+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Usprawnienie systemu preferencyjnych kredytów studenckich

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów


Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym, że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta.


Więcej informacji o kredytach studenckich można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie

W związku z epidemią koronawirusa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma na uwadze, aby ten szczególny czas, związany często ze spadkiem bądź utratą dochodów nie był przeszkodą odbywaniu lub podejmowaniu studiów. Ministerstwo zamierza rozpocząć działania usprawniające system preferencyjnych kredytów studenckich.

Zwracamy się z prośbą do Studentów, aby wypełnili poniższą ankietę, która pozwoli na zdobycie informacji w zakresie organizacji systemu kredytów studenckich i wprowadzenie ewentualnych zmian w celu ich usprawnienia.

Ankieta znajduje się pod adresem: https://badania.opi.org.pl/index.php/237241

ministerstwo_pismo.png