+48 22 59 00 730

Wydział Pedagogiki i Psychologii

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Człowiek w zmieniającym się świecie. Refleksje interdyscyplinarne” – 16.03.2024 r.

Katedra Psychologii Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na VI Międzynarodową Konferencję Naukową: „Człowiek w zmieniającym się świecie. Refleksje interdyscyplinarne”, która odbędzie się 16 marca 2024 roku.

Żyjemy w ciągle zmieniającym się świecie. Dynamika zmian społecznych, kulturowych, czy ekonomicznych jest coraz większa i coraz silniej wpływa na funkcjonowanie człowieka i na jego psychikę. Nowoczesne technologie, w tym sztuczna inteligencja, nauczanie na odległość oraz praca zdalna, a także postpandemiczna rzeczywistość odciskają piętno nie tylko na psychologicznych aspektach życia jednostki, ale mają permanentny wpływ również na inne obszary ludzkiej egzystencji. Jedni upatrują w tym nowych, niedostępnych wcześniej szans, inni – zagrożeń indywidualności i niepowtarzalności człowieka. Pojawiają się cały czas nowe dylematy związane z szeroko pojętą zmianą i nowoczesnością, w tym także na płaszczyźnie moralnej czy etycznej. Funkcjonowanie w warunkach dużej niepewności wydaje się więc stanowić tym większe wyzwanie dla wszystkich, którzy zajmują się szeroko pojętą kondycją człowieka i jego środowiskiem.

Korzystając z dorobku różnych nauk i perspektyw badawczych, chcieliśmy uczynić naszą konferencję płaszczyzną wymiany refleksji teoretycznych, ale również doniesień z  badań w kontekście funkcjonowania człowieka w zmieniającym się świecie i związanych z tym kontekstów. Ze względu na interdyscyplinarny charakter konferencji, zaproszenie kierujemy zarówno do naukowców, jak i praktyków, którym bliski jest przewodni temat obrad.

Gorąco zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą konferencją. Dla ułatwienia kontaktu z zainteresowanymi podajemy adres e-mail: mans.konferencja@gmail.com

Department of Psychology of Management Academy of Applied Sciences has an honor to invite you to the 6th International Scientific Conference entitled „Human in a Changing World. Interdisciplinary Reflections”, which will take place on March 16th 2024.

We are living in a constantly changing world. The dynamics of social, cultural or economic changes increases permanently, and progressively influences human functioning and their psyche. New technologies, including artificial intelligence, distant learning, remote work, as well as post-pandemic reality had left a mark on psychological aspects of functioning. It also permanently influences other areas of human existence. Some people perceive it as new, previously unavailable, chances, while others interpret it as a threat to individuality and uniqueness of human beings. All the time there are forming new dilemmas corresponding with change and modernity understood in a broad sense, which include moral and ethical areas as well. Functioning in conditions of highly uncertain reality seems to be challenging especially to those who are dealing with human condition and their environment understood in a broad sense.    

Based on the various scientific achievements and numerous research perspectives we aim at making our conference a platform for exchange of theoretical reflections as well as empirical data concerning human functioning in different contexts of changing world. Due to the interdisciplinary nature of our conference we are addressing the invitation both to the scientists as well as practitioners to whom the topic described above is familiar.

We strongly encourage you to take an interest in our conference. Please do not hesitate to contact us via email mans.konferencja@gmail.com for further information.

After deciding to participate in the conference please fill in the application form available at: https://docs.google.com/forms/d/1xBROjxigqCCSPhMU-238Ll7AtkhgUNPgCJlvCyIKT8g/viewform?edit_requested=true                   

Po podjęciu decyzji o udziale  prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej:

Komitet organizacyjny:

 • dr Aleksandra Jędryszek-Geisler
 • dr Angelika Kleszczewska-Albińska
 • dr Katarzyna Kocoń-Rychter
 • dr Patrycjusz Matwiejczuk
 • dr Aneta Pasternak
 • dr Kamila Pawłowska
 • mgr Izabela Pakuła
 • mgr Paulina Soliwoda
 • Anna Jackowicz
 • Małgorzata Wiśniewska
 • Agata Wziątek
 • Ihor Sliniavskyi

Rada Naukowa:

 • dr hab inż Zbigniew Ciekanowski, prof. MANS Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • prof. Tetiana Dubovyk Państwowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii w Kijowie
 • prof. Zoia Miroshnyk Head of Practical Psychology Department at Kryvyi Rih State Pedagogical University
 • prof. Mieczysław Ozorowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska, Akademia Policji w Szczytnie.
 • dr hab. Magdalena Sitek Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • dr hab Anna Fidelus prof ucz. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Jolanta Łodzińska prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Irena Pospiszyl prof. APS Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • dr Anna Janus Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • dr Justyna Kurtyka- Chałas Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Kiliszek Uniwersytet Warszawski
 • dr Grzegorz Kudlak Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Kućko Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Kulesza Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kamil Kuracki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Aleksandra Lukasek Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • dr Joanna Moleda Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • dr Konrad Wierzbicki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Zarzecki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Inga Markiewicz Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Poraj-Weder – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • dr Karolina Świder – Universidad Complutense de Madrid, Spain
 • mgr Michał Stańczuk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Filip Chrypankowski Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie