eng., dr hc. ZBIGNIEW CIEKANOWSKI, Warsaw Management University, Poland
 • Prof. dr. hab., dr hcm. STANISŁAW DAWIDZIUK Warsaw Management University, Poland
 • Dr. JOANNA MICHALAK-DAWIDZIUK, Prof. Warsaw Management University, Poland
 • Prof. MILEN BALTOV Burgas Free University, Burgas,  Bulgaria
 • Prof. STELLA BALTOVA, International Business School, SOFIA, Bulgaria
 • Prof. Dr. Eng. PETER ADAMSIN, University of Presov, Slovakia
 • Prof. Ph.D. ANATOLY RADKEVYCH , Ukrainian State University of Science and Technology, Ukraine
 • Prof. Ph.D. MAŁGORZATA SUCH-PYRGIEL, University of Euroregional Economy in Józefów, Poland
 • Prof. Ph.D. engineer STANISŁAW MARCINIAK , Warsaw Management University, Poland
 • Dr. AGNIESZKA KRÓL, Dean, Warsaw Management University, Poland
 • Dr. Eng. MARZENA KACPRZAK, Warsaw University of Life Sciences, Poland
 • dr JOLANTA CICHOWSKA, Bydgoszcz University of Science and Technology, Poland
 • dr inż. KINGA GRUZIEL, Koordynator ds. osób z niepełnosprawnościami, Warsaw University of Life Sciences, Poland
 • Prof. habil. Manuela Rozalia GABOR, PhD Dept. Economic Sciences Head of Department of Economic Research ”GE Palade” Univ Med Pharm Sc & Techn Tîrgu Mures, Romania
 • Dr. Nikola ABRAMOVIC University of Adriatic Bar Montenegro
 • BOGUSŁAW KOZŁOWSKI , Polish Foundation for the Hard of Hearing, Poland
 • GRZEGORZ KOZŁOWSKI, Polish Foundation for the Hard of Hearing, Poland
 • ALEKSANDRA SPYCHAŁA, MA, “The Prof. Aleksander Hulka – Foundation for the Support of Rehabilitation and Integration of Disabled People”, Poland

Komitet organizacyjny konferencji

 • dr IRENEUSZ THOMAS             e-mail: ireneusz.thomas@mans.org.pl
 • mgr ANNA KACPRZAK              e-mail: anna.kacprzak@mans.org.pl

Conference organizing committee

 • Dr. IRENEUSZ THOMAS            e-mail: ireneusz.thomas@mans.org.pl
 • ANNA KACPRZAK, MA              e-mail: anna.kacprzak@mans.org.pl

Program konferencji

 • 08:00 – 09:00    Rejestracja
 • 09:00 – 09:30    Oficjalne rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników
 • 09:30 – 10:00    Przerwa kawowa 
 • 10:00 – 11:30    Panel dyskusyjny 1 
 • 11:30 – 12:00    Przerwa kawowa 
 • 12:00 – 13:30    Panel dyskusyjny 2 
 • 13:30 – 14:30    Obiad
 • 14:30 – 16:00    Panel dyskusyjny 3 
 • 16:30 – 15:45    Przerwa kawowa 
 • 15:45 – 17:00    Podsumowanie dyskusji oraz wnioski z konferencji.

Conference programme

 • 08:00 – 09:00 Registration
 • 09:00 – 09:30 Official opening of the conference, welcome of participants
 • 09:30 – 10:00 Coffee break 
 • 10:00 – 11:30 Discussion panel 1 
 • 11:30 – 12:00 Coffee break 
 • 12:00 – 13:30 Discussion panel 2 
 • 13:30 – 14:30 Lunch                                                                                   
 • 14:30 – 16:00 Discussion panel 3 
 • 16:30 – 15:45 Coffee break 
 • 15:45 – 17:00 Summary of the discussion and conclusions from the conference.

Konferencja w systemie hybrydowym

Conference in a hybrid system

Link do konferencji na MS TEAMS

Meeting ID: 338 995 469 086 

Passcode: G7kA2f