dr Katarzyna Kocoń-Rychter

Doktor nauk medycznych, psycholog, psychoterapeutka.  Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie (2003), kursu psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (2009), obroniła pracę doktorską w IPIN (2010), odbyła studia podyplomowe z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej (SWPS, 2008) i Psychologii Klinicznej (Akademia Pedagogiki Specjalnej i IPiN, 2012). Doświadczenie zawodowe zdobywa od […]

dr Krzysztof Najdzik

Tytuł doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie uzyskał na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. W swojej działalności naukowej i badawczej zajmuje się bezpieczeństwem obszaru Europy Środkowo – Wschodniej, polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz teoriami i modelami architektury bezpieczeństwa globalnego i regionalnego w prakseologii teorii gier. Zawodowo związany z administracją samorządową i rządową, realizując zadania z zakresu bezpieczeństwa państwa.

dr Tomasz Tyburcy

Adiunkt na Wydziale Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, uzyskując tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy magisterskiej pt. „Wypadek komunikacyjny w polskim prawie karnym”, przygotowanej pod kierunkiem naukowym dr. hab. Antoniego Bojańczyka. W tej jednostce ukończył również studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.  Następnie ukończył studia […]

dr Tomasz Zaborek

Prawnik, specjalizuje się w dziedzinie prawa finansowego i podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doktor nauk prawnych (KUL, 2007). Od 2008 roku pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Pracownik Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Autor prac z zakresu finansów publicznych, prawa podatkowego, […]